Inloopbijeenkomst vergunning Jansen Recycling Group

Janssen Recycling Group BV in Dordrecht is een recycling bedrijf voor staalschroot. De voornaamste activiteiten zijn op- en overslag en knippen van staalschroot. Deze werkzaamheden leiden soms tot geluidsoverlast voor bewoners in de directe omgeving. In 2017 heeft Janssen Recycling Group een aanvraag ingediend voor wat kleine wijzigingen binnen het bedrijf en voor herziening van de geluidsituatie. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft hiervoor een ontwerp omgevingsvergunning opgesteld. Om omwonenden te informeren organiseren Janssen Recycling Group en de Omgevingsdienst een inloopbijeenkomst op dinsdag 9 juli 2019.

Informatie voor omwonenden
Omwonenden van het bedrijf zijn uitgenodigd voor een inloopavond over deze veranderingen en de aangevraagde omgevingsvergunning. Deze inloopavond vindt plaats op dinsdag 9 juli 2019 tussen 19.30 en 21.00 uur (vrije inloop) in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3, vergaderkamer 02/03.
Als locatie is gekozen voor Zwijndrecht, omdat de meeste klachten over geluidsoverlast uit die gemeente komen.
De hele avond zijn deskundigen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Jansen Recycling Group aanwezig. Zij kunnen uw vragen beantwoorden en een toelichting geven op de aanstaande veranderingen, de verwachtingen in uw omgeving, de procedures en dergelijke. U kunt deze avond natuurlijk ook de nieuwe vergunning inzien.

Ervaart u ook overlast?
Tijdens het vergunningentraject is bekeken hoe de geluidbelasting omlaag kan. Dit moet er toe leiden dat bewoners in de directe omgeving minder geluidshinder ervaren.
Ervaart u overlast van dit bedrijf? En/of wilt u graag meer informatie? Dan bent u als betrokkene uiteraard van harte welkom om op 9 juli binnen te lopen.
Graag even aanmelden via communicatie@ozhz.nl.

Zienswijze
De bekendmaking van de vergunningaanvraag is op 31 mei 2019 gepubliceerd(1,92 MB). De ontwerp omgevingsvergunning ligt tot en met 15 juli 2019 ter inzage. Tot die tijd kan een ieder daarover zienswijzen inbrengen bij het bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, namens dezen de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling zienswijzen in te brengen. Neem daarvoor contact op met de heer Ewald van Wijnsberge, telefoonnummer 078 - 770 85 85. Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt.