Nieuw raadsvoorstel voor aanpassing tarieven parkeervergunningen

Het college wil de eerste parkeervergunning voor bewoners goedkoper maken. De gemeenteraad neemt hierover een besluit. Het voorstel is dit tarief te verlagen van € 156,- naar € 120,- per jaar. Tegenover deze verlaging staat een verhoging van het tarief voor een 2e bewonersvergunning. De raad wil dat dit stap voor stap gebeurt.

Dit voorjaar stelde het college de raad voor om tarieven van parkeervergunningen aan te passen. De raad drong erop aan het tarief van de tweede vergunning in stappen te verhogen in plaats van in één keer. In het aangepaste voorstel verhoogt de gemeente het tarief voor de 2e vergunning in vier jaar naar € 360,-. Ook was er discussie over de regels die het college volgt bij een aanvraag voor een vergunning. Die regels gaan we aanscherpen.

Kosten 1e vergunning omlaag

Het plan om het tarief voor de eerste parkeervergunning te verlagen staat in het coalitieakkoord 2018-2022 en de Koersnota Mobiliteit. Een grote groep bewoners betaalt straks een tientje per maand voor de parkeervergunning. Betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders zijn er om het parkeren te regelen. Ook helpt het om de parkeerdruk te regelen in gebieden waar weinig ruimte is. Daarom stelt het college voor om op die plekken het parkeren van extra auto's duurder te maken. In Dordrecht zijn nu ruim 4.035 eerste vergunningen en 640 tweede.

Jaarlijkse verhoging 2e vergunning

De 2e vergunning kost nu € 212,40. Als de raad akkoord gaat met het voorstel wordt dat in 2020
€ 241,80. Daarna gaat het tarief elk jaar omhoog met € 40,- tot € 360,- in 2023. Er zijn 165 bewoners die naast een parkeerplaats op eigen terrein (POET) een parkeervergunning hebben. Zij betalen straks het tarief voor een 2e vergunning. Voor de wet is het ook een 2e parkeerplaats. Deze manier van verhogen sluit aan op de wens van de gemeenteraad.

Steun voor het voorstel

De stad groeit, ook in het gebied waar vergunninghouders wonen. Dat heeft invloed op de parkeerdruk in de omgeving. Daarom vraagt het college de raad om alvast gebieden aan te wijzen waar parkeren met een vergunning in de toekomst mogelijk is. Als veel mensen uit de buurt hierom vragen en een aanvraag voldoet aan de regels, kan het college snel een besluit nemen. Voor zo'n verzoek is minstens een aantal handtekeningen nodig dat gelijk staat aan een derde van de hoeveelheid parkeerplaatsen in een gebied. Bij een gebied van 150 parkeerplaatsen zijn dus minstens 50 handtekeningen nodig, bij 300 plaatsen 100 handtekeningen enzovoort. Kortom er moet draagvlak zijn voor zo'n aanvraag.

De raadscommissie fysiek bespreekt het aangepaste voorstel op woensdag 30 oktober.