Samenvatting Chemours

Chemours, voorheen DuPont, maakt Teflon. Bekend van koekenpannen en veel andere coatings. Bij de productie heeft het bedrijf jarenlang de stof PFOA gebruikt en uitgestoten. PFOA is inmiddels vervangen door GenX. Er zijn zorgen ontstaan over de gevolgen van de uitstoot van deze stoffen voor het milieu en de gezondheid van onze inwoners.

Bij het productieproces is perfluoroctaanzuur (PFOA) in de bodem terecht gekomen. Ook heeft de fabriek PFOA uitgestoten in de lucht en geloosd in het riool en op de rivier. Er zijn zorgen ontstaan over de mogelijke gevolgen van PFOA voor de gezondheid. Het RIVM heeft dit onderzocht. De bodem in de omgeving is verontreinigd met PFOA en GenX. Ook hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Sinds 2012 gebruikt Chemours PFOA niet meer. Deze stof is vervangen door de GenX-techniek. Ook over die stoffen is discussie ontstaan. Beide stoffen behoren tot de groep PFAS. PFAS komen van nature niet voor in het milieu, maar worden uitgestoten en geloosd door fabrieken tijdens het productieproces. Via de lucht en het afvalwater verspreiden PFAS zich naar de bodem en het oppervlaktewater. PFAS breken slecht af en blijven daardoor bijna oneindig in het milieu aanwezig. Ze worden daarom ook wel forever chemicals genoemd. De inzichten in dit soort stoffen ontwikkelen zich. Er wordt steeds meer bekend over de mogelijke effecten op het milieu en de gezondheid. Op deze website proberen we zo duidelijk mogelijk informatie te geven over PFOA, GenX, PFAS, Chemours en DuPont en de rol van de overheid. We hebben de website opgedeeld in verschillende thema's, zoals drinkwater en oppervlaktewater, bodem en moestuinen, gezondheid. Bij nieuws leest u de laatste ontwikkelingen.

Standpunt gemeente Dordrecht

Wij vinden dat stoffen als GenX en PFOA niet in het milieu thuishoren. Hoewel de gemeente niet de vergunning verleent voor Chemours en DuPont is onze inzet een veilige leefomgeving voor onze inwoners. Wij spannen ons in om de uitstoot van schadelijke stoffen zover mogelijk te beperken en trekken op met het Rijk, provincie en andere gemeenten. De aanscherping van vergunningen is één van de concrete acties die daaruit voortkomen. Waar nodig steunen wij die aanscherpingen met zienswijzen, of vragen wij om nog meer maatregelen als wij vinden dat die niet ver genoeg gaan. Dit alles in het belang van onze inwoners.

Samengevat richt het Dordtse college van burgemeester en wethouders zich in dit dossier op:

  • Het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen, met als uiteindelijk doel nul uit de pijp;
  • Het ontwikkelen van kennis over (de gevolgen van) deze stoffen, waar nodig door het uitvoeren van onderzoeken. Zodat we onze inwoners zo goed mogelijk kunnen informeren en adviseren;
  • Het aanpakken van de gevolgen van het vrijkomen van schadelijke stoffen. We leggen de verantwoordelijkheid waar die hoort: bij de vervuiler. 

Dit doet de gemeente in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst.

Rechtszaak

In dit dossier werkt Dordrecht nauw samen met de gemeenten Papendrecht en Sliedrecht. Ook zij ondervinden de gevolgen van de uitstoot van PFOA in het verleden en GenX. Gezamenlijk hebben Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden in februari 2018 de bedrijven Chemours en DuPont aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de uitstoot van PFOA en GenX. De aansprakelijkheid gaat onder meer om de kosten van diverse (gezondheids)onderzoeken, de schade die voortkomt uit de verontreiniging van de omgeving en de aanzienlijke ambtenarenkosten die gemaakt zijn op dit dossier. De bedrijven wijzen aansprakelijkheid af. Daarom hebben de gemeenten de stap naar de rechter gemaakt. Lees hier meer over de rechtszaak.

Raadsbrieven

Het college informeert de raad geregeld over de ontwikkelingen in het dossier. In het raadsinformatiesysteem vindt u hier een dossier over terug: dossier Chemours.

Tweede Kamerstukken
Provinciale stukken