Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Door het coronavirus werken wij alleen op afspraak. Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent.

Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven, kwijtschelding aanvragen of uw IBAN (rekeningnummer) wijzigen? Regel dit eenvoudig via onze digitale belastingbalie (hiervoor heeft u DigiD nodig). 

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

Aanslag

De hoogte van uw aanslag hangt onder andere af van:

 • of u eigenaar of alleen gebruiker van de woning bent
 • de waarde van de woning
 • of u een hond bezit

U mag de aanslag in 10 termijnen betalen.

Online regelen

Als de aanslag op uw naam staat, kunt u deze direct bekijken in 'Uw belastingdossier'. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt hier ook het taxatieverslag inzien, downloaden en/of printen.

Ga naar uw belastingdossier

MijnOverheid

Als u uw aanslag 2020 via MijnOverheid heeft ontvangen dan kunt u de Toelichting aanslag gemeentelijke belastingen 2020 (pdf, 2,4 MB) downloaden.

Aanslag ontvangen via MijnOverheid

U kunt uw belastingaanslagen ook digitaal ontvangen. Hiervoor meldt u zich eenvoudig aan bij de Berichtenbox op MijnOverheid. Voor het aanmelden heeft u DigiD nodig. Voor de gemeentelijke belastingen kiest u onder 'Bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen' en 'Samenwerkingsverbanden' voor Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

Tip: geef via MijnOverheid aan dat u een e-mail wilt krijgen als een bericht in uw berichtenbox klaarstaat.

Per jaar ontvangt u éénmalig de Aanslag gemeentelijke belastingen, via de post of digitaal.

De aanslag

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen meestal voor 1 maart in het jaar waarover u de belasting betaalt. Soms komt het voor dat de gemeente de aanslag na 1 maart opstuurt. De reden hiervoor kan zijn:

 • uw (woon)situatie is gewijzigd
 • de gegevens voor de waardebepaling van uw pand of woning ontbreken
 • uw bezwaarschrift over de gemeentelijke belastingen is nog in behandeling
WOZ-waarde en VvE-reserve

In de media zijn berichten verschenen dat gemeenten mogelijk de WOZ-waarde van appartementen niet correct hebben bepaald. Dit heeft te maken met de wijze waarop de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve wordt betrokken in de waardebepaling. Dit naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken. 
Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) voert namens uw gemeente de WOZ-waardering uit. GBD heeft de gevolgen van deze uitspraken voor de WOZ-waarde onderzocht. Hierover zijn alle appartementeigenaren 28 maart per brief geïnformeerd.

WOZ-waarde van andere woningen

U kunt ook de WOZ-waarde van andere woning opvragen, u hoeft daarvoor geen eigenaar van de woning te zijn. Daarmee kunt u de WOZ-waarde van uw eigen woning vergelijken met die van andere woningen. Sinds 1 oktober 2016 zijn gemeenten verplicht om alle WOZ-waardes van woningen openbaar te maken.

Gegevens die de gemeente gebruikt om tot de WOZ-waarde van andere woningen te komen, zijn niet openbaar. Ook de WOZ-waardes voor bedrijfspanden, winkels, scholen, ziekenhuizen, enzovoort, kunt u niet opvragen.

U vraagt de WOZ-waarde digitaal op via wozwaardeloket.nl en toetst een adres, plaats of postcode en huisnummer in.

Belastingen op één aanslag

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. Dit kunnen zijn:

 • onroerende-zaakbelastingen
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing gebruik
 • rioolheffing eigendom
 • hondenbelasting
 • bedrijven investeringszone bijdrage (BIZ)
 • reclamebelasting kernwinkelgebied centrum
 • reinigingsrecht 
Kopie aanslag of taxatieverslag opvragen

U kunt gratis een kopie van de aanslag of het taxatieverslag aanvragen wanneer:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Dordrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag

Vraag een gratis kopie van uw aanslag aan

Vraag een gratis kopie taxatieverslag aan

Is uw aanslag lager dan verleden jaar?

Als uw aanslag lager is dan verleden jaar kan het zijn dan de onroerende zaakbelasting ontbreekt op uw aanslag. De reden hiervoor kan zijn dat de waarde van de woning of het pand nog niet is vastgesteld. Dit kan door:

 • een verbouwing van de woning
 • een pas opgeleverde nieuwbouwwoning.

Zodra de waarde is vastgesteld, ontvangt u de onroerende zaakbelasting op uw adres. U mag dan ook gebruik maken van het recht om in tien maandelijkse termijnen te betalen.  

Betalen van de aanslag

U kunt de aanslag op drie manieren betalen:

 • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging geeft (pdf, 78 kB)
 • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL 51 BNGH 0285 175 750, ten name van de Gemeente Dordrecht, Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
 • u maakt een afspraak en betaalt aan de balie van de gemeente met uw pinpas

Als u de aanslag ontvangt, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen. Als u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Wanneer u niet meer wilt dat de gemeentelijke belastingen de bedragen automatisch van uw rekening schrijft, mag u deze altijd stopzetten. U stuurt hiervooor het formulier Intrekken machtiging afschrijven in termijnen (automatische incasso) (pdf 93 KB) naar ons op.

Meerdere bedragen betalen

De gemeente stuurt de aanslag elk jaar voor 1 maart naar u op. Soms kan de gemeente de aanslag niet of niet volledig voor 1 maart opsturen. U ontvangt de aanslag of een gedeelte van de aanslag dan later. Ook kunt u nog een aanslag over een eerder jaar ontvangen. Als u een machtiging heeft afgegeven, schrijven wij maandelijks meerdere bedragen af. Andere betalingsvormen leest u onder "Betalen van de aanslag".

Wijzigen IBAN (rekeningnummer)

Wanneer u een nieuwe IBAN heeft en u heeft een machtiging voor periodieke afschrijving afgegeven, dan geeft u uw nieuwe IBAN zo snel mogelijk door. Vul daarvoor binnen twee weken het formulier Wijzigen IBAN (pdf, 91 kB) in. U kunt uw nieuwe IBAN ook wijzigen via onze digitale belastingbalie.

Nog geen machtiging afgegeven

Wanneer u een nieuw IBAN heeft en u wilt via een machtiging betalen, vul dan binnen 2 weken het formulier Machtiging voor periodieke afschrijving (betalen in termijnen) (pdf, 78 kB).

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

U betaalt het eigendomsgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar bent van een onroerende zaak zoals:

 • woning
 • garagebox
 • kantoor
 • winkel
 • (bouw)grond

Als u in het jaar van de aanslag uw onroerende zaak verkoopt, krijgt u geen belastinggeld terug. U betaalt het gebruikersgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar een niet-woning gebruikt zoals:

 • bedrijfspand
 • winkel
 • kantoor
 • clubgebouw

Als u in het jaar van de aanslag de niet-woning niet meer huurt of gebruikt, krijgt u geen belastinggeld terug.

Kosten

De hoogte van uw onroerende-zaakbelasting hangt af van:

 • de WOZ-waarde van de onroerende zaak dat u heeft of gebruikt
 • het OZB tarief (percentage) voor dat geldende belasting jaar

Percentages OZB in 2020

•    eigenaar woning: 0,1020 %
•    eigenaar niet-woning: 0,2443 %
•    gebruik niet-woning: 0,1960 %

Voorbeeld: de WOZ-waarde van uw woning is € 228.000,-. De aanslag 2021 bedraagt dan € 228.000,- x 0,1020% = € 232,56. Als u eigenaar en gebruiker bent van een niet-woning dan betaalt u beide percentages.

WOZ waarde (waardering onroerende zaken)

Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stelt de gemeente jaarlijks voor alle onroerende zaken binnen de gemeente een waarde vast, de WOZ-waarde. De mededeling hiervan heet officieel de waardebeschikking (WOZ-beschikking). U ontvangt deze als u eigenaar bent van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand, perceel of grond.

Sinds 2016 ontvangen ook huurders een beschikking omdat de WOZ-waarde een grote rol speelt bij het bepalen van de maximale huurprijs. Met vragen neemt u contact op met de huurcommissie of met de verhuurder van de woning.

Ook gebruikers van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, winkels, kantoren, clubgebouwen, enzovoort ontvangen deze beschikking. Deze beschikking kunt u nalezen op de aanslag gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking heeft u nodig als u de aangifte inkomstenbelasting invult. De belastingdienst stelt hiermee het eigenwoningforfait vast. De beschikking vindt u terug in Uw belastingdossier (hiervoor heeft u DigiD nodig) als u deze eerder op uw naam heeft ontvangen. De WOZ-beschikking staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen. U kunt een gratis kopie van de aanslag aanvragen als:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Dordrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag

U kunt ook de WOZ-waarde van een andere woning opvragen, u hoeft daarvoor geen eigenaar van de woning te zijn. Lees daarover op deze pagina onder de vraag WOZ-waarde van andere woningen. 

Taxatieverslag

Het taxatieverslag bevat informatie over het getaxeerde object, over de kadastrale gegevens en over enkele kenmerken, die van belang zijn voor de waardebepaling. In het taxatieverslag staat ook vermeld:

 • de aard van het object (type woning bijvoorbeeld)
 • het bouwjaar en de grootte
 • marktprijzen van vergelijkbare woningen. Van deze vergelijkbare woningen staan er drie uitgebreid omschreven in het taxatieverslag

Bekijken of opvragen

Wilt u het taxatieverslag hebben? Kijk dit dan digitaal in of downloaden via Uw belastingdossier (hiervoor heeft u DigiD nodig). Dit kan alleen als u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking op uw naam heeft ontvangen. In Uw belastingdossier kunt u ook uw aanslagen uit het verleden inkijken. Heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op uw naam ontvangen? Dan kunt u gratis een kopie van uw taxatieverslag opvragen als:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Dordrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U mag om kwijtschelding vragen als u door uw te lage inkomen de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen. Print hiervoor het formulier Aanvraag kwijtschelding (pdf, 91 kB), vul dit in en stuur het op. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt. Of maak een afspraak met de gemeente en neemt de gevraagde bijlagen mee naar de balie. U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de hondenbelasting.

Andere aanslagen

De gemeente kan (als dit voor u geldt) ook een aanslag sturen voor:

Bezwaar maken

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 078.

Bent u het niet eens met uw aanslag gemeentelijke belastingen? Binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) kunt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier 'Bezwaar heffingen' in. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, vul dan het formulier 'Bezwaar waarde' in, hiervoor heeft u DigiD nodig. Let op! Via DigiD hebt u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst via bijvoorbeeld  Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

Kunt of wilt u niet digitaal bezwaar maken? Print dan het formulier Bezwaarschrift belastingen en woz beschikking (pdf 101 kB) en stuur het volledig ingevuld naar ons op of schrijf zelf een brief. Als u zelf een brief schrijft en bezwaar maakt tegen de waarde, geeft u aan welke WOZ-waarde naar uw mening juist zou zijn. Lees ook altijd de achterkant van uw aanslagbiljet.

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier Vragen, tips of opmerkingen in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.