Bodemonderzoek en bodemsanering

Kosten

Het uitgangspunt bij bodemsanering is dat de vervuiler betaalt en schoonmaakt. Als de vervuiler niet (meer) aanspreekbaar is, zijn de bodemsaneringskosten in principe voor rekening van de bodemeigenaar of van degene die het initiatief neemt tot nieuwbouw of herinrichting.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert namens de gemeente de taken uit op het gebied van bodembeheer. Voor vragen of informatie over bodembeheer kunt u terecht bij de Omgevingsdienst.

Aanvragen toestemming bodemsanering

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verleent vergunningen op basis van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. Tijdens deze wettelijke besluitvormingsprocessen komt er een moment dat inwoners inspraak hebben. Informatie over actuele aanvragen (beschikkingen) vindt u op de website van de Omgevingsdienst.

Weet wat er speelt in uw buurt

Kijk op Wat speelt er in uw buurt

Meer informatie