Reactie gemeente op rapport ILT over afvalstromen Chemours

GenX-stoffen komen via afvalstromen in lucht, water en grond terecht. Dat blijkt uit het rapport van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) dat deze week is gepubliceerd. Het rapport schetst een zorgelijk beeld van hoe Chemours, transporteurs en afvalverwerkers omgaan met afvalstoffen die GenX kunnen bevatten. Daardoor komen deze stoffen ook langs andere weg en op andere plekken in het milieu terecht. De gemeente Dordrecht is en blijft van mening dat dergelijke stoffen niet in ons milieu thuishoren.

Verantwoordelijkheid bedrijven

Het onderzoek gaat niet in op de vraag of er wetten of voorschriften zijn en worden overtreden. Natuurlijk moet dat uitgezocht worden. Maar wij hebben al meerdere malen aangegeven dat de verantwoordelijkheid van bedrijven verder reikt dan de vergunning of de eigen fabriekspoort. Wij verwachten dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de omgeving waarin zij opereren en daarin proactief handelen en communiceren.

Systemen tegen het licht

Het ILT-onderzoek helpt om inzicht te krijgen in de hele productieketen. En het helpt de diverse betrokken overheden om deze problematiek en uitstoot gezamenlijk verder aan te pakken. De Kamerbrief over het ILT-rapport laat daarin al vervolgstappen zien.
Dit onderzoek toont maar weer eens aan hoe ver de consequenties reiken en hoe veelomvattend het probleem is, dat veel verder gaat dan Dordrecht of de regio.

Het dossier Chemours maakt duidelijk dat ook de achterliggende systemen tegen het licht gehouden moeten worden. Dat geldt voor de effecten van ongewenste stoffen uit industrie, landbouw, medicijnen etc. op ons drinkwater. Dat geldt voor de Europese stoffenbeoordeling en de informatie over de gezondheidseffecten van stoffen voordat die toegestaan worden. Dat geldt voor de werkwijze en voorschriften rond afvalstromen. Is de beschreven situatie rond afvalstromen GenX een incident of moet er scherpere wetgeving voor moet komen?

Dit alles zijn zaken die op nationaal en Europees niveau moeten worden geanalyseerd en aangescherpt.

Ook hoopt het college dat dit onderzoek en dit dossier zal leiden tot meer aandacht voor andere opkomende stoffen, die net als GenX opgenomen zijn op de lijst van potentiële zeer zorgwekkende stoffen die in februari dit jaar door de rijksoverheid is gepubliceerd.

Gezondheid en leefomgeving

Voorop staat voor ons de gezondheid van onze inwoners en onze leefomgeving. Daarom zetten wij ons in om de uitstoot van schadelijke stoffen zo ver mogelijk terug te dringen en zo veel mogelijk kennis te vergaren over de situatie, bijvoorbeeld door onderzoeken te (laten) doen.
Maar wij hopen dat de situatie rond Chemours als katalysator werkt om de achterliggende systemen ook tegen het licht te houden. Er moeten lessen getrokken worden om structurele verbeteringen door te voeren. Dat is in het belang van de leefomgeving in heel ons land.