Collegebesluiten 27 maart 2018

Collegebesluiten 27 maart 2018

Vaststellen bestemmingsplan 'Tankstation Laan de VN'
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Tankstation Laan Verenigde Naties vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de verplaatsing van het tankstation aan de Dokweg mogelijk.

Grondexploitatie Brandstofverkooppunt Mijlweg
Het college stelt de gemeenteraad voor de grondexploitatie voor bovengenoemd tankstation vast te stellen.         

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Stadspolders
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Stadspolders vast te stellen, inclusief enkele kleine wijzigingen naar aanleiding van de isnpraakreacties.          

Aanpassing geldigheidsperiode gebiedsaanwijzing
De gemeente kan gebieden aanwijzen waar in verband met de aantasting van de woonkwaliteit en leefmilieu het aantal woonruimte dat van zelfstandig naar onzelfstandig mag worden omgezet, aan een maximum is verbonden. Het college stelt de raad voor de geldigheidsperiode aan te passen. In plaats van 3 jaar stelt het college voor een gebiedsaanwijzing voor onbepaalde tijd in te zetten.

Stedenbouwkundige visie geluidschermen A16/N3/spoor (MJPG)
Het college stelt de gemeenteraad per Raadsinformatiebrief op de hoogte van de stand van zaken met het Meerjarenprogramma Geluidssanering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Dordrecht gaat het om geluidsschermen langs het spoor, de A16 en de N3.

Schenking Diverse Kunstvoorwerpen
Het college heeft besloten de schenking van diverse kunstvoorwerpen uit particulier bezit te aanvaarden.       

Loco-secretarisschap + piketdienst 2e, 3e en 4 kwartaal 2018
Het college heeft de locosecretarissen en de piketdiensten voor 2018 vastgesteld.

Intentieverklaring IPTA
College gaat akkoord met ondertekening Intentieverklaring Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) In maart 2018 wordt deze overeenkomst afgesloten tussen ministeries en gemeenten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze aanpak waaronder ook gemeente Dordrecht. Doel van de aanpak is om kwetsbare jongeren naar werk of andere dagbesteding te begeleiden.

Inzet Maatwerklening SVn bij aanpak asbestleien Tafelberg
Het college besluit de mogelijkheid van een Maatwerklening van SVn te bieden aan eigenaren van de Tafelberg die niet in aanmerking komen voor een Stimuleringslening voor de sanering van de asbestleien. Deze inzet is eenmalig en komt tegemoet aan het verzoek en de inzet van de eigenaren van de Tafelberg.

Beantwoording artikel 40 vragen PvdA positie omwonenden bij bouwprojecten
Het college heeft de artikel 40-vragen van de PvdA over de positie van omwonenden bij bouwprojecten beantwoord.