Collegebesluiten 20 november 2018

Afwijzen verzoek om herziening van bestemmingsplan Willemsdorp
Het college stelt de raad voor om de recreatiewoningen aan de Dordtse Kil geen woonbestemming te geven.

Vaststellen wijzigingsplan Zeedijk 1A
Het college stelt het bestemmingsplan vast, en maakt daarmee de bouw van een woning mogelijk.

Aanvaarden schenking collectie statenbijbels
Het college aanvaardt de schenking van een aantal historische Statenbijbels.

Vaststellen Mandaatregeling handhaving Leerplicht
Het college stemt in met de mandaatregeling

Realisatie Skaeve Huse
In december 2018 worden de vijf skaeve huse (Merwedehuusjes) in gebruik genomen op de Veerplaat. 

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Proef psychische hulp aan vluchtelingen
Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

Versterking Hoger Onderwijs in de Drechtsteden 
Het college informeert de raad over de uitkomsten van het onderzoek van professor Marc Vermeulen en het initiatief van de Hogeschool Rotterdam. Zie het persbericht.

Aanwijzen heffingsambtenaar reinigingsrecht en intrekken eerder aanwijsbesluit
Het college wijst een heffingsambtenaar aan.

Onafhankelijke cliëntondersteuning en meldpunt jeugdhulp
Het college informeert de raad per brief over de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning. De huidige informele onafhankelijke ondersteuning van ContourdeTwern is vooral gericht op eenvoudiger hulpvragen en beperkt toegerust op complexe problematiek. Daarom wordt met partijen in de stad bepaald wat er nodig is om ook ondersteuning bij complexe hulpvragen van jeugdigen en ouders te bieden. Ook informeert het college de raad over het meldpunt jeugdhulp, waarover eerder een motie is ingediend. Er lopen gesprekken om hier een ombudsfunctie voor in te richten.

Beantwoorden artikel 40-vragen D66/PvdA/VVD Storingen Merwedebrug-N3  
Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de storingen aan de Merwedebrug.

Vaststellen Handboek Kabels & Leidingen Drechtsteden 2019
Het college stelt het handboek vast.

Top20 verkeersonveilige locaties
Zie persbericht.

Beantwoorden artikel 40-vragen GL Verhuizing dagopvang Leger des Heils   
Conform met inachtneming van een redactionele wijziging.
Uitgaande brief: toevoegen bij antwoord op vraag 2. Als eerste zin: Het college heeft in de vorige bestuursperiode regelmatig overleg gehad met het Leger des Heils en andere zorgpartijen over de ontwikkelingen in het zorgaanbod en de huisvesting daarvan.

Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Leger des Heils
Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.