Veelgestelde vragen windenergie

Hoe werkt een windmolen?

Er zit veel energie in de wind. Dit merk je bijvoorbeeld wanneer je tegen een harde wind in moet fietsen. Een windturbine - de vakterm voor windmolen- zet deze energie om in elektriciteit. Het werkt eigenlijk net zoals een dynamo op een fiets. Hedendaagse windturbines die op land worden geplaatst hebben meestal een vermogen van 2-3MW. Eén turbine kan hiermee een hoeveelheid stroom opwekken dat gelijk is aan het verbruik van meer dan 2000 huishoudens.
Lees meer over de werking van windenergie en de veiligheidseisen op.

Wat zijn de voordelen van windenergie?
 • Wind raakt nooit op.
 • Windenergie veroorzaakt geen luchtvervuiling, zoals CO2.
 • Door windenergie ben je niet afhankelijk van politiek instabiele regio’s.
 • De energieproductie is verdeeld over veel units, zodat de uitval van een aantal units geen grote gevolgen heeft.
 • Windenergie genereert (lokale) werkgelegenheid.
 • Bewoners kunnen vaak profiteren van windenergie.
Wat zijn de nadelen van windenergie?
 • Windturbines worden soms ervaren als horizonvervuiling.
 • Windturbines maken geluid, wat in de nabijheid van woningen als hinderlijk kan worden ervaren.
 • Hoewel de ervaring leert dat er slechts weinig problemen zijn met zogeheten vogelaanvaringen, is er altijd de kleine kans dat vogels geraakt worden door de rotorbladen.
 • Het aanbod aan energie hangt af van de windsterkte en is dus variabel.
 • Een overschot aan energie uit windturbines is niet zonder meer op te slaan.
 • Onderhoud van windturbineparken op zee is ingewikkeld.
Waar zijn de windturbines gepland?

De gemeente maakt plaatsing van windmolens ruimtelijk mogelijk in een strook langs de Dordtse Kil en op gebieden op Krabbepolder/Duivelseiland. Of die er ook daadwerkelijk komen, is aan initiatiefnemers. De gemeente plaatst zelf geen windmolens.

Komen de molens niet te dicht bij een woonwijk?

De minimale afstand tot woningen van derden wordt vooral bepaald door de geluidsregels: afhankelijk van het turbinetype is dat 400 meter of meer. Voor bedrijfswoningen die horen bij het windproject gelden soms kleinere afstanden.

In het onderzoek naar eventuele locaties van windmolens is de afstand tot omwonenden nadrukkelijk meegenomen. 

Welke regels zijn er voor geluidshinder?

Windmolens produceren geluid. Waar dit geluid precies te horen is, is afhankelijk van hoe hard het waait, de windrichting en omgevingsgeluid. Er zijn duidelijke regels opgesteld om te voorkomen dat er geluidshinder bij omwonenden ontstaat. Het geluidsniveau voor omwonenden mag niet hoger zijn dan de wettelijk opgestelde norm van 47 dB Lden. De avond en nacht wegen daarbij zwaarder mee. De normering gaat uit van gemiddelden, dat betekent dat het geluid soms harder en soms ook zachter is. Ook de windmolens in Dordrecht moeten voldoen aan de regels. 

Lees bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meer over geluid en windmolens.

Houdt u rekening met slagschaduw?

De schaduw van draaiende rotorbladen van een windmolen heet slagschaduw. Bij een lage zon, in de ochtend en in de avond, kan deze slagschaduw als hinderlijk worden ervaren. Een windturbine mag maximaal 20 minuten per dag voor slechts 17 dagen per jaar slagschaduw op een woning veroorzaken. Om er voor te zorgen dat dit aantal uren niet wordt overschreden, wordt de turbine automatisch stilgezet. Deze stilstandvoorziening voorkomt hinder van slagschaduw.

Met slagschaduw wordt rekening gehouden in het verdere onderzoek naar de plaatsing van windmolens in Dordrecht.

