Collegebesluiten 29 mei 2018

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan voor de locatie Grote Hondring gewijzigd vast te stellen, om een strook openbaar groen te behouden.

Gewijzigd vaststellen GREX Grote Hondring 20

Het college stelt de gemeenteraad voor ook de Grondexploitatie voorde Grote Hondring gewijzigd vast te stellen, omdat de groenstrook niet wordt verkocht.

Aanvraag SIPOR voor plan van scholen 2019-2021
De aanvraag van SIPOR voldoet niet op een aantal onderdelen niet aan de vereisten. Het college adviseert niet in te stemmen met het verzoek van SIPOR om ene tweede islamitische school op te nemen in het plan van scholen 2019-2021.

Ontwerpbestemmingsplan 'Regiokantoor e.o.'

Het college heeft het ontwerp-bestemmingsplan Regiokantoor e.o. vast te stellen. Dit gaat nu de inspraak in.

Definitieve beëindiging samenwerking Project Gezondheidspark

Het college heeft besloten de samenwerking met het Albert Schweitzerziekenhuis voor het project Gezondheidpark te beëindigen en informeert de gemeenteraad hierover.