Aanvraag Chemours: vergunning lozing GenX verder omlaag naar 2 kilo per jaar

Chemours heeft bij de provincie een aanvraag gedaan om de vergunde lozing van GenX (FRD903) vanaf 2021 verder te verlagen naar 2 kg per jaar. Dat kan volgens Chemours, omdat de waterzuivering inmiddels optimaal werkt.

De afgelopen jaren is de vergunning van Chemours voor de indirecte lozing - via het riool op de rivier - van GenX al flink aangescherpt. ln 2017 hebben Gedeputeerde Staten de vergunde indirecte lozing van de GenX stof FRD-903 verlaagd van 6.400 naar 2.035 kg per jaar. In juli 2018 ging dat verder omlaag naar 148 kg per jaar. Chemours heeft toen zelf aangegeven dat de vergunning naar 140 kg kan en vanaf 2021 naar 20 kg per jaar. lnmiddels heeft Chemours de waterzuivering verder verbeterd en bij de provincie een aanvraag ingediend om de vergunde indirecte lozing van FRD-903 verder te verlagen naar 2 kg per jaar vanaf 2021. Deze vergunningaanvraag is nu in behandeling bij de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR). Namens Gedeputeerde Staten zal de DCMR naar verwachting in het eerste kwartaal 2020 de definitieve vergunning publiceren.

De informatie is te vinden in een brief die Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten heeft gestuurd.

Metingen Rijkswaterstaat

Ook is onlangs een Kamerbrief verschenen. Die is te vinden in hetzelfde document. Daarin staan de resultaten van metingen die Rijkswaterstaat (RWS) tussen maart en mei 2019 in oppervlaktewater rondom Chemours heeft gedaan. Rijkswaterstaat heeft gemeten hoeveel PFOA en FRD (Genx) in de (in)directe lozingen en het ontvangende oppervlaktewater zit. Rijkswaterstaat constateert dat de concentratie FRD (GenX) en PFOA in het afvalwater vanuit Chemours op het riool met respectievelijk 99 en 97% is afgenomen ten opzichte van begin 2017. In het oppervlaktewater waar het afvalwater op geloosd wordt, meet Rijkswaterstaat voor beide stoffen concentraties die ruim lager onder de normen voor oppervlaktewater en drinkwater liggen.

Niet in het milieu

De gemeente Dordrecht vindt het een positieve ontwikkeling dat zowel vanuit het bedrijf als vanuit de vergunningverlener (provincie) wordt ingezet om de lozingen terug te dringen. Het is goed dat de effecten van die aanscherping terug zijn te zien in de daadwerkelijke metingen. Maar de gemeente Dordrecht is en blijft van mening dat deze stoffen helemaal niet in het milieu thuishoren.