Concept Toelichting nadere regels terrassen gemeente Dordrecht (definitief)

CONCEPTToelichting

Nadere regels terrassen gemeente DordrechtInleiding

Dordrecht is een levendige stad, met een ruim aanbod aan horeca en horecaterrassen. Horecaterrassen hebben een belangrijke functie in een levendige stad: zij brengen sfeer en gezelligheid met zich mee en spelen een grote rol in de uitstraling en aantrekkingskracht van de stad op bezoekers. Populaire terrassen kunnen ook een flinke economische impuls geven aan de stad, de horeca en de bewoners. Waar mogelijk biedt Dordrecht ondernemers daarom de mogelijkheid om in de openbare ruimte een terras bij hun inrichting te kunnen exploiteren.Veel horecaondernemers hebben de afgelopen periode van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het beslag op de openbare ruimte is daardoor op een aantal plaatsen aanzienlijk toegenomen. Maar bij het exploiteren van terrassen spelen ook andere belangen een rol. Zoals het beperken van overlast voor omwonenden, zorgen voor voldoende veiligheid op en rond terrassen, het organiseren van evenementen op de terraslocatie en de bescherming van het monumentale stadsgezicht van de Dordtse binnenstad.Om recht te doen aan al deze verschillende belangen, is ervoor gekozen om nieuw terrassenbeleid op te stellen dat de positieve effecten van de terrassen stimuleert en de negatieve aspecten beperkt/voorkomt. Beleid dat praktisch uitvoerbaar is en duidelijkheid schept voor horecaondernemers, bewoners en bezoekers van de gemeente.Schaarse vergunningen

Sinds de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 2 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2927) heeft het vraagstuk van de schaarse vergunningen vergaande gevolgen voor de gemeentelijke vergunningverlening.Er is sprake van schaarse vergunningen als het aantal aanvragen het maximum aantal beschikbare vergunningen overtreft. Dit maximum aantal beschikbare vergunningen kan voortvloeien uit fysieke schaarste (bijvoorbeeld ruimtegebrek) of technische schaarste (bijvoorbeeld de beperkte beschikbaarheid van radiofrequenties), maar kan ook een gevolg zijn van beleidsmatige keuzes (bijvoorbeeld een maximum aantal coffeeshops).Op grond van de uitspraak van de Afdeling van 2 november 2016 moet het gemeentebestuur bij de verdeling van schaarse vergunningen aan potentiële gegadigden gelijke kansen bieden om in aanmerking te komen voor deze vergunningen.Concreet betekent het bieden van gelijke kansen dat moet worden voldaan aan drie verplichtingen:

 1. Bied als gemeente ruimte aan potentiele gegadigden om naar een beschikbare vergunning mee te kunnen dingen;

 2. Maak als gemeente vooraf kenbaar, door een passende mate van openbaarheid, dat één of meer schaarse vergunningen beschikbaar zijn, in welk tijdvak aanvragen ingediend kunnen worden en op welke wijze en aan de hand van welke criteria de vergunningen verdeeld worden;

 3. Verleen als gemeente geen vergunningen voor onbepaalde tijd.Sinds december 2007 worden terrasvergunningen in Dordrecht in principe voor onbepaalde tijd verleend. Echter, gelet op de jurisprudentie met betrekking tot schaarse vergunningen, mogen vergunningen voor pleinterrassen en waterterrassen, aangezien deze (potentieel) schaars zijn, niet langer voor onbepaalde tijd worden verleend.De schaarse vergunningen vormen, naast de toename van het beslag op de openbare ruimte en het kunnen blijven bieden van voldoende (tijdelijke) ruimte aan activiteiten voor verschillende doelgroepen, een andere reden om nieuw terrassenbeleid op te stellen.Artikelsgewijze toelichting


Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de belangrijkste begrippen toegelicht die worden genoemd in de nadere regels. Begrippen die reeds zijn gedefinieerd in de Algemene plaatselijke verordening (APV) Dordrecht, hebben in deze nadere regels dezelfde betekenis.


Artikel 2 Toepassingsgebied

Terrassen die tijdens evenementen op een evenemententerrein worden opgesteld, vallen onder de reikwijdte van het evenementenbeleid c.q. de geaccepteerde evenementenmelding of verleende evenementenvergunning. De nadere regels terrassen gemeente Dordrecht zijn niet van toepassing op deze 'evenemententerrassen'.


Artikel 3 Soorten terrassen

Het onderscheid in de verschillende soorten terrassen is onder andere van belang voor de duur van de terrasvergunning. In de verleende terrasvergunning wordt daarom expliciet vermeld voor welke soort(en) terras vergunning wordt verleend.

In artikel 1 van de nadere regels wordt een gevelterrasomschreven als "een terras dat direct aan de voor- en/of zijgevel van de bijbehorende inrichting is gelegen" en een pleinterrasals "een terras dat los van de gevel is gelegen op een plein(locatie), voor of in de directe nabijheid van de bijbehorende inrichting".

 

Dus ook op een pleinlocatie wordt het terras dat direct aan de gevel van de bijbehorende inrichting is gelegen, beschouwd als een gevelterras en derhalve voor onbepaalde tijd vergund. Een terras dat op een pleinlocatie van de bijbehorende inrichting is gescheiden door een stoep, straat of weg etc., wordt beschouwd als een pleinterras en aldus voor 5 jaar vergund. Een horecaondernemer met een inrichting op een pleinlocatie, kan daarom in principe, voor zover de ruimte en inrichting van het plein dat mogelijk maken, zowel beschikken over een gevel- als een pleinterras.

Een binnenterras maakt onderdeel uit van de besloten ruimte van de bijbehorende inrichting, aangezien het binnenterras alleen toegankelijk is via deze inrichting en niet via de openbare weg. Een dergelijk terras onderscheid zich van een 'normaal' terras, doordat een 'normaal' terras, gelet op de begripsomschrijving in artikel 2:27, tweede lid, van de APV Dordrecht, als een buiten de besloten ruimte liggend deel van de inrichting wordt beschouwd en over het algemeen ook op of aan de openbare weg is gelegen en toegankelijk is via de openbare weg. Voor een binnenterras is dan ook geen terrasvergunning nodig op grond van de APV Dordrecht. Het binnenterras valt onder de reikwijdte van de exploitatievergunning of Drank- en Horecawetvergunning van de inrichting. Vanzelfsprekend zijn andere wettelijke bepalingen wel van toepassing op deze binnenterrassen, zoals het geldende bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit.


Artikel 4 Duur terrasvergunning

 1. Wanneer geen sprake is van een (potentieel) schaarse vergunning, blijft het uitgangspunt dat de terrasvergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Dit is in principe het geval bij gevel- en straatterrassen.

 2. In de nota "Nadere eisen voor drijvende horecaterrassen in de Voostraatshaven en voor de Binnen Kalkhaven", vastgesteld op …… 2021, is per locatie een maximaal aantal waterterrassen bepaald dat kan worden vergund. Er is (potentieel) dus sprake van schaarse vergunningen. Vandaar dat de looptijd van de vergunning voor een waterterras is beperkt tot 10 jaar. Er is gekozen voor een periode van 10 jaar om de exploitant de gelegenheid te geven om zijn investeringen voor het oprichten van een waterterras terug te verdienen. Op het moment van inwerkingtreden van deze nadere regels, zullen bestaande vergunningen voor een waterterras die voor onbepaalde tijd zijn verleend, omgezet worden in een vergunning voor 10 jaar.

 3. Op sommige pleinlocaties, bijvoorbeeld het Scheffersplein, is beperkte (openbare) ruimte beschikbaar voor terrassen. Afhankelijk van het aantal gegadigden voor terrasruimte op de pleinlocatie, kan dus gesproken worden van (potentieel) schaarse vergunningen. De looptijd van een vergunning van een pleinterras wordt beperkt tot 5 jaar. Er is gekozen voor een periode van 5 jaar zodat de exploitant in staat is de kosten voor het inrichten van een pleinterras terug te verdienen. Op het moment van inwerkingtreden van deze nadere regels, zullen bestaande vergunningen voor een pleinterras die voor onbepaalde tijd zijn verleend, omgezet worden in een vergunning voor 5 jaar.

 4. Terrassen die niet gelegen zijn voor de eigen inrichting, zijn veelal gelegen voor andere naastgelegen inrichtingen, kantoren, woonhuizen of winkelpanden. De vergunningsduur voor dergelijke terrassen wordt beperkt tot maximaal 1 jaar, zodat snel kan worden ingespeeld op veranderde omstandigheden, zoals verandering van eigenaar en een nieuwe bestemming.Artikel 5 Openingstijden terrassen

 1. Dordrecht kent geen specifiek terrasseizoen. De exploitant mag zijn terras daarom gedurende het gehele jaar exploiteren.

 2. De openingstijden van een terras kunnen nooit ruimer zijn dan de reguliere openingstijden van de bijbehorende inrichting. In de terrasvergunning kunnen nadere voorschriften worden opgenomen die de openingstijden van het terras beperken, bijvoorbeeld om overlast voor omwonenden te voorkomen. De ontheffing van de openingstijden van de inrichting in het geval van een incidentele festiviteit, die op grond van artikel 2:29, lid 4, sub e, van de APV Dordrecht maximaal 5 keer per jaar kan worden aangevraagd, heeft geen betrekking op de openingstijden van het terras.Artikel 6 Tijdelijk verwijderen terrassen

Dit artikel is een aanvulling op/uitwerking van hetgeen over het verwijderen van terrassen is opgenomen in artikel 2:34A, lid 3, van de APV Dordrecht.

 1. De (onderhouds)werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door of namens de gemeente, maar ook door of namens een leiding- of netwerkbeheerder. De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op werken aan of in de grond, maar ook op bijvoorbeeld reinigingswerkzaamheden in de openbare ruimte. Aangezien het hier gaat om geplande werkzaamheden, zullen exploitanten uiterlijk 72 uur voor het begin van de werkzaamheden worden geïnformeerd over het verwijderen van het terras.

 2. Er kunnen omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld bij een gaslek, kabelbreuk of verstoring van de openbare orde, waarbij direct handelen op de terraslocatie noodzakelijk is. Terrassen dienen dan op eerste aanzegging/vordering van de burgemeester en/of politie/brandweer onmiddellijk verwijderd te worden en zo nodig inpandig opgeslagen te worden.

 3. Er zijn verschillende redenen waarom te organiseren evenementen kunnen botsen met bestaande terrassen. De terrasruimte is bijvoorbeeld nodig als evenementenlocatie. Ook komen situaties voor waarbij het publiek bij een evenement, in verband met ruimtegebrek, tussen het uitgestalde terrasmeubilair moet staan. Iets dat vanuit het oogpunt van de openbare orde en veiligheid zeer onwenselijk is.

Gelet op voorgaande overwegingen is er daarom voor gekozen om exploitanten maximaal 5 keer jaar te verplichten hun terrassen te verwijderen tijdens een evenement (inclusief de op- en afbouw daarvan). Dit kunnen zowel eendaagse als meerdaagse evenementen zijn. Met het vaststellen van dit maximale aantal van 5 evenementen per jaar is een evenwicht gezocht tussen de belangen van de gemeente (openbare orde en veiligheid), hulpdiensten, organisatoren van evenementen, van het publiek en van de exploitanten van terrassen. Er wordt getracht om de evenementen waarvoor de terrassen moeten worden verwijderd, zoveel mogelijk te spreiden over het jaar en de verschillende locaties in de stad. Ook zal getracht worden om de duur van de te organiseren evenementen beperkt te houden. Dat neemt niet weg dat sommige locaties in de stad meer met deze bepaling te maken zullen krijgen dan andere locaties (door hun aard en/of ligging).

Het Evenementenbureau Dordrecht zal aan het begin van het nieuwe kalenderjaar (januari) een schriftelijk voorstel doen aan de gemeente met betrekking tot de evenementen waarvoor de terrassen moeten worden verwijderd, zodat exploitanten hiervan ruimschoots van tevoren op de hoogte zijn. Omdat wellicht niet alle evenementen op dat moment al bekend zijn, geldt de regel dat exploitanten uiterlijk 12 weken voor aanvang van het evenement door de gemeente geïnformeerd worden over het verwijderen van de terrassen.

De organisator van het evenement heeft de volledige zeggenschap over het evenemententerrein. Terrassen die staan opgesteld op het evenemententerrein, dienen in principe geheel verwijderd te worden. Wel rust op de organisator van het evenement de plicht om eerst in overleg te treden met de exploitanten van de terrassen die zijn gelegen op het evenemententerrein, om te bezien of de terrassen kunnen worden ingepast binnen het evenement en/of dat de betreffende horecazaken op andere wijze kunnen worden betrokken bij het evenement (zonder dat dit ten koste gaat van de openbare orde en veiligheid). Of en onder welke voorwaarden dit mogelijk is, is aan de organisator van het evenement. De gemeente zal er bij de organisatoren van de evenementen wel op aansturen dat zij zich bij deze gesprekken met de exploitanten van terrassen coöperatief en redelijk opstellen. Tot slot staat het de exploitanten van verschillende inrichtingen op een locatie vrij om ook zelf een evenement te organiseren en daarvoor de (eigen) terrassen te verwijderen.

 1. Gemaakte kosten voor het verwijderen van het terras behoren tot het normaal maatschappelijk risico van de exploitanten en worden niet vergoed door de gemeente. Bovendien dienen terrassen semipermanent te zijn, zodat zij zonder al te veel moeite verwijderd moeten kunnen worden.

 2. Wanneer een exploitant na de aanzegging zijn terras te verwijderen hieraan geen gehoor geeft binnen de gestelde termijn, dan zal de gemeente het terras voor rekening en risico van de exploitant door een derde partij laten verwijderen en zo nodig tijdelijk extern laten opslaan.


Artikel 7 Situering terrassen

 1. Uit praktisch oogpunt voor de exploitant (gemak van bediening etc.), uit het oogpunt van herkenbaarheid voor klanten (bij welke zaak hoort dit terras?) en uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid (direct zicht op het terras vanuit de bijbehorende inrichting), moet er sprake zijn van een feitelijke en visuele aansluiting tussen het terras en de bijbehorende (horeca)instelling. Dit wordt bereikt door het terras direct aansluitend aan en recht voor en/of tegenover de voor- en/of zijgevel te plaatsen van de bijbehorende inrichting.

