Collegebesluiten 25 juni 2018

Persoonsgegevens bij de inzameling van afvalstoffen
Het college stelt de beleidsregels vast voor het gebruik van persoonsgegevens bij afvalinzameling.

Stand van zaken Luchtkwaliteit
Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot luchtkwaliteit in Dordrecht. Uit de voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2016 van de Drechtsteden en de monitorronde 2017 van het Rijk blijkt dat in 2015 en 2016 overal in Dordrecht werd voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit. De prognoseberekening voor het jaar 2020 en verder laten een verdere verbetering van de luchtkwaliteit zien.

BZK aanvraag aardgasvrije wijken
Zie persbericht.