Geef uw mening over de wijziging van de APV

Het college van burgemeester en wethouders stelt een wijziging voor van de algemene plaatselijke verordening (APV). U kunt hierover uw mening geven van vrijdag 13 december 2019 tot en met vrijdag 31 januari 2020.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan de regels en bepalingen waaraan de gemeente en u zich moeten houden.

Voorgestelde wijzigingen

Artikel 1 A (invoeging artikel 4:9 A)

Het oplaten van ballonnen wordt verboden ter uitvoering van een aangenomen motie van Groenlinks 'Die ballon gaat niet op' (motie 12 horend bij de gemeenteraadsvergadering van 16 juni 2019 waarin de Kaderbrief 2019 werd behandeld (RIS 2157084).

Artikel B (5:18 lid 2 sub b komt te vervallen)

Artikel 5:18 lid 2 sub b kan vervallen. Het hoofdbedrijfschap Detailhandel is namelijk per 1 januari 2015 opgeheven (zie: Staatsblad 2014, 576:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-576.html) en de in dit lid genoemde registratiekaart bestaat ook niet meer.

Artikel 2 C (5:37 A, invoering Rookverbod op een openbare plaats bij een speeltuin of schoolterrein)

Deze wijziging wordt doorgevoerd ter afdoening van de aangenomen Motie 'Schone lucht in speeltuinen en rondom scholen ' van de Christen Unie SGP Dordrecht (motie 27 horend bij de gemeenteraadsvergadering van 30 oktober 2018 waarin de Begroting 2019 werd behandeld (RIS 2274345).

Artikel 3 D en E (6:1 lid 3, invoering strafmaat voor het rookverbod)

Met deze wijzigingen wordt de strafmaat voor overtreding van het rookverbod geregeld. Het college acht een hechtenis en geldboete van de tweede categorie (max € 4.150, artikel 6:1 lid 1) te zwaar en stelt als strafmaat een boete van de eerste categorie (max € 415) voor (lid 3).

Meer informatie

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen in de APV vindt u in de volgende documenten:

Geef uw mening

Van vrijdag 13 december 2019 tot en met vrijdag 31 januari 2020 kunt u uw mening geven over de voorgestelde wijzigingen in de APV. Dit doet u door een brief met uw zienswijze (mening) te sturen naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Versterking Bestuur & Organisatie
Afdeling Strategie & Control
Postbus 8
3300 AA  DORDRECHT

Het vervolg

Na afloop van de inspraakperiode maakt het college een eindverslag van alle zienswijzen (meningen) die zijn ontvangen. In het eindverslag staat een overzicht van de inspraakprocedure en een kort verslag van de ingediende zienswijzen. Er staat ook een reactie in van het college op de zienswijzen en eventuele aanpassingen die daaruit volgen.

Als u een zienswijze heeft ingediend, krijgt u dit eindverslag thuisgestuurd. Daarna stuurt het college het eindverslag en het wijzigingsvoorstel voor de APV naar de raad om hier verder over te beslissen.