Provincie scherpt vergunning luchtuitstoot Chemours verder aan

Er zijn nieuwe technische en economisch haalbare mogelijkheden beschikbaar om de luchtuitstoot bij Chemours verder terug te dringen. De provincie Zuid-Holland wil daarom de vergunning tussentijds fors aanscherpen voor de uitstoot van GenX-stoffen en andere organische fluorverbindingen.

Met de voorgenomen aanpassing van de vergunning verlaagt de provincie de vergunde uitstoot naar de lucht van de GenX stoffen FRD-903 en E1 per 1 januari 2020 met 95% en per 1 januari 2021 met 99% ten opzichte van de huidige vergunning. Voor diverse andere organische fluorverbindingen, waaronder perfluorisobuteen (PFIB), wordt de vergunde uitstoot per 2024 met gemiddeld 99% verlaagd.

De ontwerpbeschikking wordt vandaag ter inzage gelegd. Op basis van het ontwerpbesluit kan een ieder binnen zes weken een zienswijze indienen. Het definitieve besluit wordt in het najaar verwacht.

Lees meer over de voorgenomen aanscherping in deze Statenbrief. Daarin gaan de gedeputeerden ook in op het proces voor de revisievergunningen van Chemours en DuPont.

De gemeente Dordrecht vindt dat stoffen als GenX niet in het milieu thuishoren. Wij steunen de aanscherping van vergunningen die de uitstoot verder terugdringt. Een veilige leefomgeving en de gezondheid van onze inwoners hebben onze prioriteit.