Collegebesluiten 3 april 2018

Verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors
De provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met de ontwerpvergunning voor de windmolen Krabbegors en de ontwerpvergunning in oktober 2017 ter inzage gelegd. Er zijn in totaal 178 zienswijzen ingediend, waarvan 22 unieke. OZHZ heeft een zogeheten 'nota van beantwoording' opgesteld, waarin de ingediende zienswijzen worden beantwoord. De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de beslissing van de provincie om in te stemmen met de ontwerpvergunning.
Omdat het bestemmingsplan een windmolen op Krabbegors nu niet toestaat, is ook een vergunning gevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dat kan alleen als de gemeenteraad van Dordrecht verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad hierover een besluit te nemen.

Voortgang Toekomstvisie Sportparken
Het college informeert de raad over de voortgang van een gezamenlijk multifunctioneel sportcomplex op de Schenkeldijk en over de samenwerking tussen FC Dordrecht en OMC. Zie raadsinformatiebrief.

Ontwikkeling sportpark Krommedijk
Het college informeert de raad over de vernieuwbouwplannen van het FC Dordrecht stadion. Zie persbericht.

Natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch 2018
De natuurexploitatie van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch is in maart 2018 geactualiseerd en is sluitend. Dit betekent dat het project gerealiseerd kan worden binnen de beschikbare middelen. In het weerstandsvermogen van de stad is het niet langer nodig een risico-reservering voor dit project op te nemen. Meer hierover leest u in dit persbericht.

Vaststellen definitief draagvlakreglement BIZ Handelskade
Het college stelt het reglement voor het houden van de draagvlakmeting voor de Bedrijven Investeringszone 'Handelskade' vast. De meting start 18 april en eindigt 9 mei.

Vaststellen 3e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan '3e wijziging Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zeeddijk 3' vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe woning mogelijk.

Beantwoording artikel 40-vragen Vrijwilligershuis

Het college heeft de artikel 40-vragen van de fractie van GroenLinks over het vrijwilligershuis beantwoord.

Evaluatie val- en fitheidsprogramma 2017
Het college heeft de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de evaluatie van val- en fitheidsprogramma 2017 voor 65-plussers.