Aanvraag rijksbijdrage voor Nieuwe energie in Crabbehof

Dordrecht maakt werk van de energietransitie. Daarom dient het college van burgemeester en wethouders deze week een aanvraag in bij het Rijk voor een financiële bijdrage om bestaande woningen/wijken aardgasvrij te maken. De aanvraag richt zich op de wijk Crabbehof, waar het college kansen ziet om flinke stappen te maken. Het college kiest voor een brede, wijkgerichte aanpak en benadrukt dat de plannen door inwoners, ontwikkelaars, partners en gemeente met elkaar moeten worden vormgegeven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt € 90 miljoen beschikbaar voor 20 gemeenten die nog dit jaar starten met het aardgasvrij maken van bestaande woningen. In oktober hoort de gemeente of de aanvraag ook wordt toegekend. De bijdrage van het Rijk wil de gemeente gebruiken om sneller van start te kunnen met het van aardgas af gaan in de bebouwde omgeving.

Nieuwe energie in Crabbehof

De gemeente ziet Crabbehof als meest kansrijke wijk voor deze aanpak. Het aardgasnet is aan vervanging toe en er is met het warmtenet van HVC een alternatieve warmtevoorziening beschikbaar in de wijk. Dit biedt de kans om nu een (versneld) begin te maken om (grootschaliger) van het aardgas af te gaan in de wijk. Maar de wijkaanpak gaat verder dan alleen aardgasvrije gebouwen. Door slimme koppelingen te leggen met andere ontwikkelingen, zoals de sociale opgave en wensen in de wijk, werkt iedereen in de wijk samen aan 'Nieuwe energie in Crabbehof!'.

Samen met de wijk

Met bewoners en organisaties uit de wijk en de partners uit het Energieakkoord Drechtsteden wil de gemeente na de zomer starten om te bepalen hoe we dit samen kunnen doen. Wat hebben bewoners nodig om van het aardgas af te gaan? Hoe kunnen we elkaar helpen? Welke rol willen en kunnen bewoners, bedrijven en organisaties in de wijk spelen? Hoe kun je het financieren? En hoe kunnen we de ervaringen in Crabbehof ook in andere wijken of steden toepassen? De gemeente heeft misschien nog niet overal een antwoord op, maar wil graag het gesprek aan gaan met alle betrokkenen. Door kennis en krachten te bundelen kunnen we deze opgave samen met de stad realiseren.

Energieakkoord Drechtsteden

In het coalitieakkoord van de gemeente Dordrecht staan aardgasvrije woningen en wijken nadrukkelijk benoemd. Deze ambitie sluit aan op de Energiestrategie Drechtsteden. De Drechtsteden willen koploper zijn in de energietransitie en zich inzetten voor nieuwe, duurzame energie. Met als doel: Drechtsteden in 2050 energieneutraal. Bedrijven en organisaties en de Drechtstedengemeenten hebben hiervoor het Energieakkoord Drechtsteden ondertekend en een gezamenlijke aanpak ontwikkeld: de Energiestrategie Drechtsteden. De belangrijkste opdracht van de deelnemers is om ervoor te zorgen dat alle woningen en bedrijfsgebouwen in de regio in 2050 aardgasvrij zijn. De eerste stappen worden hiervoor al gezet met de uitrol van het warmtenet. Maar ook energiebesparing door het beter isoleren van huizen en gebouwen en het duurzaam opwekken van energie staat op de agenda.

 

Persbericht

Dordrecht, 28 juni 2018

Redactie

Saskia Wubben
Communicatie
Telefoon 078 770 2577

Uitgelicht