Collegebesluiten 15 mei 2018

Jaarstukken 2017
Zie persbericht.

Overeenkomst Villa Augustus tijdelijke verhuur parkeerplaats
Het college heeft besloten het parkeerterrein ten noorden van Villa Augustus tijdelijk te verhuren aan Villa Augustus. Het is de bedoeling dat Villa Augustus het terrein later koopt.

Beantwoorden vragen ex artikel 40 RvO (D66 + VVD) Parkeersituatie Villa Augustus
Het college heeft de vragen beantwoord.

Aanbesteding veer Kop van 't Land
De huidige concessie van het Biesbosch Veer (Veer Kop van 't Land) tussen Dordrecht en Werkendam is aan het einde van zijn looptijd. Het college besluit de concessie aan te besteden en de raad hierover te informeren.

Jaarprogramma 2018 OZHZ en de Nota VTH beleid 2018-2022 OZHZ
Het college besluit de Nota Vergunningen, Toezicht, Handhaving gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018-2020 vast te stellen en het jaarprogramma Wabo-brede taken 2018 van de OZHZ vast te stellen. De raad wordt per brief geïnformeerd.

Stand van zaken dossier Chemours en DuPont
Het college informeert de raad over de ontwikkelingen op het dossier Chemours en DuPont. Alle informatie hierover is ook te vinden op www.dordrecht.nl/pfoa.

Verantwoording Eenduidig Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2017
De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) is van start gegaan. Het college informeert de raad via deze raadsinformatiebrief over de ENSIA verantwoording.

Bestuurlijke reactie Rekenkamer-onderzoek doelmatigheid subsidies
Het college reageert op het Rekenkamer onderzoek naar doelmatigheid van subsidies.

Uitvoeringsplan regenboogstad 2018
Het college heeft het uitvoeringsplan vastgesteld.