Onderwijs en kinderdagopvang in Dordrecht

Scholen en kinderdagverblijven zijn voorlopig tot 11 mei gesloten. Het is belangrijk dat ouders met een cruciaal beroep kunnen blijven werken. Bijvoorbeeld mensen die werken bij de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer. Daarom kunnen zij wel terecht bij de opvang.

Het is belangrijk dat ouders met cruciale beroepen kunnen blijven werken. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die werken bij de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer. Daarom werken Dordtse scholen en kinderopvangorganisaties nauw samen om ervoor te zorgen dat deze ouders terecht kunnen bij de opvang. De gemeente is hierover met hen in gesprek en coördineert eventuele knelpunten.

Maatregelen voor scholen en kinderopvang tot 11 mei

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus, waaronder de sluiting van scholen en kinderdagverblijven. Het gaat om de volgende maatregelen: 

  • Scholen en kinderdagverblijven blijve voorlopig tot 11 mei dicht. Het gaat om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Een lijst van cruciale beroepsgroepen staat op de website van de rijksoverheid. 
  • Docenten organiseren onderwijs op afstand voor kinderen die thuis zitten. Eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo hebben daarbij prioriteit.

Op de website van de rijksoverheid vindt u veel informatie, vragen en antwoorden over de sluiting van scholen en de sluiting van kinderdagverblijven .

Opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen

Voert in uw gezin één ouder een cruciaal beroep uit? Dan is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als dat niet lukt, kunt u een beroep doen op de kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang) en/of de school. U kunt dan het volgende doen:
•    Neem contact op met uw school of de kinderopvangorganisatie die uw kind(eren) normaal opvangt om de mogelijkheden te bespreken.
•    Gaat uw kind nog niet naar de kinderopvang? Benadert u dan zelf een opvangorganisatie. Er zijn verschillende kinderopvangorganisaties in Dordrecht die (nood)opvang bieden. Bekijk hiervoor de lijst van organisaties voor noodkinderopvang.

Heeft uw kind milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden)? Dan mag uw kind niet naar de opvang. Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Opvang voor kinderen in een kwetsbare positie

Er is ook noodopvang mogelijk voor kinderen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Bijvoorbeeld omdat het voor een kind thuis niet veilig is. In deze laatste situatie gaat het vaak om kinderen/gezinnen waar al hulpverlening bij betrokken is. De noodopvang kan dan bijdragen aan de ontwikkeling en de veiligheid van het kind. Hiermee willen we onveilige situaties voorkomen. 
 
Diverse professionals spelen een belangrijke rol in het signaleren van deze kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de leerkrachten op school, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, huisartsen, consultatiebureau of het Sociaal Wijkteam. Zij hebben vaak al contact met deze kinderen en gezinnen en kunnen samen met hen inschatten hoe het gaat. Het kan ook zijn dat er nog geen hulpverlening is, dat het gezin nog niet bekend is bij het Sociaal Wijkteam en misschien zelfs dat ook de leerkracht geen contact krijgt met het kind. Het is van groot belang om ook met deze kinderen en gezinnen toch zo snel mogelijk contact te krijgen. Ook voor hen kan noodopvang hard nodig zijn. Afgesproken is dat aanvragen voor noodopvang voor deze groep kinderen via het Sociaal Wijkteam in Dordrecht verlopen. 

Maatregelen voor scholen en kinderopvang tot 11 mei

Het kabinet heeft op 21 april laten weten dat scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs op 11 mei hun deuren weer openen:
•    Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, daarbij wordt wel uitgegaan van hele dagen onderwijs;
•    Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. 
•    Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 4 jaar naar de dagopvang (crèche) en kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang;
•    Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. 
•    De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket voortduurt.

Noodopvang na 11 mei

Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt, zonder extra kosten voor ouders. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school 

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via: