Waterveiligheid, nu en in de toekomst

Het klimaat verandert. Dat kan invloed hebben op de waterveiligheid. Dordrecht is daar graag goed op voorbereid.

We investeren al een behoorlijke tijd in kennis over waterveiligheid. Dat heeft een strategie opgeleverd hoe we in Dordrecht willen omgaan met waterveiligheid. Op dit moment zijn we aan het kijken of de strategie kansrijk genoeg is om echt uit te voeren.

Dordtse strategie voor waterveiligheid

Als het op waterveiligheid aankomt, willen we in Dordrecht verder kijken dan bescherming door dijken en evacuatie. Dat vinden we noodzakelijk, omdat evacuatie van het eiland bij een grote overstroming waarschijnlijk niet mogelijk is: alle gebieden om ons heen en de wegen er naartoe liggen lager of net zo laag. Slechts vijftien procent van de inwoners zou tijdig het eiland van Dordrecht kunnen verlaten. We moeten dus kijken naar alternatieven.

Met als basis meerlaagsveiligheid hebben we daarom de Dordtse meerlaagsveiligheidstrategie ontwikkeld. Met die strategie willen we zorgen dat Dordrecht bij een grote overstroming niet afhankelijk wordt van de omgeving, maar zelf kan blijven functioneren. Zelfredzaamheid dus. Dat vraagt iets van de bewoners en ondernemers, van de manier waarop de stad is gebouwd en ingericht, en van de begeleiding door de overheid. De strategie is samen met het rijk en andere overheden verder uitgewerkt in een MIRT onderzoek.

Meerlaagsveiligheid

Bij waterveiligheid kijken we in Dordrecht verder dan alleen bescherming door dijken en evacuatie.Traditioneel richt hoogwaterbeheer in Nederland zich vooral op het voorkomen van en beschermen tegen een overstroming. De laatste jaren zoeken we steeds meer naar een brede doordachte benadering om de risico’s te beheersen. Meerlaagsveiligheid is een voorbeeld van zo’n brede benadering. Het richt zich (naast bescherming tegen water) ook op het beperken van de gevolgen bij een onverhoopte calamiteit. Het concept komt voort uit het Nationaal Waterplan.

Meerlaagsveiligheid bestaat uit drie lagen:

  • Preventie: beschermen tegen water, bijvoorbeeld met dijken en waterkeringen;
  • Specifieke en duurzame ruimtelijke planning: door de manier waarop we de stad bouwen, kunnen we de gevolgen van een overstroming beperken;
  • Rampenbeheersing op orde krijgen en houden.
Evacuatie en shelters

Dordrecht is een eiland. We zijn goed beschermd met onze dijken. Maar mocht er onverhoopts toch een dijkdoorbraak plaatsvinden, wat dan? Slechts 15 procent van de inwoners kan dan tijdig het eiland verlaten. Stel dat iedereen in paniek raakt en in de auto stapt, dan zijn de wegen binnen de kortste keren verstopt, wat alleen maar tot meer slachtoffers zou leiden. De wegen liggen namelijk zelf ook niet hoog. We moeten dus naar alternatieve evacuatiemogelijkheden kijken, zoals: schuilen op zolder of in een shelter in de buurt, of vluchten naar het buitendijkse gebied. Want dat ligt hoger en heeft, omdat het buitendijks gelegen is, eigenlijk relatief weinig last van een dijkdoorbraak. Dus: evacuatie de hoogte in. We noemen dit ook wel 'verticale evacuatie'.

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma om de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in Nederland op orde te houden. En om de ruimtelijke inrichting klimaatbestendiger en waterrobuuster te maken. Zodat we beter kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. De Gemeente Dordrecht levert een actieve bijdrage aan het Deltaprogramma. We doen dit samen met het Rijk, de provincies, waterschappen en andere gemeenten.

In de regio Rijnmond-Drechtsteden komt het water van twee kanten: van zee en van de rivieren. Het is een dichtbevolkt gebied met grote economische betekenis voor Nederland. Het is een gebied van uitersten: met havenactiviteiten en stedelijk gebied aan de ene kant, maar ook natuurgebied: Nationaal Park De Biesbosch. Vanwege het specifieke karakter van deze regio is er een Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Hierin werken Rotterdam en Dordrecht samen aan een waterveilige toekomst voor buitendijks wonen en werken.

MIRT

Het MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Hierin staan de rijksprojecten en rijksprogramma's waarmee we werken aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. De Rijksoverheid werkt hierin samen met decentrale overheden voor elke regio in Nederland.

Jaarlijks wordt het MIRT Overzicht als bijlage van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden. Het bevat een overzicht van alle ruimtelijke projecten en programma's van Rijk, provincies en gemeentes. Het laat de voortgang en stand van zaken van deze projecten en programma's zien. De ruimtelijke plannen voor MIRT 2018 staan in het MIRT Overzicht 2018.

Begin 2018 is het MIRT onderzoek afgerond. Het definitieve rapport leest u hier.

What if the water rises in Dordrecht?

About 120,000 people live in Dordrecht. About 100,000 are protected by dikes. 20,000 live outside the protected dikering. But what if a dike breach is about to happen? The brochure 'What if the water rises in Dordrecht' outlines the timelime from 2 weeks before the disaster until 1 year after the disaster. It describes the course of the high water, the flood and the consequences, including the actions of the regional and local authorities, as well of the residents, volunteers and organizations.

Pdf of the brochure