 2. De situering van een terras mag geen hinder opleveren voor eventuele naastgelegen panden. Vandaar dat een terras niet breder mag zijn dan de eigen gevel.

 3. Wanneer een terras niet kan voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 1 en 2, maar er in de openbare ruimte in de directe nabijheid van de eigen inrichting een alternatieve locatie voorhanden is voor het plaatsen van een terras, dan kan hiervoor toch een vergunning worden verleend. Voorwaarde hiervoor is wel dat de afstand tussen de ingang van de inrichting en het begin van het terras maximaal 20 meter mag bedragen. Dit omdat anders het directe zicht op het terras verloren gaat en de afstand die moet worden overbrugd met de consumpties te groot wordt. Ook mag het terras geen hinder opleveren voor andere panden.

 4. Het plaatsen van een terras voor de gevel van een naastgelegen pand is alleen toegestaan wanneer de exploitant bij de aanvraag voor een terrasvergunning een schriftelijke verklaring overlegt van de eigenaar van het naastgelegen pand waarin deze toestemming geeft voor de duur van de vergunning. Een vergunning voor een dergelijk terras wordt verleend voor maximaal 1 jaar. Indien gedurende de vergunningsduur sprake is van de eigendomsoverdracht van het naastgelegen pand, dan dient de exploitant een toestemmingsverklaring van deze nieuwe eigenaar te overleggen. Anders wordt de terrasvergunning ingetrokken vanwege gewijzigde omstandigheden.

 5. De minimale vrije ruimte op het trottoir van 1,50 meter is nodig om een veilige passage van voetgangers, minder validen en kinderwagens te garanderen. Wanneer het trottoir op een locatie smaller is dan 1,50 meter, dan is er geen ruimte voor een terras.

 6. De vrije doorgang voor hulpdiensten van minimaal 3,50 meter moet te alle tijden gegarandeerd blijven. Ook in dit geval geldt dat er geen ruimte is voor een terras wanneer na het plaatsen hiervan minder dan 3,50 meter overblijft voor de passage van hulpdiensten.

 7. Op sommige trottoirs zijn speciale geleidestroken aangebracht voor blinden en slechtzienden. Om een veilige doorgang te garanderen voor blinden en slechtzienden dient de afstand vanaf de rand van het terras tot de geleidestrook minimaal 60 centimeter te bedragen. Zo niet, dan is het plaatsen van een terras niet mogelijk.

 8. In verband met de (brand)veiligheid en de bereikbaarheid van panden is het niet toegestaan om een terras te plaatsen voor (nood)uitgangen, brandkranen en dergelijke. Ook het gebruik van openbare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld bankjes en stadsplattegronden, mag niet worden beperkt door het plaatsen van een terras.

 9. Het is niet toegestaan om een terras in een groenvoorziening te plaatsen, zoals bijvoorbeeld in een grasstrook.


Artikel 8 Inrichting terrassen

Algemeen

 1. Terrassen worden voornamelijk opgesteld in de openbare ruimte. Om de publieke functie hiervan te waarborgen, moeten terrasvoorzieningen eenvoudig verwijderd kunnen worden en mogen deze (zonder omgevingsvergunning) niet permanent met de grond verbonden zijn.

 2. De exploitant dient ervoor te zorgen dat terrasvoorzieningen niet kunnen omvallen, wegwaaien etc. waardoor schade kan worden veroorzaakt bij publiek op het terras, langslopend publiek en/of andere objecten. Indien bijvoorbeeld harde wind (storm) wordt voorspeld, dienen de terrasvoorzieningen zo nodig uit voorzorg verwijderd te worden en inpandig te worden opgeslagen.

 3. Slangen, snoeren, kabels en leidingen ten behoeve van terrasvoorzieningen die over het terras lopen, moeten uit veiligheidsoverwegingen afgedekt worden met bijvoorbeeld kabeldrempels of afdekmatten. De slangen, snoeren, kabels en leidingen mogen niet over het trottoir en/of de rijbaan lopen, ook niet als gebruik wordt gemaakt van kabeldrempels of afdekmatten. Dit geldt dus met name voor straat-, eiland- en waterterrassen. Op deze terrassen dient, indien nodig, gebruik te worden gemaakt van elektriciteitspunten e.d. op de terrassen zelf.

 4. Bij openbare voorzieningen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan lantaarnpalen, stadsplattegronden, richtingsborden, afvalbakken, standbeelden en groen.

 5. Het is niet toegestaan om bij het inrichten van een terras, zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning is verkregen, vergunningsplichtige bouwwerken te creëren.Terrasmeubilair

 1. Door exploitanten vrij te laten in de keuze van het materiaal en kleurstelling van hun terrasmeubilair (zoals tafels, stoelen en parasols), zijn zij zelf verantwoordelijk voor een aantrekkelijke en uitnodigende inrichting van hun terras. Op deze wijze kunnen zij zich onderscheiden van andere exploitanten en meer inkomsten genereren. Er worden echter geen concessies gedaan aan de openbare orde en veiligheid. Indien een terrasinrichting hiermee in strijd is, zal handhavend worden opgetreden.

