Windenergie in Dordrecht

Dordrecht wil verduurzamen en kiest daarom voor windenergie. Windenergie is duurzaam. Het is schoon, vervuilt de lucht niet en raakt nooit op.

De gemeente Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. In 2020 moet 20% van onze energie duurzaam opgewekt worden. Hiervoor is naast zon, biomassa en restwarmte ook windenergie nodig. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland Dordrecht de opdracht gegeven windenergie mogelijk te maken op het Eiland van Dordrecht. Op deze pagina leest u alles over windenergie in Dordrecht.

Actuele ontwikkelingen

Op dit moment is er in Dordrecht één windenergieproject concreet: de Energiecoöperatie Dordrecht wil op de locatie Krabbegors (Duivelseiland) een windmolen plaatsen. Grondeigenaar HVC heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. De gemeenteraad van Dordrecht heeft hiervoor de benodigde Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) afgegeven. Dit betekent dat de provincie Zuid-Holland de omgevingsvergunning kan verlenen. Namens de provincie heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) op 16 augustus 2018 de definitieve beschikking afgegeven. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend, kunnen beroep aantekenen tegen dit besluit. Meer informatie is te vinden op de website van de OZHZ.

Eerdere procedure

  • Grondeigenaar HVC heeft een vergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland om op Krabbegors een windmolen te ontwikkelen.
  • De provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met de ontwerpvergunning voor de windmolen en de ontwerpvergunning in oktober 2017 ter inzage gelegd.
  • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) behandelt namens de provincie de vergunningaanvraag. Daar zijn in totaal 178 zienswijzen op de ontwerpvergunning ingediend, waarvan 22 unieke. Die zienswijzen gingen vooral over onderwerpen als geluid, slagschaduw en veiligheid. OZHZ heeft een zogeheten Nota van beantwoording (pdf, 4585 kB) opgesteld, waarin de ingediende zienswijzen worden beantwoord. De zienswijzen leidden niet tot aanpassing van de beslissing van de provincie om in te stemmen met de ontwerpvergunning.
  • Omdat het bestemmingsplan een windmolen op Krabbegors niet toestaat, is ook een vergunning gevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dat kan alleen als de gemeenteraad van Dordrecht verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. De raad stemde, na beoordeling van de ingediende zienswijzen, dinsdag 19 juni in met het afleggen van een 'verklaring van geen bedenkingen'.
  • De gemeente heeft de provincie Zuid-Holland daarop een brief gestuurd, waarin staat dat er wat de gemeente betreft een omgevingsvergunning kan worden afgegeven voor de bouw van de turbine. Wel besloot de raad dat er in de brief ook een verzoek aan de provincie komt, om in haar voorschrift uit te gaan van maximaal 6 uur hinderlijke slagschaduw per jaar. Zo wil de gemeente bedrijven op Krabbegors beschermen tegen eventuele schaduwoverlast van de turbine.
  • Namens de provincie heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) op 16 augustus 2018 de definitieve beschikking afgegeven. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend, kunnen van 27 augustus tot 8 oktober 2018  beroep aantekenen tegen dit besluit.

Alle stukken inclusief de nota van beantwoording zijn via deze link te vinden op het Raadsinformatiesysteem.

Meer over het initiatief van de Energiecoöperatie Dordrecht is te lezen op de website WindKrabbegors.

Structuurvisie Windenergie

Op 10 mei 2016 stelde de gemeenteraad de Structuurvisie Windenergie Dordrecht (pdf, 3627 kB) vast. Daarmee legde zij de kaders en randvoorwaarden vast waarbinnen het plaatsen van windturbines op het Eiland van Dordrecht mogelijk is. Het is aan marktpartijen om binnen die kaders met een initiatief te komen om een windmolen te realiseren. De gemeente plaatst zelf geen molens.

Locaties

In de Structuurvisie Windenergie staat dat in Dordrecht windenergie mogelijk is in twee gebieden: langs de Dordtse Kil en op Krabbepolder/Duivelseiland. Daarbij moet wel voldaan worden aan randvoorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, geluid en slagschaduw.

Participatie

De gemeente wil dat Dordtenaren en belanghebbenden van omliggende gemeenten kunnen profiteren van windenergie op het Eiland van Dordrecht. In de structuurvisie staat daarom een voorkeur voor initiatiefnemers die dit mogelijk maken.

Initiatieven

Als een initiatiefnemer zich bij ons meldt voor één van de locaties, dan dringen wij er op aan dat de buurt nadrukkelijk wordt betrokken bij de plannen. Zo hebben wij dat ook in de Structuurvisie Windenergie opgenomen. Een eventueel initiatief kent zijn eigen procedures, bijvoorbeeld rond vergunningen. Daarin is uiteraard alle ruimte is om te reageren. Ook hierover wordt de omgeving geïnformeerd. Op dit moment is er één initiatief concreet voor een windmolen op Krabbegors.

Proces en besluitvorming

De Structuurvisie Windenergie is tot stand gekomen na uitgebreide onderzoeken en een interactief proces. De afgelopen jaren is gesproken met diverse belanghebbenden. De reacties van inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld op de verschillende informatiebijeenkomsten, hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Ook is er actief gecommuniceerd over alle stappen om te komen tot de structuurvisie. Daarnaast heeft ook de onafhankelijke landelijke commissie m.e.r. de Dordtse plan-MER positief beoordeeld. Alle onderzoeken, rapportages, zienswijzen en de structuurvisie zijn te vinden op het raadsinformatiesysteem.

Participatie

De gemeente ziet graag dat Dordtenaren en belanghebbenden in omliggende gemeenten profiteren van Dordtse windmolens. Bijvoorbeeld door deel te nemen in een windcoöperatie, Dordtse windaandelen met rendement te kopen of echte Dordtse groene stroom af te nemen. Zo wordt windenergie iets van ons allemaal. Daarom heeft de gemeente in de structuurvisie opgenomen dat zij een voorkeur heeft voor initiatiefnemers die financiële deelname door Dordtenaren en belanghebbenden van omliggende gemeenten mogelijk maken.

Drechtse Energie

In Dordrecht is het burgerinitiatief Drechtse Energie actief om participatie rond windenergie te organiseren. Zij werken samen met de Energiecoöperatie Dordrecht bij de realisatie van de windmolen op Krabbegors (Duivelseiland). Lees meer op de website Drechtse Energie.