De Kadernota 2021 staat online. Maar wat houdt de kadernota nou eigenlijk in?

In de kadernota kijkt het bestuur van Dordrecht een jaar vooruit en maakt hierbij allerlei keuzes. Zo spreekt het bestuur bijvoorbeeld af wat de doelen zijn voor dit komende jaar.

De kadernota is de start van de planning & controle cyclus. Het is een kader voor het opstellen van de meerjarenbegroting. De kadernota schetst de ontwikkeling die we in de komende jaren verwachten. Ook staan de financiële kaders weergegeven.

Kadernota 2021

De gemeente moet scherpe keuzes maken om de komende jaren de begroting sluitend te krijgen. Dat schrijft het college van B&W in de Kadernota 2021. Zoals bij bijna alle gemeenten in Nederland is de druk op de begroting groot. Dit komt door de toegenomen taken. Dankzij de opbrengst van de verkoop van Eneco kan de gemeente wel belangrijke investeringen voor de toekomst van Dordrecht doen.

De gemeenteraad beslist op een later moment over de inzet van 243 miljoen euro aan Eneco-geld voor de lange termijn agenda. Het college stelt wel voor om 60 miljoen opzij te zetten voor een aantal grote projecten. Zoals geluidschermen langs de N3 en de spoorlijn. Ook de ontwikkeling van de Spoorzone voor woningbouw en bedrijfsverplaatsingen vallen onder deze projecten. Voor deze 3 projecten stelt het Rijk namelijk ook geld beschikbaar. Wel op voorwaarde dat de gemeente dat zelf ook doet. Deze projecten zijn onderdeel van de woondeal en regiodeal.

Coronacrisis

De kadernota gaat ook in op de gevolgen van de coronacrisis. Er is nog veel onzekerheid over hoe lang de coronamaatregelen doorgaan. Naast een focus op de volksgezondheid verschuift de aard van de crisis naar een meer sociaal-maatschappelijke aard. Zoals bestaanszekerheid, werk en economie. Op deze onderdelen ligt een belangrijke taak voor de gemeente.

Een uitgebreider rapport over de gevolgen van de coronacrisis komt aan de orde in de Bestuursrapportage 2020. Deze rapportage verschijnt midden in het jaar en laat zien hoe het gaat met eerder gemaakte afspraken. Werkt het beleid en zijn de nieuwe plannen nog haalbaar? Het bestuur kan dan ingrijpen als dat nodig is.

Meer informatie

De hele Kadernota 2021 is te bekijken op de website van de Kadernota.

Wil je meer weten over de financiële stukken van de gemeente en de planning- en controlecyclus? Ga dan naar onze beleid en financiën pagina.