Rekenkamercommissie: Inwoners willen weten waar de gemeente geld aan uitgeeft

Dordtse inwoners willen weten waar de gemeente het geld aan besteedt, maar ook wat er mee is bereikt. Dit concludeert de rekenkamercommissie in haar onderzoeksrapport 'Waar voor je geld', een onderzoek naar hoe en welke informatie inwoners willen ontvangen over de uitgaven van de gemeente.

Uit een onderzoek van een samenwerking van rekenkamer(commissie)s blijkt dat inwoners willen zien waar hun geld aan is besteed. De rekenkamercommissie in Dordrecht heeft ook gepeild over welke uitgaven men graag (meer) informatie zou willen en op welke wijze inwoners de informatie willen ontvangen. Vooral over de uitgaven aan zorg, veiligheid en verkeer, maar ook over wonen en beheer/onderhoud willen Dordtse inwoners meer informatie.

Wat ermee bereikt?

Veel inwoners willen ook weten wat er met het geld is bereikt (80%). De rekenkamercommissie beveelt daarom het college aan om bij de komende behandeling van de begroting en de kadernota rekening te houden met deze behoefte door ervoor te zorgen dat hier  meer informatie over beschikbaar is en dat deze informatie goed toegankelijk is.

Traditionele middelen

Een andere conclusie is dat het gevoel van bewoners dat zij toch geen invloed hebben, een barrière vormt voor de interesse in informatie over de geldbesteding. Inwoners willen volgens de rekenkamercommissie op dit gebied meer betrokken worden. Het is opvallend hóe inwoners informatie over dit onderwerp willen ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat vooral via de meer traditionele methoden te zijn, zoals het jaarverslag en de website van de gemeente (53%) terwijl  social media maar 22% scoort voor deze manier van informatie ontvangen.

Bewonerspanel

Het onderzoek van de rekenkamercommissie is gebaseerd op 625 ingevulde vragenlijsten door het  Bewonerspanel Dordrecht (35% respons). Daarnaast zijn uitkomsten gebruikt uit een online enquête van het samenwerkingsverband van rekenkamer(commissie)s.

Reactie college

Het college reageert positief op de aanbevelingen. Het onderkent het belang van digitaliseren van overheidsinformatie, zoals begrotingen, om daarmee inwoners meer te betrekken. Zo is in 2018 ook een eerste digitale begroting verschenen. Ook is er via de website de nodige informatie te vinden. De aanbeveling om bij de behandeling van de begroting en kadernota rekening te houden met de informatiebehoefte van inwoners, neemt het college over. Het gaat na of er meer en goed toegankelijke informatie over is te geven. Om inwoners meer te betrekken bij de controle van beleid, neemt het college dit mee bij de uitwerking van het programma 'Samen maken we onze stad'.

 

Persbericht

Dordrecht, 7 december 2018

Redactie

Wilma Bruggink
Afdeling Communicatie

Meer informatie

Karin Meijer
Rekenkamercommissie
Telefoon: 06 365 55 169