Statenbrief over o.a. GenX als ZZS, handelingskader voor PFAS bodem

Gedeputeerden Janssen en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over ontwikkelingen rond GenX en PFOA.

De gedeputeerden gaan in de brief - met in de bijlage een Kamerbrief - in op diverse onderwerpen aangaande het dossier Chemours:

 • Aanwijzing van GenX als zeer zorgwekkende stof door ECHA.
  De staatssecretaris heeft gemeld dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) het Nederlandse voorstel om GenX aan te wijzen als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) heeft gepubliceerd. Met deze publicatie start een openbare consultatieronde waarna een besluit wordt genomen. Het college steunt dit initiatief van het ministerie. In de aanscherpingen van de vergunning van Chemours is overigens al voorgesorteerd op een eventuele toekomstige ZZS status van GenX. De vergunde uitstoot is sterk verlaagd en in de huidige vergunning zit al een minimalisatieverplichting voor deze stof.
  Het ECHA heeft verder besloten Chemours te verplichten onderzoek te doen naar de mate waarin GenX kanker kan veroorzaken en naar de snelheid waarmee de stof het menselijk lichaam verlaat. Tegen dit besluit staat nog bezwaar en beroep open. Het is standaardprocedure dat een bedrijf dit zelf moet aantonen. Uiteraard wordt dit onderzoek door ECHA gecontroleerd.
   
 • Handelingskader voor met PFAS verontreinigde grond.
  Het RIVM heeft een rapport opgeleverd met risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX in grond en baggerspecie. Op basis hiervan zal het ministerie de komende weken met decentrale overheden en koepels (UvW, IPO, VNG) een tijdelijk handelingsperspectief opstellen voor het omgaan met grond met deze stoffen. Dordrecht heeft de bodemproblematiek met PFAS al eerder aangekaart. Het is positief te merken dat ons dringende pleidooi voor een handelingskader gehoor heeft gevonden. Wij zijn en blijven hier nauw bij betrokken.
   
 • Vergunningaanvraag (tussen)product Teflonproductie
  In de Statenbrief wordt gemeld dat Chemours een vergunningaanvraag heeft ingediend om een (tussen)product uit de Teflonproductie te mogen drogen. Dit betreft de activiteiten die voorheen bij het bedrijf Custom Powders in Helmond werden uitgevoerd. Deze activiteiten hebben daar een verontreiniging met PFOA en GenX in de omgeving veroorzaakt. Het behoeft derhalve weinig toelichting dat Dordrecht op voorhand kritisch is op dit voornemen. Het college zal, samen met Papendrecht en Sliedrecht, deze aanvraag scherp laten beoordelen door onze extern adviseur en vervolgens een advies afgeven aan DCMR.

Download hier de Statenbrief met daarbij de eerder verzonden Kamerbrief.