 2. De terrasgrenzen (zoals vastgelegd in de verleende vergunning) zijn de maximale afmetingen van een terras. Ook overstekende delen van de terrasinrichting (zoals een uitgeklapte parasol) mogen de terrasgrenzen niet overschrijden.

 3. Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid is het niet toegestaan statafels te plaatsen op het terras. Door statafels te gebruiken, kunnen er meer mensen op een terras verblijven, waardoor de overlast voor de omgeving kan toenemen. Ook zorgen statafels al snel voor meer (drinkende) mensen buiten de vastgestelde terrasruimte. Dit is niet wenselijk.

Hoge tafels waaraan gezeten kan worden, zijn toegestaan, zolang deze niet gebruikt worden om aan te staan.Terrasafscheiding

 1. Bij het bepalen van de maximale hoogte (1,50 meter) van vergunningsvrije terrasafscheidingen is aangesloten bij de maximaal toegestane hoogte zoals is opgenomen in diverse Dordtse bestemmingsplannen (o.a. Historische binnenstad en Schil). Bij de hoogte van 1,50 meter wordt uitgegaan van de gemiddelde hoogte van het maaiveld ter plaatse. Terrasafscheiding in de vorm van (verwijderbare) plantenbakken is toegestaan, mits de plantenbakken met beplanting maximaal 1,00 meter hoog zijn.

 1. Met deze bepaling wordt aangesloten bij de "Nadere eisen voor de drijvende horecaterrassen in de Voorstraatshaven en de Binnen Kalkhaven", vastgesteld op .. 2021.

 2. De terrasgrenzen (zoals vastgelegd in de verleende vergunning) zijn de maximale afmetingen van een terras. Terrasafscheiding dient geplaatst te worden binnen deze maximale afmetingen van het terras.Uitstallingen

 1. Een terras is geen uitstalling. Een terras mag echter wel uitstallingen bevatten. Voorbeelden van uitstallingen zijn reclameborden, menuborden en poppen. De maximale hoogte van 1,75 meter is conform de Nadere regels voor uitstallingen van de gemeente. Uitstallingen mogen niet worden gebruikt als terrasafscheiding.

 1. Uitstallingen zijn losse voorwerpen die direct tegen de gevellijn van een pand worden geplaatst. Vanzelfsprekend is het daarom niet toegestaan om uitstallingen te bevestigen aan bijvoorbeeld de gevel.Zonneschermen/luifels

 1. Permanente zonwering aan de gevel van een pand gelegen binnen het beschermde stadsgezicht van Dordrecht (historische binnenstad) en/of een monumentaal pand, is te beschouwen als een bouwwerk en daarom alleen toegestaan indien hiervoor een omgevingsvergunning is verkregen. Wanneer de inrichting niet is gelegen binnen het beschermde stadsgezicht en/of niet gevestigd is in een als (rijks)monument aangewezen pand, kan een permanent zonnescherm/luifel zonder omgevingsvergunning worden aangebracht.Vlonders en andere bedekking van de straat

 1. Vlonders zijn te beschouwen als een bouwwerk en zijn daarom alleen toegestaan indien hiervoor een omgevingsvergunning is verkregen.

 2. Bij andere bedekking van de straat kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kunstgras, tapijt en

zand.(Party)tenten

 1. Het plaatsen van een (party)tent in de openbare ruimte (op een terras) drukt een sterke stempel op het beeld en de uitstraling van die openbare ruimte. Een tent op of over een terras is, vanuit het oogpunt van het aanzien van de openbare ruimte, dan ook niet gewenst. Bovendien brengt een (party)tent ook grotere veiligheidsrisico's met zich mee. Een (party)tent in de openbare ruimte is alleen incidenteel toegestaan in het kader van een vergund evenement.Beeldschermen

 1. Het plaatsen van beeldschermen, zoals televisies en projectieschermen op een terras, kan, zeker bij grote sportwedstrijden, leiden tot overcrowding, overmatig gebruik van (al dan niet zelf meegenomen) alcohol, ongewenste aanzuigende werking, vermenging van publiek met verkeersstromen en onbereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit kan gevaarlijke en/of ongewenste situaties tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen zijn beeldschermen normaal gesproken niet toegestaan op een terras. Alleen indien sprake is van een toegestaan evenement op het terras, is het plaatsen van beeldschermen mogelijk.Verlichting

 1. Uit veiligheidsoverwegingen dient voor terrasverlichting gebruik te worden gemaakt van vaste elektriciteitspunten op het terras, zodat geen sprake is van loshangende en/of overhangende kabels, snoeren en leidingen.

