Geef uw mening over de gewijzigde APV

Het college van B&W heeft besloten de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op een aantal punten te wijzigen. U kunt hierover uw mening geven van vrijdag 26 april tot en met maandag 10 juni 2019.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan de regels en bepalingen waaraan de gemeente en u zich moeten houden.

Voorgestelde wijzigingen

1. Het corrigeren van een aantal redactionele fouten in artikel 2:28 D leden 3 en 4 en in artikel 2:29 lid 7.
2. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State stelt het college voor om in artikel 2:39 D lid 1 een weigeringsgrond (een reden om een vergunning te weigeren) voor de vergunning voor een speelautomatenhal te verwijderen (namelijk als de exploitatie van zo'n speelautomatenhal in strijd is met een geldend bestemmingsplan). Hierdoor is de vergunning niet meer locatiegebonden. Op deze manier wordt het – in geval van verhuizing - voor een vergunninghouder mogelijk om zijn vergunning mee te nemen naar een nieuwe locatie.
3. Voorgesteld wordt om het artikel over het opruimen van hondenpoep (artikel 2:58) duidelijker te formuleren. De opruimplicht wijzigt niet.
4. In artikel 2:59 wordt voorgesteld dat voortaan de burgemeester een aanlijn- en muilkorfgebod oplegt (in plaats van het college).
5.Tenslotte wordt voorgesteld om een nieuw artikel in te voegen, artikel 2:59 A. Hierin staan regels voor gevaarlijke honden op eigen terrein.

Meer informatie

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen in de APV vindt u in de volgende documenten:

Was-Wordt-lijst  75kB (een overzicht van de voorgestelde wijzigingen)

Inspraakversie APV  2.198 kB (de APV met voorgestelde wijzigingen duidelijk erin verwerkt)

Ontwerp raadsbesluit 117 kB

Geef uw mening

Van vrijdag 26 april 2019 tot en met maandag 10 juni 2019 kunt u uw mening geven over de voorgestelde wijzigingen in de APV. Dit kunt u doen door een brief met uw zienswijze (mening) te sturen naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Versterking Bestuur & Organisatie
Afdeling Strategie & Control
Postbus 8
3300 AA  DORDRECHT

Het vervolg

Na afloop van de inspraakperiode maakt het college een eindverslag van alle zienswijzen die zijn ontvangen. In het eindverslag staat een overzicht van de inspraakprocedure, een kort verslag van de ingediende zienswijzen en een reactie van het college op de zienswijzen en eventuele aanpassingen die daaruit volgen. Als u een zienswijze heeft ingediend, krijgt u dit eindverslag thuisgestuurd. Daarna stuurt het college het eindverslag en het wijzigingsvoorstel voor de APV naar de raad om hier verder over te beslissen.