Geef uw mening over de nieuwe beleidsnota prostitutie- en seksbranche

Het college van burgemeester en wethouders stelt een wijziging voor van de het beleid over de prostitutie- en seksbranche. U kunt hierover uw mening geven van woensdag 4 november tot en met dinsdag 15 december 2020.

In de beleidsnota staat de uitwerking van de regels en afspraken (uit de Algemene Plaatselijke Verordening). Hieraan moeten de gemeente, de exploitanten en u zich houden.

Voorgestelde wijzigingen

De beleidsnota prostitutie- en seksbranche Dordrecht gaan we vervangen. Daarmee is  de nota weer van deze tijd.

Meer informatie

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen in de APV vindt u in de volgende documenten:

documenten:
•    Concepttekst beleidsnota prostitutie- en seksbranche Gemeente Dordrecht*
•    Inspraakprocedure (beschrijving van de procedure voor de wijziging)

*Dit is een concepttekst. Het college stelt na inzagetermijn, na inspraakreacties en na eventuele wijzigingen het beleid vast. De definitieve beleidsnotitie volgt na de vaststelling.

Geef uw mening

U kunt uw mening geven over de voorgestelde wijzigingen in de APV. Dit kan van woensdag 4 november tot en met dinsdag 15 december 2020. Dit doet u door een brief met uw zienswijze (mening) te sturen naar:
Het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Versterking Bestuur & Organisatie
Kernteam Veiligheid en Kabinet
Postbus 8
3300 AA  DORDRECHT

Het vervolg

Aan het einde van de inspraakperiode maakt het college een eindverslag. Hierin staan alle zienswijzen (meningen) die we ontvangen hebben. In het eindverslag staat ook een overzicht van de inspraakprocedure en een kort verslag van de ingediende zienswijzen. Er staat ook een reactie in van het college op de zienswijzen en eventuele aanpassingen die daaruit volgen.
Als u een zienswijze heeft ingediend, krijgt u dit eindverslag thuisgestuurd. Daarna weegt het college het eindverslag mee in de verdere beslissing.