Vest

De gemeente Dordrecht wil de Vest opnieuw gaan inrichten. Het gaat om het gedeelte tussen de Vriesebrug en de Johan de Wittbrug.

Een herinrichting is nodig omdat:

  • Dit gedeelte van de Vest de laatste locatie is in de binnenstad waar nog asfalt ligt. Door het aanbrengen van klinkerverharding sluiten we aan op de inrichting van de binnenstad;
  • Langs dit gedeelte van de Vest staan beeldbepalende grote bomen. Deze grote bomen veroorzaken wortelopdruk waardoor de kwaliteit van de verharding in de rijweg en parkeervakken verslechtert. Om de bomen in stand te houden is het noodzakelijk parkeerplaatsen weg te halen zodat de wortels meer ruimte krijgen. Totaal halen we binnen het projectgebied 15 'betaald kort parkeren' parkeerplaatsen weg aan de kant van de Spuihaven. Aan de zijde van de bebouwing voegen we één vak extra toe door het aanpassen van de belijning;
  • Vest is een hoofdfietsroute. Door herinrichting wordt de rijbaan veiliger en fietsvriendelijker.

De herinrichting van de Vest is een mooie gelegenheid om ruimtelijke kwaliteit aan dit gebied toe te voegen. Het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit bestaat onder meer uit: veiliger route voor fietsverkeer, meer beleving voor bewoners en bezoekers, meer zitgelegenheid, meer groen en fietsparkeerplaatsen.
De veiligheid voor fietsers verbeteren we door het  weghalen van 15 parkeerplaatsen (zijde Spuihaven). In- en uitdraaiend autoverkeer veroorzaakt op dit moment onveilige situaties en verstoort de doorstroming richting parkeergarage Drievriendenhof. 
In de planvorming wordt gelijktijdig het vervangen van de verharding op de Johan Wittbrug meegenomen.
Wilt u weten hoe het eruit komt te zien? Bekijk het aangepast definitief ontwerp(943 kB)

Planning

In eerdere berichtgeving is aangegeven dat de werkzaamheden in september 2019 starten en eind november 2019 zijn afgerond. Door onder andere de wijziging in het ontwerp is de planning enkele weken opgeschoven. De komende weken wordt in overleg met de aannemer de planning bepaald. De verwachting is dat het project wordt opgesplitst in twee fases:

Fase 1: Aanbrengen verharding Johan de Wittbrug en kruising Johan de Wittstraat/Vest. Verharding Vest excl. rijbaan
Fase 2: Rijbaan Vest


Uitgangspunt is dat de Vest gedurende de maand december bereikbaar is voor alle verkeer. Zodra de definitieve planning en de fasering bekend zijn, publiceren we het op deze website.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

De aannemer voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Hiermee voorkomen we hinder zoveel als mogelijk.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid van dit gedeelte van de binnenstad. Het verkeer wordt omgeleid. Met borden kondigen we de werkzaamheden aan. In verband met de beperkte bereikbaarheid van de Vest vragen wij u uw leveranciers, pakketbezorgers, geldtransporten e.d. tijdig te informeren.

Parkeren

Tijdens de wegwerkzaamheden is het niet of heel beperkt mogelijk om uw auto in de Vest en Bagijnhof te parkeren. Parkeergarage Drievriendenhof is wel bereikbaar, eventueel met een omleiding. De woningen blijven te voet bereikbaar, eventueel over loopschotten.

Werktijden

De mogelijkheid bestaat dat de aannemer ook werkzaamheden verricht buiten de normale werktijden. Dit  gebeurt om de duur van de werkzaamheden te verkorten zodat het project eerder gereed is.

Informatie en vragen tijdens de uitvoering

De aannemer informeert u voorafgaand en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rechtstreeks. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u van de aannemer een informatiebrief.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer A. Plaisier, telefoonnummer 078-770 4626 of a.plaisier@dordrecht.nl