 2. De terrasverlichting dient gericht te zijn op het terras zelf. Projectie van licht naar buiten het terras (waaronder in de lucht) is niet toegestaan. Lichtvervuiling is het overmatig verlichten van de omgeving in de nacht. Ook fel gekleurd en/of knipperend licht is niet toegestaan.Terrasverwarming

De bepalingen in de artikelen 8.21 tot en met 8.25 werden voorheen, in het kader van brandveiligheid en brandpreventie, als voorschriften opgenomen in de verleende terrasvergunning. Thans is ervoor gekozen om deze voorschriften, gelet op de algemene toepasselijkheid ervan, op te nemen in de nadere regels. Inhoudelijk spreken de artikelen 8.21 tot en met 8.25 voor zich.

Als terrasverwarming wordt nog veelvuldig gebruik gemaakt van gasapparaten. Deze apparaten zorgen echter voor een aanzienlijke CO2 uitstoot en zijn daarom minder wenselijk. Het gebruik van duurzamere alternatieven, zoals elektrische heaters, verwarmde stoelkussen en dekens, etc., heeft dan ook de voorkeur.Open vuur

26. Uit (brand)veiligheidsoverwegingen is open vuur, zoals bijvoorbeeld in het geval van vuurkorven en terrashaarden, niet toegestaan op een terras.
Artikel 9 Permanente overkapping

 1. Een permanente overkapping van een terras is een bouwwerk en daardoor alleen mogelijk na het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Daarbij moet op voorhand wel worden opgemerkt dat in de historische binnenstad van Dordrecht, gelet op het beschermde stadsgezicht, er niet veel locaties zijn die zich lenen voor een permanente overkapping. Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een permanente overkapping zal daarom per geval moeten worden beoordeeld.

 2. Gelet op de ruimtelijke impact van losstaande permanente bouwwerken in de openbare ruimte, is een permanente overkapping alleen toegestaan bij een gevelterras, direct grenzend aan de bijbehorende inrichting. Bij de overige terrassoorten is een permanente overkapping dus niet mogelijk.

 3. Het inrichten van een terras met semipermanente onderdelen, bijvoorbeeld het gebruik van parasols met zijflappen en terrasschermen, is niet toegestaan als daardoor ogenschijnlijk een geheel afgesloten ruimte (bouwwerk) ontstaat. Dit is niet de bedoeling van een terras.


Artikel 10 Gebruik en opslag terrasmeubilair

 1. Dit kan bijvoorbeeld door het afdekken van banken, het stapelen van stoelen, het inklappen van parasols, het kantelen van tafels en het met een ketting vastleggen van het meubilair. Het is niet noodzakelijk om het terrasmeubilair inpandig op te slaan.

 2. Deze bepaling is met name bedoeld voor situaties dat de bijbehorende inrichting voor langer dan vier weken achtereen gesloten is en het terrasmeubilair uitgestald blijft in de openbare ruimte.


Artikel 11 Geluid

Dit verbod heeft betrekking op alle soorten muziek, zoals live muziek, mechanische muziek etc. Of het daarbij gaat om versterkte muziek of onversterkte muziek maakt niet uit.

Aangezien het terras deel uitmaakt van de bijbehorende inrichting, is de ontheffingsmogelijkheid in artikel 4:6, tweede lid, van de APV Dordrecht (om buiten de inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt), niet van toepassing.

Verder dienen exploitanten er rekening mee te houden dat op grond van artikel 2:18 van het Activiteitenbesluit, stemgeluid op een verwarmd, overdekt of binnenterras wordt meegenomen bij het bepalen van het toegestane geluidsniveau.


Artikel 12 Drank- en voedselverstrekking/bereiding

 1. Een terras is bedoeld om voedsel en drank ter plaatse te nuttigen. In het kader van de openbare orde en veiligheid is het niet de bedoeling om voedsel en drank aan voorbijgangers te verstrekken.

 2. Uit het oogpunt van brandveiligheid is het niet toegestaan om voedsel te bereiden op het terras. Het plaatsen van bijvoorbeeld een barbecue of een mobiele keuken op het terras is dan ook niet mogelijk, tenzij dit gebeurt in het kader van een (vergund) evenement.

 3. In verband met het voorkomen van alcoholgebruik op de openbare weg zijn (mobiele) tappunten niet toegestaan op het terras, tenzij dit gebeurt in het kader van een (vergund) evenement.


Artikel 13 Schoonhouden terras

Door het plaatsen van een terras is het voor de gemeentelijke reinigingsdienst niet of slechts beperkt mogelijk om de terraslocatie schoon te maken. De exploitant is daarvoor zelf verantwoordelijk. Het is daarbij niet de bedoeling om het afval van het terras te verplaatsen naar een andere plek in de openbare ruimte. Het afval dient door de exploitant zelf verwijderd te worden van de straat.


