Collegebesluiten 24 april 2018

Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2018
Het college stelt de prognose vast.

Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (2e wijziging)
Het college stelt de verordening vast.

Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Amstelwijck-2010
Het college heeft het ontwerp-bestemmingsplan Amstelwijck vast te stellen. Dit gaat nu de inspraak in.

Vaststellen Mandaatbesluit Servicecentrum Drechtsteden en Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Het college stelt het mandaatbesluit vast opdat deze regionale organisaties gemeentelijke taken kunnen blijven uitvoeren.

Stand van zaken renovatie zwembad De Dubbel
Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken.

Vaststellen tarieven sportaccommodaties 2018-2019
Het college stelt de tarieven voor sportaccommodaties vast voor de komende 2 jaar.

Beantwoorden artikel 40-vragen SP inzake voorrangsverklaring
Het college beantwoordt de vragen.

Afsluiten krediet verbeteringen Sportboulevard
Het college sluit het krediet voor verbeteringen van de Sportboulevard af.

Voortgang digitalisering parkeren
Het college informeert de raad over de voortgang van de digitalisering van parkeren in Dordrecht.

Vaststellen Besluit aanwijzing maximaal aantal parkeervergunningen Dordrecht
Het college stelt het maximaal aantal parkeervergunningen in Dordrecht per sector vast. Met dit besluit stelt het college vast welk maximaal aantal vergunningen kan worden uitgegeven voor de periode van 1 januari tot 1 juli en de periode van 1 juli tot 1 januari. Wanneer dit aantal is bereikt, wordt voor de betreffende vergunningshouderssector een wachtlijst opgesteld.

Mandaatbesluit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Het college besluit op diverse onderdelen mandaat en machtiging te verlenen aan de directeur van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Personen met verward gedrag
Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken bij de aanpak van problemen met mensen met verward gedrag.

Vaststellen Subsidieregeling verbetering kwaliteit binnenstad 2018
Het college stelt de subsidieregeling vast.

Stand van zaken komst Christelijke Hogeschool Ede (CHE) in Dordrecht
Gemeente Dordrecht en Drechtstedengemeenten steunen dit initiatief van de CHE om naar Dordrecht te komen met nieuwe HBO opleidingen van harte.

Beantwoorden artikel 40 RvO-vragen (BVD) Nevenvestiging CHE in Dordrecht
Conform