Luchtdepositie van PFOA en GenX

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft het landelijke expertisecentrum PFAS onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van onder meer PFOA en GenX in grond en grondwater. Dit is gedaan, omdat vermoed werd dat luchtuitstoot vanaf het terrein van Chemours op de grond neerslaat in kleine druppeltjes (luchtdepositie).

Op basis van de resultaten van het onderzoek en de gelijkenis van de meetresultaten met de luchtpluim zoals eerder door het RIVM berekend is de conclusie dat de transportroute van PFOA via de lucht naar de bodem en het grondwater heeft plaatsgevonden (PFOA en GenX) en plaatsvindt (GenX). De aangetroffen gehalten PFOA liggen echter (zeer) ruim onder de nieuwe gebruiksspecifieke risicogrenswaarden, zoals wonen met een (moes)tuin.

De aangetroffen hoeveelheden GenX in grond en grondwater zijn heel beperkt.

Vervolg

De gemeente Dordrecht is samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opdrachtgever voor het landelijke project 'ontwikkeling handelingskader PFOA/PFAS'. Dit brengt onder meer de landelijke problematiek, de verontreinigingsbronnen en de juridische en beleidsmatige consequenties in kaart. Ook worden er onderzoeks- en saneringsmethoden ontwikkeld.

Ondanks dat de aangetroffen hoeveelheden GenX in grond en grondwater heel beperkt zijn, willen gemeente en provincie het RIVM vragen om ook voor GenX risicogrenswaarden voor grond en grondwater af te leiden.

Documenten

Meer informatie over deze onderwerpen:

Raadsinformatiebrief bodemrapporten PFOA 23 mei 2017 (pdf, 164 kB)
Onderzoek naar luchtdepositie PFOA en GenX (pdf, 5208 kB)