Artikel 14 Evenementen op terrassen

 1. Een terras is in principe niet bedoeld voor het organiseren van evenementen, aangezien daarbij kans bestaat op overlast voor de omgeving en verstoring van de openbare orde en veiligheid niet kan worden uitgesloten.

 2. Door deze uitzondering op het eerste lid, wordt gehoor gegeven aan de wens van veel exploitanten om enkele keren per jaar op hun terras een kortdurend evenement te kunnen organiseren. Om (eventuele) overlast voor omwonenden te beperken, is het aantal evenementen op een terras gemaximeerd op 3 van categorie 1 (evenementen met een lage geluidsbelasting, zie de "Beleidsregel en nadere regels voor de organisatie en uitvoering van evenementen"). Deze bepaling vormt echter geen vrijbrief om evenementen te kunnen organiseren op een terras. De exploitant dient zich te houden aan de regels die in Dordrecht gelden voor het organiseren van een evenement. Afhankelijk van de aard van het te organiseren evenement, dient de exploitant een evenementenmelding te doen of een evenementenvergunning aan te vragen bij de gemeente. Op deze wijze kunnen ook voorschriften worden verbonden aan het te organiseren evenement. Om al te grote druk op de leefbaarheid in de omgeving te voorkomen, is het niet gewenst dat er een opeenstapeling van evenementen plaatsvindt op aaneengesloten dagen. De evenementen dienen in goede balans met de omgeving plaats te vinden, ook op locaties waar meerdere horecazaken gevestigd zijn.

De bepalingen uit het gemeentelijke evenementenbeleid en/of de evenementenvergunning zijn leidend in het geval van een te organiseren evenement op het terras. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van glas, het plaatsen van een beeldscherm, het ten gehore brengen van muziek, het plaatsen van statafels of een barbecue op het terras.


Artikel 15 Besloten feest

Een besloten feest is geen (vergund) evenement. De onderhavige Nadere regels terrassen gemeente Dordrecht zijn daarom tijdens een besloten feest gewoon van toepassing (op activiteiten) op het terras.


Artikel 16 Specifieke bepalingen pleinterrassen

 1. Deze bepaling vloeit voort uit het feit dat er vaak al sprake is van schaarse ruimte op een pleinlocatie, dat de afstand van een inrichting die niet aan de pleinlocatie is gevestigd tot het terras meestal groter is en dat er vaak geen direct zicht is vanuit inrichting op het terras.

 2. Om de schaarse terrasruimte op een pleinlocatie zo eerlijk en efficiënt mogelijk te verdelen onder de geïnteresseerde en in aanmerking komende exploitanten, kan de burgemeester besluiten een indelingsplan voor de locatie vast te stellen waarop de terrasruimte van elke inrichting wordt vastgelegd.

Om te komen tot een door alle partijen gedragen indelingsplan, stelt de burgemeester de betrokken exploitanten eerst zelf in de gelegenheid om hem een voorstel te doen voor een indelingsplan voor de pleinlocatie.

 1. Bij het opstellen van een indelingsplan dient met een aantal criteria rekening te worden gehouden.

 • De ligging van de inrichtingen aan het plein:

Uitgangspunt is dat de terrassen zoveel mogelijk recht voor de bijbehorende inrichtingen zijn gelegen en wanneer dit niet mogelijk is, dan zo dicht mogelijk bij de bijbehorende inrichting.

 • De vloeroppervlakte van de inrichtingen:

Uitgangspunt is dat hoe groter het totale vloeroppervlakte van een inrichting is, hoe groter het terras mag zijn. De kosten om een grotere inrichting te kunnen (blijven) exploiteren, zullen over het algemeen hoger zijn dan voor een kleinere inrichting. Met een groter terras kunnen deze grotere inrichtingen de investeringen sneller terugverdienen.

 • De openingstijden van de inrichtingen:

Uitgangspunt is dat een inrichting die een groter gedeelte van de dag geopend is, aanspraak mag maken op een groter terras. In verband met de toegankelijkheid van en de levendigheid op een terras, is het niet wenselijk als een terras een groot deel van de dag ongebruikt blijft doordat de bijbehorende inrichting pas later op de dag open is.

 • De wensen van de exploitanten ten aanzien van de omvang en ligging van het terras:

Wellicht nemen bepaalde exploitanten genoegen met een kleiner terras en een bepaalde ligging van het terras.

 1. De burgemeester toetst of een door de betrokken exploitanten ingediend indelingsplan in overeenstemming is met de in het derde lid genoemde criteria. Als dat het geval is, neemt hij een vaststellingsbesluit waarmee het indelingsplan voor een periode van 5 jaar in werking treedt en worden de reeds verleende terrasvergunningen overeenkomstig het indelingsplan gewijzigd.

