Vragen en antwoorden definitieve inrichting openbare ruimte Werf van Schouten, Werf van Gips en Werf van Montan op Stadswerven

Vragen en antwoorden definitieve inrichting openbare ruimte Werf van Schouten, Werf van Gips en Werf van Montan op Stadswerven

Definitief ontwerp inrichting openbare ruimte deelgebied B, Stadswerven

Na oplevering van de laatste woningen in plangebied B op Stadswerven legt de gemeente de openbare ruimte definitief aan. Het gaat om de aanleg van rijbanen, parkeerplaatsen en trottoirs. Ook leggen we 2 groenvakken aan op de Werf van Montan (zie voorlopig ontwerp).

Ook legt de gemeente het parkeerterrein op mandelige gebied net achter Minidorp de Stad aan. Na aanleg draagt de gemeente dit mandelige gebied over aan de VVE in oprichting. Het mandelige gebied (parkeerterrein) achter Americana, wordt voor eind 2020 door ERA bouw aangelegd. Dit gebeurt in opdracht van OCW.

Vragen en antwoorden

Met onderstaande vragen en antwoorden willen wij u uitleg geven over de werkzaamheden die de gemeente komende maanden uitvoert.

 • Wanneer start de gemeente met de inrichting van de openbare ruimte?

De werkzaamheden staan in het najaar 2021 gepland en duren naar verwachting een half jaar. Over de exacte planning en fasering informeert de gemeente u voor de start van de werkzaamheden.

 • Waarom is de zuidwestelijke zijde van de Werf van Schouten opgenomen in de inrichtingstekening? Deze is toch al aangelegd?

Dat klopt. Alleen uit metingen is gebleken dat de straat te ver naar het westen ligt. Hierdoor blijft er in de toekomst te weinig ruimte over voor een trottoir tussen de rijbaan en de geplande woningbouw op deelgebied A-zuid. Daarom verleggen we nu de rijbaan.

 • Waarom legt de gemeente niet meer groen aan in deze straten?

De noord-zuid lopende straten van Stadswerven liggen vol met kabels en leidingen. Hierdoor is het technisch niet mogelijk om hier bomen of groen aan te planten. Langs de Werf van Gips (noordzijde) planten we bomen langs de Beneden Merwede. Dit gebeurt als deelgebied A gereed is. En de bouwweg niet meer nodig is.

Om het straatbeeld toch groener te maken, kunt u een geveltuintje aan laten leggen door de gemeente. U bent daarna zelf verantwoordelijk voor het beplanten van het tuintje en het onderhoud daarvan. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Dordrecht onder 'Samen voor een schone en prettige buurt'. Hier vindt u ook het aanvraagformulier voor een geveltuintje.

 • Ik heb al een geveltuin. Wordt deze op kosten van de gemeente weer opgenomen in de nieuwe inrichting?

Ja, de gemeente breekt deze tijdens de werkzaamheden op en straat het later opnieuw mee. Wij verzoeken u wel uw beplanting uit het tuintje te verwijderen, voordat de werkzaamheden starten. U kunt de beplanting later zelf weer terug plaatsten.

 • Kan de gemeente de openbare parkeerplaatsen niet in grastegels aanleggen?

Het toepassen van grasbetontegels of grids in de openbare parkeervakken is helaas niet mogelijk. Dit soort verhardingen zijn in de praktijk eenmalig te gebruiken en niet recyclebaar. Bij werkzaamheden aan of onder de parkeervakken (voor leidingen en kabels) kunnen de tegels niet teruggelegd worden. Ze moeten worden weggegooid. Ditzelfde geldt voor grids. Daarnaast is de parkeerdruk op Stadswerven hoog. De kans dat het gras goed groeit is daarom erg klein. Om deze redenen past de gemeente in de parkeervakken geen grastegels/grids toe.

 • De woningen langs de Werf van Montan zijn op verschillende vloerpeilhoogtes aangelegd. Hoe lost de gemeente dat buiten in de openbare ruimte op?

Het ingenieursbureau Drechtsteden heeft hier in het voorlopig ontwerp rekening mee gehouden. Daardoor is het mogelijke om een nette aansluiting van de woningen op de openbare ruimte te maken.

 • Bij grote regenval loopt de straat onder water. Wat doet de gemeente hieraan?

Bij de herinrichting houdt de gemeente rekening met het standaard afschot in de openbare ruimte.

 • In de tekening van het definitieve ontwerp staat de maatvoering. 

Het definitieve geeft een beeld van hoe het gebied er uit komt te zien, de materialen die we gebruiken en wat de functies zijn van de verschillende onderdelen. De maatvoering staat in het definitieve ontwerp.

 • Kan in de Werf van Schouten de grasstrook die er nu ligt behouden blijven?

Nee, dat is niet mogelijk. Hier komen het voetpad en parkeerplaatsen langs de straat.

 • Is in het ontwerp gedacht aan ongelijke vloerpeilhoogtes in de Werf van Schouten?

Ja, daar wordt in het ontwerp zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Als nodig bespreken we met de woningeigenaar een oplossing.

 • Kunnen in de brandgangen en achterpaden ook dezelfde klinkers als in het voetpad komen?

Dat is niet mogelijk. De gemeente legt de achterpaden aan in tegels van het materiaal, zoals afgesproken met OCW. Hiermee zorgen we voor hetzelfde beeld. En zie je een duidelijke overgang met het openbaar gebied.

 • De afwatering van het voetpad op de Werf van Schouten loopt nu richting woningen. Kunt u, in het voorlopig ontwerp zorgen voor afwatering richting rijbaan.

In het ontwerp staat een afwatering richting de straat opgenomen.

 • Moet de beplanting uit de bestaande geveltuintjes?

Dit is alleen nodig als er een groot verschil is in hoogte met de bestrating die we nog moeten aanleggen. Als dat zo is maken we met de deze bewoner hierover een afspraak.

 • Is in het voorlopig ontwerp de brandgang voorzien van een afwatering middels straatkolk(en)? Of wordt er rekening mee gehouden dat er sprake is van een natuurlijke afwatering (infiltreren in de ondergrond) van de tuinen?

In de achterpaden/brandgangen plaatsen we waar nodig kolken (regenwater putten). Deze sluiten we aan op het gemeentelijke riool.

 • Wordt vooraf aan de werkzaamheden een rioolinspectie uitgevoerd? Vanwege kans op het verzakken van de grond.

Bij het herstraten voeren we vooraf geen rioolinspecties uit. Dat gebeurt alleen wanneer daar reden voor is, bijvoorbeeld bij verstoppingen.

 • Is het mogelijk om maatvoering en maten van hoogte te geven?

De hoogtes en de precieze maatvoering nemen we op in de tekening van het definitieve ontwerp. Deze tekening maken we na het behandelen van alle opmerkingen.

 • Waar komen de nieuwe vuilcontainers?

Met HVC zijn afspraken gemaakt hoe we de benodigde capaciteit van containers- verdelen over Stadswerven. Inmiddels is duidelijk dat we de geplande ondergrondse container aan de Werf de Biesbosch ten noorden van de zuidelijke insteekhaven niet kunnen aanleggen. Dit komt door een te groot hoogteverschil. De verdeling van de definitieve plekken voor de ondergrondse containers staat op de overzichtstekening (definitieve locaties ondergrondse containers d.d. 30-6-2020). Deze plekken liggen allemaal binnen de maximale loopafstand tot de woningen.

De meeste plekken waar we een ondergrondse container willen plaatsen, liggen op de bouwweg. Daarom kunnen we deze ondergrondse containers nog niet aanleggen.

Ook in de tijdelijke situatie zorgt HVC voor voldoende capaciteit van ondergrondse containers. Binnenkort kunt u de nieuwe tijdelijke ondergrondse containers op deelgebied A gaan gebruiken. Deze ondergrondse containers vervangen de bovengrondse containers aan de zuidkant van de Werf van Schouten. En zorgen voor voldoende capaciteit totdat ook The Yard (C-west) en het grootste deel van deelgebied A bebouwd is. Daarnaast plaatst HVC nog een textiel- en een glascontainer langs de Werf de Biesbosch (ten zuiden van deelgebied D).

 • Kan de bouwweg fysiek worden afgeschermd van de straat?

Ja, de bestaande stalen barriers langs de bouwweg trekken we door.

 • Wanneer wordt de bouwweg verwijderd en de definitieve bestrating aangelegd?

De bouwweg verwijderen we wanneer deelgebied A is klaar is. Dus als alle bebouwing af is en de openbare ruimte is aangelegd.

 • Is het mogelijk om (tijdelijk) meer parkeerplaatsen aan te leggen?

In de openbare ruimte zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Het tijdelijke parkeerterrein bij Americana is beschikbaar voor alle bezoekers van Stadswerven. We gaan geen extra parkeerplaatsen maken.

 • Is het mogelijk om voorzieningen voor het parkeren van fietsen te plaatsen?

Bewoners moeten hun fiets binnen hun eigen tuin of pand parkeren. Op dit moment staan er geen voorzieningen gepland voor het parkeren van fietsen voor bezoekers. We zullen bekijken of dit toch nog op centrale plekken mogelijk is.

Meer informatie

Heeft u vragen over het mandelige gebied achter Americana, dan kunt u die per e-mail stellen aan de heer A. Attasio. Hij is verantwoordelijk voor de oprichting van de V.V.E. Americana. 

Voor vragen over de inrichting van het toekomstig mandelige gebied achter Minidorp de Stad, kunt u e-mailen naar mevrouw C.J.E. Westgeest.