Collegebesluiten 7 januari 2020

Raadsvoorstellen:


•    Afhandelen motie 190219/M4 Mobiliteit en bereikbaarheid op koers 
•    Zienswijze voorstel nieuwe solidariteitsafspraken jeugdhulp ZHZ
•    Ontwikkeling van de locatie Karel Doormanweg 4-8

Raadsinformatiebrief:


•    Voortgang wijziging GR Drechtsteden

Beantwoording artikel 40-vragen:


•    Beantwoorden artikel 40-vragen SP Communicatiebeleid van de gemeente Dordrecht
•    Beantwoorden artikel 40-vragen PvdA + GewoonDordt Klimaatneutrale woningen (Dubbeldreef)

Collegebesluiten:


•    Mandaatbesluit voor het aanwijzen toezichthouders (Wabo)
•    1e herziening Subsidieregeling 'Dordrecht 800 jaar Stad'
•    Voortzetting implementatie doordecentralisatie onderwijshuisvesting
•    Het Schone Luchtakkoord