GenX op lijst potentieel zeer zorgwekkende stoffen

Deze week maakt het RIVM bekend dat GenX-stoffen op de nieuwe lijst van potentieel zeer zorgwekkende stoffen is geplaatst. Ook stuurde de provincie een brief met een update over de laatste stand van zaken in het dossier.

Potentieel ZZS

Het RIVM publiceerde onlangs een nieuwe lijst van potentieel zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. GenX is opgenomen in deze nieuwe lijst als potentieel ZZS. Wij verwachten dat deze nieuwe status het bevoegd gezag helpt om verdergaande maatregelen en voorschriften op te leggen om de uitstoot van deze stoffen verder terug te dringen. De gemeente steunt elke stap die daartoe bijdraagt. Ons standpunt is en blijft dat dergelijke stoffen niet thuishoren in het milieu.

Brief provincie

Deze week stuurde de gedeputeerden Janssen en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland een brief aan Provinciale Staten (pdf, 208 kB) over de laatste stand van zaken in het dossier Chemours. De brief geeft met name informatie over de stand van zaken van onderzoeken naar GenX in Brabant.

Ook schrijven de gedeputeerden dat zij er samen met de colleges van alle betrokken gemeenten naar streven de emissie van stoffen naar water en lucht zoveel als mogelijk te beperken. Zover als de landelijke wetgeving dat mogelijk maakt. Het opleggen van een nul-emissie - nul uit de pijp - ziet de provincie op dit moment niet als juridisch houdbaar.

Wel benadrukt dat provincie dat de ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning van Chemours, vorig jaar ingevoerd, niet alleen de vergunde emissie door Chemours beperkt, maar het bedrijf ook oplegt om verdere terugdringing- en uitfaseringsmogelijkheden te onderzoeken.