Collegebesluiten 2 oktober 2018

Mandaatbesluit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Het college en de burgemeester verlenen mandaat en machtigingen aan de directeur van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Stand van zaken dossier Chemours/DuPont
Het college informeert de raad over de ontwikkelingen in het dossier Chemours/DuPont (zie hier).

-----------------------------------------------------------------------------

1. Vaststellen uitgangspunten gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. (RV)
Het college stelt de raad voor in het kader van de gebiedsontwikkeling van Schil West (Spuiboulevard eo) uitgangspunten vast te stellen (zie hier).

3. Vaststellen Kwijtscheldingsverordening (tweede wijziging) (RV)
Het college stelt de gemeenteraad voor de wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen (zie hier).

4. Vaststellen Tariefsverordeningen 2019: OZB, riool, honden (RV)
Het college stelt de gemeenteraad voor de verordeningen 2019 voor de heffing en invordering van de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en hondenbelasting vast te stellen.

5. Vaststellen Tariefsverordeningen 2019: precario, markten (RV)
Het college stelt de verordeningen 2019 voor de heffing en invordering van precariobelasting en marktgeld vast.

6. Vaststellen Legesverordening 2019 (RV)
Het college stelt de gemeenteraad voor de legesverordening 2019 vast te stellen (zie hier).

7. Voorgenomen besluit Huis van Stad en Regio incl. voorbereidingskrediet (RV)
Het college stelt de raad voor samen met partners de huisvesting op de locatie van het voormalig Belastingkantoor/Rabobank te realiseren en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen (zie hier).

8. Ter visie leggen ontwerpbestemmingsplan "3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen" (RIB)
Het college legt het ontwerpbestemmingsplan ter visie.

9. 3e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040
Het college geeft de 3e herziening vrij voor inspraak. In deze herziening gaat het onder meer om het mogelijk maken van woningbouw op Amstelwijck, Noordendijk en sportpark Corridor.

10. Voortgangsrapportage Dienstverlening Drechtsteden (RIB)
Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang en blikt terug op de eerste jaren Dienstverlening Drechtsteden en kijkt vooruit op de ontwikkelingen en ambities.

11. Vaststellen Verhuurvoorwaarden Zomerkermis Dordrecht
Het college stelt de geactualiseerde verhuurvoorwaarden voor de zomerkermis vast.

12. Voortgang programma 'Samen tegen armoede 2018-2022' (RIB)
Het college informeert de raad over de voortgang van het programma Samen tegen Armoede. In dit eerste half jaar is met een groot aantal sociale partners in de stad een start gemaakt met het uitvoeren en opzetten van concrete acties die bijdragen aan het terugdringen van armoede en schulden in Dordrecht. 

15. Voorgenomen aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang (DEAB) (RIB)
Het college stelt voor LouterBloemen aan te wijzen. Zie informatiebrief.

17. Verklaring bevestiging handhaving deelname programma "Sport en Bewegen in de Buurt/Brede impuls combinatiefuncties"
Het college stuurt de verklaring in.

18. Beantwoorden motie M15 "In de buurt sta je niet alleen" (RIB)
Het college beantwoordt de motie.

19. Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Zwerfafval speelplaats koeienveld Stadspolders
Het college beantwoordt de vragen.