Collegebesluiten 21 augustus 2018

Beantwoorden artikel 40-vragen (GroenLinks) Verduurzaming van monumentale panden
Het college beantwoordt de raadsvragen van GroenLinks over verduurzaming van monumentale panden.

Actualiseren 8 aanwijzingsbesluiten heffingsambtenaren
Het college actualiseert de aanwijsbesluiten van heffingsambtenaren. Een heffingsambtenaar heft belastingen en rechten. De aanwijsbesluiten waren om een aantal redenen niet meer actueel en zijn nu door het college geactualiseerd.

Vaststellen subsidieplafonds 2019
Elk jaar dienen voorafgaande aan het subsidiejaar op grond van de gemeentelijke subsidieregelingen diverse subsidieplafonds met verdeelregels opgesteld te worden. Dit om aanvragen om budgettaire redenen te kunnen afwijzen omdat het plafond bereikt is. Het college heeft met het vaststellen van de plafonds voor 2019 rekening gehouden met de indexering van 3,25 procent (volgens Kaderbrief 2019).

In behandeling nemen te laat aangevraagde schooljaarsubsidie 2018/2019
Voor het schooljaar 2018/2019 heeft Stichting SIPOR de aanvraag niet op tijd ingediend voor subsidie voor- en vroegschoolse educatie, ISK en schakelklassen. De instelling levert echter al jaren een bijdrage aan het gemeentelijke beleid tbv de stad. Daarom neemt het college de aanvraag alsnog in behandeling.

Overgang medische keuring gehandicaptenparkeren naar Argonaut
Het college informeert de raad dat de sociaal medische advisering bij het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voortaan niet meer door de GGD Rotterdam-Rijnmond wordt uitgevoerd, maar door medisch adviesbureau Argonaut. Voor medische advisering door de GGD moest een tarief van € 157,30 worden betaald. Bij Argonaut is dat € 98,-. Zie ook de raadsinformatiebrief.
.