Waterkwaliteit

We zetten ons in voor het water met als uitgangspunt dat bewoners, bedrijven en bezoekers van Dordrecht kunnen genieten van kwalitatief goed water in de stad. En dat ze veilig kunnen leven met water om de stad.

Water in de stad

Rivieren, sloten en plassen staan niet op zichzelf. Ze zijn allemaal een onderdeel van het watersysteem. Soms simpelweg door een aansluiting met het riool, en vaak door technische oplossingen waarmee water in en uit het gebied kan worden geleid. Voorbeelden daarvan zijn duikers, stuwtjes, sluizen en gemalen.

Ook andere middelen om het water te reguleren, horen bij het watersysteem: de waterkeringen, zeedijken en polderdijken. Die beschermen het gebied binnen de dijken tegen overstromingen. Al deze onderdelen en waterpartijen zoals havens, singels, vaarten, killen en spaarbekkens vormen samen het watersysteem, waarmee de hoeveelheid en deels ook de kwaliteit van het water op peil wordt gehouden.

Gemalen

Binnen de dijken wordt het water permanent beheerd. De waterpeilen in de polders zijn afgestemd op het ruimtegebruik. Het overtollige water wordt door gemalen weggepompt naar de rivieren en afgevoerd naar zee. Op het eiland staan vier gemalen die water wegpompen uit het stedelijk gebied: Stadspolders, Weeskinderendijk, Loudon en Noorderdam. Er zijn ook vier gemalen voor het landelijk gebied: Joh. Vis, Prinsenheuvel, Staring en Noordbovenpolder.

Inlaatpunten

In droge perioden wordt het waterniveau op peil gehouden. Dat gebeurt door water in te laten vanuit de omliggende rivieren. De inlaatpunten voor het landelijke gebied zijn Joh. Vis, Prinsenheuvel, Staring, Noordbovenpolder, hevel Willemsdorp. Voor het stedelijke gebied zijn de inlaatpunten Stadspolders, Loudon, Zuidersluisdam, hevel De Mijl en hevel Wantijdijk.

Drinkwater

In Dordrecht verzorgt Evides Waterbedrijf het zuiveren van water tot drinkwater/leidingwater. Water is relatief goedkoop en voor ons vanzelfsprekend. We vergeten wel eens dat het best veel moeite kost om het drinkwater op deze hoge kwaliteit te krijgen. Met douchen verbruik je al zo’n tien liter water per minuut. Gelukkig hebben veel huishoudens tegenwoordig spaardouches en een spoelstop op hun toilet.

De gemeente Dordrecht maakt geen beleid over drinkwater. Wel denkt de gemeente na over de drinkwatervoorziening en neemt dit onderwerp mee in de calamiteitenplannen.

Riolering

Naast het reguliere onderhoud aan de riolering is de gemeente bezig met het vervangen van de riolering op 38 locaties in Dordrecht. De vervangingsoperatie duurt tot en met 2020. Het gaat om een lengte van 13,5 kilometer. De totale kosten voor de uitvoering van dit plan: 48,6 miljoen euro.

Dit is conform het Gemeentelijk Rioleringsplan VI (pdf, 10 MB), kortweg GRP VI. Het GRP VI is een uitwerking van de kernambitie ‘veilige en leefbare omgeving’. Het plan heeft de volgende doelen:

  • bescherming van de volksgezondheid
  • op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving
  • bescherming van de kwaliteit van de bodem en van het grond- en oppervlaktewater

13,5 kilometer rioolvervanging en -reparatie

In Dordrecht ligt in totaal 630 kilometer riolering die onderhouden moet worden. Dit is ongeveer de afstand van Dordrecht naar Berlijn. Het aantal kilometers dat vervangen wordt met het GRP VI is 13,5 kilometer.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

In Dordrecht is voor de tarieven rioolrecht kostendekking het uitgangspunt. Door de uitvoering van de maatregelen uit het GRP VI stijgt de rioolheffing jaarlijks met twee procent aangevuld met een gemiddelde jaarlijkse inflatiestijging van twee procent tot en met 2020. Meer informatie over de jaarlijkse gemeentelijke belastingen voor de rioolheffing en de bijbehorende bedragen vindt u op de pagina gemeentelijke belastingen.

Overlast en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden ondervinden omwonenden en auto’s verkeer- en parkeerhinder. De gemeente zorgt ervoor dat de overlast zo beperkt mogelijk blijft. Werkzaamheden worden bijvoorbeeld in delen van maximaal tachtig meter uitgevoerd, zodat de woningen zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Overigens kunnen brandweer en ziekenauto gegarandeerd altijd overal bij. De woningen blijven daarnaast altijd te voet bereikbaar.

Wie doet wat?

De gemeente beheert de openbare ruimte. Een voorbeeld daarvan is het onderhouden van de kades en slootranden. De riolen onderhouden en verzorgen is ook een gemeentelijke taak. Daarnaast zorgt de gemeente voor de afvoer van overtollig regenwater en grondwater.

Gemeente en Waterschap samen

Het beheer van het water op het eiland doen de gemeente en het waterschap samen. Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor hoofdwatergangen. De gemeente is dat voor de andere watergangen. In dat beheer trekken we zo veel mogelijk samen op. Een voorbeeld: het baggeren van water. Omdat baggeren zowel bij de hoofdwatergangen (die het waterschap beheert) en de andere watergangen (die de gemeente beheert) moet gebeuren, voeren we dit werk gezamenlijk uit. Dat scheelt tijd en geld.

Waterschap Hollandse Delta

Het waterschap zorgt op het Eiland van Dordrecht voor het beheer van de waterkeringen. Daarmee bedoelen we de dijken en kades die ons tegen het omringende water beschermen.

Daarnaast zorgt het waterschap er voor dat we binnen de dijken droge voeten hebben. Door water uit ons gebied te pompen (met gemalen) of door extra water binnen te laten (via inlaatpunten) kunnen we het waterpeil beïnvloeden. We voeren overtollig water af en tekorten vullen we aan.

Daarnaast bewaakt en verbetert het waterschap de kwaliteit van het water. Het waterschap zorgt tot slot voor de zuivering van het Dordtse afvalwater. Na zuivering wordt dit weer overgebracht in rijkswater. Kijk voor meer informatie op de website van het Waterschap Hollandse Delta.

Drinkwater

Waterbedrijf Evides is leverancier van het drinkwater in Dordrecht. Kijk voor meer informatie op de website van Evides.

De rijksoverheid

Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het rijksvaarwegennetwerk (kanalen, rivieren en vaarwegen in open water) en het landelijke watersysteem. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijkswaterstaat.