Collegebesluiten 6 maart 2018

Lees de collegebesluiten van 6 maart 2018

Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding

Het college is akkoord gegaan met het voorstel tot opheffen geheimhouding van een aantal stukken. Het college kan er om bepaalde redenen voor kiezen om een geheimhouding op te leggen bij bepaalde stukken die de gemeenteraad krijgt. In het kader van openbaar besturen, is het de bedoeling dat de geheimhouding wordt opgeheven op het moment dat het niet meer nodig is.

Aanvullende zienswijze 1e Herz. Sterrenburg,Grote Hondring

Het college stelt de gemeenteraad voor de aanvullende zienswijze ongegrond te verklaren.

Vaststellen herziening bestemmingsplan Patersweg 1

Het college stelt de gemeenteraad voor de 15 ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan vast te stellen.

Koersnota Mobiliteit

Bekijk het persbericht Mobiliteit en bereikbaarheid cruciaal in groeiambitie Dordrecht.

Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO-DKIV

Op 28 juni 2017 heeft de gemeenteraad de bestemmingsplannen 'Dordtse Kil IV' en 'Rijksweg A16-N3' vastgesteld. Uit deze raadsbesluiten vloeit voort dat het college nu overgaat tot aanleg van de hoofdinfrastructuur om Dordtse Kil IV en het gebied Westelijke Dordtse Oever te ontsluiten. Voor deze hoofdinfrastructuur en bijkomende kosten vraagt het college aan de gemeenteraad een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Opbrengst Spui Safari

Het college informeert de gemeente per brief over de opbrengst van de Spuisafari die op 31 januari is gehouden.

Beantwoorden motie Samenlevingsagenda

Het college heeft de gemeenteraad per brief antwoord gegeven op de motie over een samenlevingsagenda als vervolg op het project Nieuw Dordts Peil.

Uitvoeringsplan handhaving 2018

Het college informeert de gemeenteraad per  brief over het uitvoeringsplan handhaving 2018.

Aangaan Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw

Bekijk het persbericht Dordrecht gaat voor aardgasvrije nieuwbouw.

Aangaan Samenwerkingsovereenkomst Duurzaamheidscentrum Weizigt & Gemiva-SVG Groep

Bekijk het persbericht.

Vervolgtraject toekomstige huisvesting

De commissie fysiek heeft recent besloten om het raadsvoorstel over de verplaatsing van het Stadskantoor te behandelen na de gemeenteraadsverkiezingen. Gezien dit besluit hebben we ons spoorboekje aangepast. Er is een raadsinformatiebrief voor de gemeenteraad opgesteld dat te vinden is via het RaadsInformatieSysteem.