Collegebesluiten 8 mei 2018

Vaststellen bestemmingsplan '8e herziening Dubbeldam, locatie Vissersdijk-West' (RV)

Startnotitie Lokale uitwerking regionale woonvisie (RV)
Het college stelt de startnotitie vast.

Vangnetuitkering 2017 Participatiewet (RV)
College stelt de raad voor in te stemmen met de verklaring van het college zoals geformuleerd op het modelformulier Vangnetuitkering Participatiewet 2017 en deze te tekenen.

Zienswijzen jaarstukken 2017 en begrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen (RV)
Het college stelt de zienswijzen en begrotingen vast.

Herbenoemen 2 buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand
Het college benoemd 2 buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Beantwoorden art. 40 RvO-vragen (Gewoon Dordt en GroenLinks) over 'De Kunstkerk"
Het college beantwoordt de vragen.

Beantwoorden art. 40 RvO-vragen (SP) Zienswijze op oprichting coöperatie RAV
Het college beantwoordt de vragen.