Welstand

Als u uw huis wilt verbouwen heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de Welstands- en monumentencommissie.

LET OP: De openbare vergaderingen van de Welstands- en monumentencommissie vinden in verband met het coronavirus plaats via Microsoft Teams. Wanneer u een plan wilt toelichten of de vergadering wilt bijwonen kunt u een e-mail sturen naar secretariaatWMC@dordrecht.nl.

De omgevingsvergunning was voorheen de bouwvergunning. De omgevingsvergunningaanvraag wordt beoordeeld door de Welstands- en monumentencommissie op grond van de Welstandsnota.

Voor het verbouwen van monumenten bestaan speciale subsidies.

Welstandsnota

Op grond van de Welstandsnota beoordeelt de commissie bouwaanvragen op het voldoen aan redelijke eisen van welstand. Deze criteria zijn grotendeels gebiedsgebonden. Voor de binnenstad en voor gebieden die in (her)ontwikkeling zijn, staan de criteria in Beeldkwaliteitplannen (zie hieronder).

De Welstandsnota en de bijlagen kunt u downloaden. Voor meer informatie kunt u mailen met secretariaatwmc@dordrecht.nl.

Welstands- en monumentencommissie

De toetsende instantie is de Welstands- en monumentencommissie. Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijnen- en gevelwijzigingen,  dakkapellen of afscheidingen, dan bekijkt een ambtenaar het bouwplan. Dit zal doorgaans de secretaris van de commissie zijn. Het plan wordt dan getoetst aan de zogenoemde sneltoetscriteria, die in de Welstandsnota zijn opgenomen.

De commissie bestaat uit de kleine en grote (plenaire) commissie. De vergaderingen zijn openbaar, belangstellenden zijn dus welkom. Bezoekers die geen aanvrager zijn van de te beoordelen bouwaanvraag, hebben geen spreekrecht. Tenzij de voorzitter hier toestemming voor geeft.

De leden van de kleine commissie (één architectlid en één monumentenlid uit de voltallige commissie) beoordelen de kleinere bouwplannen die niet aan de sneltoetscriteria voldoen en als er sprake is van een bijzondere situatie. Zij kijken of het plan voldoet aan 'redelijke eisen van welstand'.

De leden van de grote commissie (voorzitter en vier leden) beoordeelt de grotere bouwplannen, dit is vanaf de grootte van een nieuwbouwwoning.

De commissie is vanaf 1 mei 2017 tot 1 mei 2020 als volgt samengesteld:
Voorzitter/stedenbouwkundig lid dhr. ir. Matthijs de Boer
Architectlid dhr. ir. Gerrit van Es
Restauratiedeskundige/architectlid mevr. ir. Ciska Bakker
Bouwhistoricus lid mevr. ing. Ineke de Visser
Burgerlid P. Verstraten
 

Negatief advies

Als een bouwplan in de grote of kleine commissie een negatief advies krijgt wordt dit schriftelijk gemotiveerd. Het is mogelijk om aan de secretaris een nadere toelichting te vragen. Als de toelichting voor de aanvrager niet bevredigend is, is daarna overleg met de commissie mogelijk. Nog beter is het, als de aanvrager de bespreking direct bijwoont.

Agenda

De grote en de kleine commissie vergaderen om de andere week op maandag. In de zomermaanden en rond Kerst en Nieuwjaar kunnen de data wijzigen. De agenda's van de vergadering van de kleine en grote commissie worden op de donderdag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.

De kleine commissie start rond 12.30 uur en de grote commissie om 14.15 uur. Het is mogelijk dat een deel van de grote commissievergadering besloten is.

Verslagen

Bekijk de verslagen met daarin de besluiten van de commissie.

Verslagen Welstands- en monumentencommissie

Beeldkwaliteitsplannen en Welstandsniveau ontwikkeling

De gemeente stelt doorgaans beeldkwaliteitplannen vast voor gebieden die in ontwikkeling zijn en dus nog niet (geheel) bebouwd. Deze gebieden vallen onder het welstandsniveau ontwikkeling.

Ruimtelijke plannen

De commissie beoordeelt bouwaanvragen op grond van de Welstandsnota. Op de website Ruimtelijke plannen staat de digitale plattegrond met alle structuurplannen per adres.

Bekijk in de video's hoe u de website Ruimtelijke plannen en de kaarten van de digitale welstandsnota kunt gebruiken:

Eerste aanpassing Welstandsnota (juni 2018)

De Gemeenteraad van Dordrecht heeft op 19 juni 2018 het welstandsniveau 'Ontwikkeling' vastgesteld voor het Dordtse Zeehavengebied en bedrijventerrein Louterbloemen. Ook is het Beeldkwaliteitsplan Zeehaven Dordrecht met bijbehorende Dordrecht Inland Seaport Beeldkwaliteitsrichtlijnen vastgesteld als welstandscriteria voor dit gebied.

Binnen de welstandsnota zijn hiervoor aangepast:

Binnenstad

De Dordtse binnenstad is een beschermd stadsgezicht. Om het beeld van de binnenstad te behouden en te versterken heeft de gemeente het Beeldkwaliteitplan voor de binnenstad gemaakt. Naast een schets van de inspirerende historische ontwikkeling van de binnenstad, staan hierin welstandscriteria voor de bebouwing en voor de openbare ruimte per deelgebied.