Collegebesluiten 18 september 2018

Brief EZ
Het college stelt een reactie op ten aanzien van een brief van het ministerie van Economische Zaken.

Vaststellen verordening jeugdhulp Dordrecht
Het college stelt de raad voor de verordening Jeugdhulp Dordrecht vast te stellen en die met de nadere regels en beleidsregels per 1 juli 2018 in te laten gaan ( zie hier voor meer informatie)

Jaarrapportage 2017 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Het college informeert de raad per brief over de jaarrapportage 2017 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De kern van deze rapportage is de programmering en uitvoering van de wettelijke taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouwen, milieu, brandveiligheid, de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten. Jaarlijks ontvangt de raad een rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, evenals de gepleegde inzet en de behaalde resultaten in het voorgaande jaar (zie hier voor meer informatie).

Aanmelding innovatieprogramma aardgasvrije frisse basisscholen
Het college is akkoord met aanmelding voor het innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Mandaat en benoemingsbesluit toezichthoudende ambtenaren WMO
Het college heeft ingestemd met het mandaat en benoemingsbesluit van toezichthoudende ambtenaren WMO.