Is er gevaar voor flora en fauna?

Windmolens mogen geen negatieve effecten hebben op bijvoorbeeld de populaties van vogels en vleermuizen. Er moet rekening gehouden worden met broedplaatsen en trekroutes van vogels en leefgebieden van vleermuizen. De gevolgen voor flora en fauna zijn meegenomen in de Milieu Effect Rapportage, een onderzoek dat aan de basis ligt van de uiteindelijke Structuurvisie Windenergie.

Welke doelstelling heeft Dordrecht op het gebied van duurzame energie?

De gemeente Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. De tussentijdse doelstelling is 20% duurzame energieopwekking in 2020. Dit zijn alle verschillende vormen van duurzame energie bij elkaar opgeteld, dus bijvoorbeeld ook zonnepanelen. Maar windenergie levert wel een grote bijdrage aan deze doelstelling.

Hoe zit het met de subsidie?

Alle vormen van duurzame energie zijn op dit moment duurder dan fossiele energie. Daarom ontvangen ze subsidie van het Rijk (SDE +). Windenergie op land is de goedkoopste vorm van duurzame elektriciteit en ontvangt daarom per kWh de minste subsidie. Naarmate de kostprijs van windenergie daalt en stroom uit kolen- en gascentrales duurder wordt, zal ook de subsidie lager worden en op termijn verdwijnen.

Voor de gemeente Dordrecht is het maatschappelijk belang het uitgangspunt bij de opwekking van duurzame energie via windmolens. Hoe rendabel de windmolens zijn, is vooral van belang voor de initiatiefnemers.

Hoeveel elektriciteit levert windenergie op?

Hoeveel elektriciteit een windturbine kan leveren, hangt van een aantal zaken af. Vooral de grootte van de wieken (de rotorbladen) en de plek waar de turbine staat zijn bepalend. Een moderne windturbine levert in de gemeente Dordrecht 5 tot 7 miljoen kWh per jaar op. Dat is voldoende stroom voor 1500 tot 2000 huishoudens. Dit is gelijk aan de opbrengst van ca. 50.000 vierkante meter zonnepaneel.

Wat zijn de wettelijke kaders voor plaatsing van een windmolen?

De belangrijkste wetten zijn de Wet Ruimtelijke Ordening en de Wet Milieubeheer. De ruimtelijke en milieutechnische aspecten van een windproject moeten onderzocht worden. Dat kan bijvoorbeeld in Milieu Effect Rapportage, zoals in Dordrecht is gebeurd. Dit onderzoek brengt objectief in kaart welke locaties het meest geschikt zijn voor windmolens en waar de gevolgen voor milieu en leefomgeving zo gering mogelijk zijn.

Een vergunning wordt alleen afgegeven als aan alle normen en regels uit de onderzoeken blijkt dat aan de wetten is voldaan.

Hoe hoog is een windmolen gemiddeld?

Moderne windturbines verschillen in uiterlijk niet zoveel. De gemiddelde hoogte van de mast is op dit moment 100 meter, de wieklengte is ongeveer 50 meter. Eén grote molen is veel efficiënter dan vele kleintjes.

Zijn windmolens wel veilig?

Windturbines moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen. Hoewel de kans klein is, kan er toch iets misgaan. Daarom gelden strenge regels voor de afstand tussen windturbines en woningen, kantoren en gevaarlijke installaties. Dit maakt dat het risico van windturbines op hun omgeving laag is.

Waar vind ik meer informatie over de besluitvorming in Dordrecht rond windenergie?

Als u in het raadsinformatiesysteem zoekt op windenergie vindt u diverse dossiers. De discussie over windenergie loopt al sinds 2013. Ook zijn hier alle vergaderingen en achterliggende documenten terug te vinden. Het dossier rond Structuurvisie en MER vindt op de pagina Windenergie Dordrecht. Op het tabblad 'Vergaderingen' vindt u de diverse momenten waarop over dit onderwerp is gesproken in adviescommissies en de gemeenteraad.