Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang

De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang in Dordrecht.

Onder kinderopvang verstaan we kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. De peuterspeelzalen vallen onder peuteropvang.

Dit betekent dat we de kwaliteit van de kinder- en peuteropvang bewaken en zorgen voor een verantwoorde opvang voor kinderen. Dit is opvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De kwaliteitseisen staan vermeld in de wet. De inspecteurs van de GGD Zuid-Holland Zuid controleren namens de gemeente jaarlijks of de opvanglocaties nog voldoen aan de kwaliteit.

Toezicht en handhaving op kwaliteit

Hoe de gemeente het toezicht en handhaving uitvoert, wordt uitgelegd in de notitie Toezicht- en handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (pdf, 81 kB). Hierbij maakt de gemeente gebruik van het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen (pdf, 476 kB). In dit model staat informatie over:

  • alle kwaliteitsaspecten waaraan de organisaties moeten voldoen;
  • de prioriteit die aan elk aspect gegeven wordt;
  • de hersteltermijn;
  • en de herstellende en bestraffende sancties die door de gemeente kunnen worden opgelegd.