Dijkcontrole binnenstad

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta doet Mos Grondmechanica B.V. grondonderzoek aan de dijken in en rondom Dordrecht.

Overzicht van plekken op de Voorstraat waar dijkboringen worden uitgevoerdHet onderzoek vindt plaats in 2020. Het gaat daarbij om de zogenaamde 'primaire waterkeringen'. Dat zijn de dijken die het achterland beschermen tegen het water dat in verbinding staat met de zee. Het onderzoek is nodig om de staat van de dijken in kaart te brengen. Zo kan het Waterschap Hollandse Delta zien of er dijkversterking of aanpassing nodig is.

Binnenstad

De komende periode vindt het dijkonderzoek in de binnenstad van Dordrecht plaats. Het gaat om de Prinsenstraat, de Voorstraat, de Riedijk naar de Merwedekade, de Sluisweg en de Weeskinderendijk. De Voorstraat, tegenwoordig vooral bekend als winkelstraat, is nog steeds in gebruik als zeedijk. Daarom moet ook de staat van de Voorstraat als dijk onderzocht worden. Dat gebeurt in de tweede helft van mei 2020. Daarna zijn de andere genoemde straten aan de beurt. Voor het onderzoek moeten we delen van de betreffende straat tijdelijk afzetten. Er zullen vrachtwagens en machines aan het werk zijn. Op deze pagina leggen we uit wat we doen en waarom we het doen. En wat de gevolgen zijn voor de omwonenden en winkeliers in de buurt.

Primaire waterkeringen

Waterschap Hollandse Delta moet onderzoeken of dijken voldoen aan de wettelijke eisen. Dat moet minstens een keer in de 12 jaar gebeuren. Dat staat in de Waterwet. De beoordeling is in deze ronde ingrijpender dan vorige keren. Dat komt omdat er sinds 1 januari 2017 nieuwe veiligheidsnormen zijn. Als een waterkering niet voldoet aan die norm moeten er maatregelen komen. Bij uitgebreide maatregelen is er sprake van een dijkversterking. Hiervoor is er een landelijk programma: het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In 2050 moeten alle waterkeringen voldoen aan de norm. Dit jaar zijn de Voorstraat, Prinsenstraat, Riedijk, Sluisweg en Weeskinderendijk aan de beurt voor het dijkonderzoek.

Grondonderzoek

Om de dijken op het Eiland van Dordrecht te kunnen beoordelen, is informatie nodig van de dijk. Hiervoor is grondonderzoek nodig. Dat gebeurt in de vorm van zogenaamde 'sonderingen' en boringen. Hieronder leggen we uit wat een sondering is.

Sondering

Een sondering is een Nederlandse uitvinding. Een sondering geeft een goed beeld van de bodemopbouw en van de draagkracht van verschillende grondlagen. Bij het sonderen drukt de bodemonderzoeker een kegelvormige punt in de grond. De punt heeft een doorsnede van 36 millimeter. De sondering meet de zogenaamde 'indringweerstand' van de bodem. Om de sondering te kunnen doen, zijn speciale machines nodig. Als het terrein heel slecht is, gebruikt de bodemonderzoeker een machine op rupsbanden.

Een sondering duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. De onderzoeker kan maximaal 5 sonderingen op een dag doen. De plek van de sondering hangt af van bereikbaarheid en de aanwezigheid van kabels of leidingen.

Bereikbaarheid

Het kan zijn dat door de sondering er tijdelijke verkeershinder ontstaat. De aannemer Mos Grondmechanica B.V. informeert de omwonenden en winkeliers hierover. Indien nodig voor een goede doorstroom van het verkeer, stellen we een tijdelijke omleiding in.

Geluidsoverlast

De machine waarme Mos Grondmechanica de dijkboringen uitvoert in de binnenstad van DordrechtHet sonderen gebeurt vanaf de binnenkant van een truck. Deze truck moet de werkzaamheden uitvoeren met een draaiende motor. Dat hoor je. Maar het geluid is niet harder dan van een gewone vrachtwagen. De wagen draait alleen stationair. De werkzaamheden veroorzaken geen trillingen die tot schade aan omliggende panden zouden kunnen leiden. Het sonderen geeft geen stankoverlast. Tenzij er onverwacht verontreiniging in de grond aanwezig is. Onverwachte stankoverlast komt echter zelden voor.

Beschadiging wegdek

In sommige gevallen moet de aannemer door de wegverharding heen sonderen. Dat kan door de bestrating eerst weg te halen en daarna terug te plaatsen. Bijvoorbeeld als er tegels, kasseien of klinkers liggen. Als er asfalt of beton ligt, gebeurt de boring door het asfalt of het beton heen. Er komt dan een gat in de verharding. De aannemer maakt het gat na de boring weer dicht.

Handboringen

Naast de sonderingen vinden er ook zogenaamde 'handboringen' plaats. In dat geval draait de aannemer met de hand een boor in de grond. Elke 10 centimeter maakt hij een beschrijving van de grondopbouw. Dit gebeurt tot een diepte van maximaal 5 meter. Een handboring duurt ongeveer een uur. De aannemer doet maximaal 5 handboringen per dag.

Planning

De sonderingen en handboringen aan de Voorstraat vinden in de tweede helft van mei 2020 plaats, volgens onderstaand schema. De aannemer informeert omwonenden en winkeliers in het gebied. Wij geven omleidingen via borden aan.

  • Maandag 18 mei: gedeelte van de Voorstraat tussen de Nieuwbrug en de Torenstraat
  • Dinsdag 19 mei: gedeelte van de Voorstraat tussen Steegoversloot en de Nieuwbrug
  • Woensdag 20 mei: gedeelte van de Voorstraat tussen de Visstraat en Steegoversloot
  • Maandag 25 mei tot en met dinsdag 26 mei: gedeelte van de Voorstraat tussen de Prinsenstraat en de Visstraat

Na de Voorstraat zijn de Prinsenstraat, Riedijk, Sluisweg en Weeskinderendijk aan de beurt. De planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend. Zodra deze bekend is, publiceren we dit op de website. Aannemer Mos Grondmechanica B.V. informeert omwonenden per brief.

Meer informatie

Hebt u vragen over de werkzaamheden? Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aannemer, Mos Grondmechanica B.V. Dat kan via e-mail: info@mosgeo.com. Vermeld daarbij het nummer 1802316, dan komt uw vraag meteen bij de juiste persoon terecht.
Vanuit de gemeente is de heer J. Heijboer uw contactpersoon voor dit project. U kunt hem bellen of mailen, via telefoonnummer (078) 770 46 51 of via e-mail.