 1. Indien nodig stelt de burgemeester zelf een indelingsplan vast aan de hand van de in dit lid beschreven procedure.

 2. Wanneer exploitanten geen aanspraak meer maken op de aan hen in het indelingsplan toegekende terrasruimte op de pleinlocatie, kan deze ruimte (tot het eind van de periode van 5 jaar) aan een andere exploitant worden vergund. Dit kan een exploitant zijn van een inrichting die reeds aan de pleinlocatie is gevestigd, maar ook een geheel nieuwe exploitant.

 3. Voor het vaststellen van een (nieuw) indelingsplan, is het uit praktisch oogpunt wenselijk als alle terrasvergunningen op hetzelfde moment eindigen (5 jaar na het vaststellen van het indelingsplan).

 4. Het ontstaan van ‘gaten’ tussen terrassen op een pleinlocatie leidt tot een verminderde uitstraling van de terraslocatie als geheel. Vandaar dat nog niet gebruikte terrasruimte voor maximaal 1 jaar kan worden vergund aan de exploitant(en) van de naastgelegen inrichting(en).

 5. Wanneer er 5 jaar na het vaststellen van een indelingsplan geen veranderingen zijn in het aantal exploitanten dat aanspraak maakt op terrasruimte op de pleinlocatie en/of de aard en omvang van hun aanspraken, dan stelt de burgemeester het indelingsplan ongewijzigd vast voor een nieuwe periode van 5 jaar. Als er wel veranderingen zijn in het aantal exploitanten dat aanspraak maakt op terrasruimte en/of de aard en omvang van hun aanspraken, dan zal de burgemeester een nieuw indelingsplan vaststellen conform de procedures zoals beschreven in de leden 2 tot en met 5 van dit artikel.


Artikel 17 Specifieke bepalingen waterterrassen

 1. Met de "Nadere eisen voor drijvende horecaterrassen in de Voostraatshaven en voor de Binnen Kalkhaven heeft het college een toetsingskader vastgesteld voor waterterrassen Bij een aanvraag om een vergunning voor een waterterras op deze locatie zal aan de randvoorwaarden getoetst worden. Waterterrassen op andere locaties zijn vooralsnog niet toegestaan. Wel zijn er ontwikkelingen (zie de "Beleidsvisie Dordtse binnenhavens") waardoor waterterrassen in de toekomst wellicht ook op andere locaties mogelijk zijn.

 2. Voor het oprichten van een waterterras dient de exploitant in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning. Zonder deze omgevingsvergunning is de exploitatie van een waterterras niet mogelijk.

 3. In de nota "Nadere eisen voor drijvende horecaterrassen in de Voostraatshaven en voor de Binnen Kalkhaven", is per locatie een maximaal aantal waterterrassen bepaald dat kan worden vergund. Er is (potentieel) dus sprake van schaarse vergunningen. Wanneer er voor een bepaalde locatie meer gegadigden zijn voor het exploiteren van een waterterras, verleent de burgemeester de vergunning aan de hand van de in dit lid beschreven procedure. Deze procedure is grotendeels gelijk aan de procedure voor het vaststellen van een indelingsplan op een pleinlocatie. Een vergunning voor een waterterras wordt echter verleend voor een periode van 10 jaar en het is niet nodig om de looptijd van de vergunningen voor waterterrassen op een gelijk moment te laten eindigen omdat er geen sprake is van een vast te stellen indelingsplan.

De verschillende gegadigden voor een waterterras worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • De mate waarin de inrichting voldoet aan de voorwaarden uit de nota "Nadere eisen voor drijvende horecaterrassen in de Voostraatshaven en voor de Binnen Kalkhaven".

Hoe meer de ingediende plannen voor een waterterras voldoen aan deze nadere eisen (wat betreft omvang/ligging, uiterlijke verschijningsvorm, inrichting, verlichting en de verbinding tussen de bijbehorende inrichting en het waterterras), hoe groter de kans is dat de exploitant in aanmerking komt voor een vergunning voor een waterterras.

 • De openingstijden van de inrichtingen:

Uitgangspunt is dat een inrichting die een groter gedeelte van de dag geopend is, eerder in aanmerking komt voor een waterterras in verband met de toegankelijkheid van en de levendigheid op het terras, Het is niet wenselijk als een terras een groot deel van de dag ongebruikt blijft doordat de bijbehorende inrichting pas later op de dag open is.


Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze nadere regels worden officieel bekendgemaakt via het gemeenteblad van de gemeente Dordrecht. Ook vindt publicatie plaats in het Gemeentenieuws en op de website van de gemeente. De nadere regels treden in werking op 1 april 2022.

Gelet op de vele uitdagingen waarmee exploitanten als gevolg van het COVID-19 virus op dit moment worden geconfronteerd, acht het college het niet opportuun om de nadere regels direct na het vaststellen ervan in werking te laten treden. Vandaar dat ervoor is gekozen de nadere regels pas in werking te laten treden op 1 april 2022, zodat de exploitanten voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op/aan te passen aan de nieuwe regels.Artikel 19 Citeertitel

Deze bepaling spreekt voor zich.