Rioolheffing eigenaren en gebruikers

U betaalt rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen. De gemeente maakt in de heffing onderscheidt in een eigendomsgedeelte en een gebruikersgedeelte.

Kosten

Eigendomsgedeelte

De kosten in 2019 voor het eigendomsgedeelte van woningen en niet-woningen bedragen € 98,86 per perceel. Dit betaalt u als u op 1 januari van dat jaar eigenaar bent van het pand.

Gebruikersgedeelte

De kosten in 2019 voor het gebruikersgedeelte van woningen bedragen € 88,08. U betaalt deze over het aantal maanden dat u in Dordrecht woont. Als u uit Dordrecht vertrekt en uw verhuizing heeft doorgegeven aan de nieuwe gemeente, dan krijgt u de teveel betaalde maanden van de gemeente Dordrecht terug.

Gebruikers van niet-woningen

Gebruikers van niet-woningen betalen afhankelijk van het waterverbruik. Bij een waterverbruik tot 200 m³ bedraagt het tarief € 126,96 per jaar. Bij een waterverbruik van 200 m³ of meer wordt dit bedrag verhoogd met € 77,16 voor iedere volgende volle 50 m³.

Eigendomsgedeelte

U betaalt het eigendomsgedeelte wanneer u eigenaar bent van het pand dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering. U betaalt ook als uw pand geen aansluiting heeft maar wel direct of indirect op gemeentewater loost. Van lozing is ook sprake als uw septictank een overstort heeft op gemeentewater.

Gebruikersgedeelte

U betaalt het gebruikersgedeelte als u een woning of pand gebruikt dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering. U betaalt ook als uw pand geen aansluiting heeft maar wel direct of indirect op gemeentewater loost. Van lozing is ook sprake als uw septictank een overstort heeft op gemeentewater. Als u eigenaar en gebruiker bent van een woning of pand dan betaalt u het eigendoms- en het gebruikersgedeelte.

Betalen

U kunt de aanslag op 3 manieren betalen:

  • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging geeft
  • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL51 BNGH 0285 175 750, ten name van de Gemeente Dordrecht, Gemeentebelastingen. U doet dit met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben.
  • u betaalt met uw pinpas aan de balie van de gemeente

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen. Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Machtiging betalen in termijnen (pdf, 78 kB)
Stopzetten machtiging betalen in termijnen (pdf, 93 kB)
Afspraak betalen van rioolheffing eigenaren en gebruikers

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier 'Bezwaar heffingen' in. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, kunt u het formulier 'Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen' printen, invullen en opsturen of u schrijft zelf een brief. Lees ook altijd de achterkant van het aanslagbiljet.

Webformulier Bezwaar heffingen
Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 101 kB)

Kwijtschelding Rioolheffing eigenaren en gebruikers

Als u door uw te lage inkomen de rioolheffing niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Hiervoor print u het formulier 'Aanvraag kwijtschelding' en vult u dit in. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente voor het aanvragen van kwijtschelding. Voor bedrijven geldt geen kwijtschelding.

Aanvraag kwijtschelding (pdf, 91 kB)
Afspraak kwijtschelding aanvragen

Behandeling kwijtschelding

De behandeling van uw aanvraag om kwijtschelding van rioolheffing duurt 3 maanden.

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Vragen?

Vul dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.  

Webformulier Vragen, tip of opmerkingen