PFOA en GenX in omgeving Chemours - reactie bericht VU/Volkskrant

Vandaag zijn we opnieuw geconfronteerd met een artikel rond Chemours. De Volkskrant bericht over een onderzoek van de VU naar de aanwezigheid van PFOA en GenX in de omgeving van het bedrijf. Bekijk de reactie van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht.

Dat GenX en PFOA in het milieu voorkomen, is geen verrassing. De provincie heeft eerder onderzoek laten doen naar PFOA en GenX in grond en grondwater. Die resultaten zijn in mei 2017 gepubliceerd.

Alle daarbij aangetroffen gehalten liggen (zeer) ruim onder de dit jaar in opdracht van de gemeente Dordrecht aangescherpte risicogrenswaarden voor PFOA. Met risicogrenswaarden kan de gemeente bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. Deze waarden houden rekening met het type gebruik, zoals bijvoorbeeld wonen met (moes)tuin en de consumptie uit eigen tuin.

Vergelijkbaar

De gehalten die bekend zijn gemaakt in het VU-onderzoek zijn vergelijkbaar met de gehalten zoals die in de literatuur beschreven zijn. Wij verwijzen naar de reactie van het RIVM.

Het bericht van RIVM geeft geen aanleiding tot nieuwe aanbevelingen voor onze inwoners over het eten van groenten en fruit uit eigen tuin.*

Vragen en ongerustheid

De stapeling van berichten over Chemours, GenX en PFOA en stoffen in drinkwater en in de lucht zorgen voor vragen en ongerustheid bij onze inwoners. En dat snappen wij heel goed. Het gaat om de lucht die we inademen, het water dat we drinken en voor sommigen het voedsel dat ze uit eigen tuin eten. Wij betreuren het zeer als het artikel in de Volkskrant tot extra ophef en ongerustheid leidt, die op dit moment niet nodig is.

Recht op duidelijkheid

Het ministerie heeft het RIVM opdracht gegeven in Europees verband verder onderzoek te doen naar GenX. Wij dringen erop aan dat dit snel gebeurt. Onze inwoners hebben recht op volledige duidelijkheid. Het gaat om onze gezondheid en onze leefomgeving.

Onder veiligheidsgrenzen

Wij willen benadrukken dat het water, de grond en de lucht veilig zijn. Ondanks dat er PFOA en/of GenX-stoffen inzitten. Dat lijkt tegenstrijdig en is daarom een lastige boodschap.

Voor zowel GenX-stoffen in de lucht als GenX-stoffen in het drinkwater liggen de gemeten gehalten ruim onder de veiligheidsgrenzen. Dat geldt ook voor PFOA in grond en grondwater.

Uitstoot voorkomen

Het standpunt van de gemeenten is dat dergelijke stoffen niet in het milieu horen. Wij zetten ons daarom met betrokken gemeenten en provincie in om de uitstoot van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk terug te dringen. Terug naar nul gaat nog niet, maar eerder dit jaar heeft de provincie de vergunning van Chemours zo ver als mogelijk aangescherpt. Wij hebben dat gesteund. En vinden dat het bedrijf zich daar ook bij moet neerleggen.

We vinden dat Chemours, en dat geldt voor alle bedrijven in Nederland, maximaal moet inzetten op het voorkomen van uitstoot van gevaarlijke stoffen. Via de lucht, bodem, water... hoe dan ook.  

Stoffenbeleid

Daarnaast vinden we dat nog veel kritischer gekeken moet worden naar het stoffenbeleid in Nederland. We moeten veel scherper dan nu sturen op die uitstoot van gevaarlijke stoffen. Dat is niet een kwestie van kunnen, maar van moeten. Daarover is het ministerie van IenM het met ons eens. Daar lopen onderzoeken naar.

*26 juli 2017

Ook de provincie Zuid-Holland reageert op het bericht van de VU in de Volkskrant over PFOA en GenX in de omgeving van Chemours. De provincie benadrukt het belang om duidelijkheid te krijgen over de resultaten van de verschillende onderzoeken.