Collegebesluiten 30 oktober 2018

Gebiedsindeling Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is het nieuwe instrument uit de Omgevingswet en biedt kansen om ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling te vertalen naar een lange termijn visie. Het college stelt met dit raadsvoorstel de gebiedsindeling, de prioritaire thema's en de randvoorwaarden voor de proces uitwerking vast.

Vaststellen Herziening GREX Stadswerven 2018
Het college stelt de gemeenteraad voor de herziening van de grondexploitatie vast te stellen. Naar verwachting lijdt de gemeente 2,3 miljoen minder verlies op de ontwikkeling van de wijk.

Vaststellen bestemmingsplan 'Regiokantoor e.o.'
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan vast te stellen. Dit maakt de weg vrij voor de verbouwing van het regiokantoor aan de Noordendijk 250 tot appartementen en een school op de begane grond. Achter het regiokantoor komen woningen.

Vaststellen Verordening tot wijziging van de Beheersverordening Essenhof, eerste wijziging
.Het college stelt de raad voor de eerste wijziging van de beheers verordening Essenhof vast te stellen.

Uitstel doordecentralisatie onderwijshuisvesting POS
Het college stelt de raad voor de begroting 2018 aan te passen op de implementatie van de doordecentralisatie onderwijshuisvesting in 2019 ipv 2018. .

Beantwoorden artikel 40-vragen Gewoon Dordt inzake The Passion
Zie hier

Jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften
Het college stelt de beantwoording vast.

Beantwoorden motie GroenLinks (M12) Die ballon gaat niet op
Het college stelt de beantwoording vast.

Vaststellen Regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht (eerste wijziging)
Het college stelt regels vast voor gegevensverstrekking basisregistratie van personen in Dordrecht. Hierin zij regels opgenomen over verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen (BRP).

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Geen WOZ-verhoging voor zonnepanelen
Het college stelt de beantwoording vast.

 Auditplan 2018 en Controleprotocol 2018
Het college heeft geen bedenkingen en bezwaren tegen het Auditplan 2018 en het Controleprotocol 2018.

Ophogen subsidieplafond maatschappelijke zorg
Het college verhoogt het subsidieplafond 'maatschappelijke zorg structureel'.

Beantwoorden motie GroenLinks/SP (M9) Aandacht voor verwarring
Het college beantwoordt de motie.

Verlenging pilot deelfietsen in Dordrecht
Zie het nieuwsbericht.