Collegebesluiten 6 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

2  Vaststellen Begroting 2021 - Raadsvoorstel

De raad voor te stellen: de Begroting 2021 vast te stellen.


3  Noodkrediet Wantijbad - Raadsvoorstel

De raad voor te stellen:

  •  het Wantijbad te voorzien van een krediet van € 50,000,- welke terugbetaald moet worden voor 2021;
  •  aan de krediet overeenkomst een addendum toe te voegen om de terugbetaaltermijn mogelijk te verlengen tot maximaal 2 maanden na het ontvangen van de BOSA subsidie.


4  Septembercirculaire 2020 - Raadsinformatiebrief

Besloten is: de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de Septembercirculaire 2020.


5  Corona-maatregelen - Raadsinformatiebrief

Besloten is: de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over Corona maatregelen. 


6  Circulaire Economie - Raadsinformatiebrief

Besloten is: de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over circulaire economie.


7  Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Aanpassen Dordts afvalinzamelingsbeleid - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer Van Leeuwen namens de fractie PVV, betreffende het aanpassen van het Dordts afvalinzamelingsbeleid te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 


8  Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Straatintimidatie de stad uit - Antwoordbrief artikel 40/41

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heren Kuhlman, Van der Net en Merx namens de fractie VVD, betreffende Straatintimidatie de stad uit! te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.