Collegebesluiten 3 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

3    Spuiboulevard en Huis van Stad en Regio - Inspraak - Collegevoorstel 

Besloten is:
-    in te stemmen met het:
•    concept stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van het stadskantoor en omgeving (bijlage 1);
•    concept bestemmingsplan Spuiboulevard fase 1 (bijlage 2; 
•    concept bestemmingsplan Huis van Stad en Regio (bijlage 3);
-    opdracht te geven voor het organiseren van een digitale inspraak- en informatieronde voor de ontwikkelingen aan de Spuiboulevard, waaronder de bovengenoemde documenten, het Huis van Stad en Regio, uitbreiding van de Spuihavengarage en de herinrichting van de Spuiboulevard;
-    in afwijking van afdeling 3.4 Awb een digitale inspraakronde van 6 weken te organiseren.

4    Sportboulevard - aanpassing installatie vanwege legionella  - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen:
-    een krediet van € 540.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van het leidingstelsel in de Sportboulevard en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken door een verlaging van het onderhoudsbudget;
-    de begroting 2020 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijzing BWN 220025 en de begroting 2021 te wijzigen via de 1 verzamelwijziging 2021 voor het structureel omzetten van de onderhoudsbudgetten naar kapitaallasten.

6    Aankoop bedrijfsperceel Einsteinstraat 61 - Raadsvoorstel

Besloten is:
-    de koopovereenkomst inzake het bedrijfsterrein Einsteinstraat 61 te Dordrecht met Todos Beheer B.V. aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat de raad voor 19 december 2020 het voor de aankoop benodigde krediet beschikbaar stelt;
De raad voor te stellen:
-    het voor de aankoop van het bedrijfsterrein Einsteinstraat 61 te Dordrecht benodigde krediet ad € 675.000,- beschikbaar te stellen en als strategische verwerving (mva) op de balans te activeren;
-    de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform begrotingswijziging met nummer 220026.

8    Vaststellen bestemmingsplan Amstelwijck 2020 - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen:
-    de ingekomen zienswijzen 1 t/m 13 ontvankelijk te verklaren en in te stemmen met de beantwoording daarvan zoals aangegeven in de nota zienswijzen, opgenomen als bijlage bij het raadsvoorstel;
-    naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve aanpassingen, het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen zoals aangegeven in de Staat van wijzigingen opgenomen als bijlage bij het raadsvoorstel;
-    geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
-    de werking en uitvoering van het bestemmingsplan Amstelwijck 2020 door het college te laten monitoren en zo nodig te laten bijstellen volgens de procedure zoals opgenomen in artikel 29 van het ontwerpbestemmingsplan;
-    het algemeen delegatiebesluit bestemmingsplan verbrede reikwijdte vast te stellen;
-    de welstandsnota aan te vullen met het beeldkwaliteitsplan zoals opgenomen als bijlage 9 bij het bestemmingsplan; 
-    kennis te nemen van het advies van de commissie m.e.r. en de naar aanleiding daarvan opgestelde aanvulling van de milieueffectrapportage;
-    de hogere waarden opgenomen in artikel 4.3.2. onder g van het ontwerpbestemmingsplan op grond van artikel 110a Wet geluidhinder vast te stellen.

10    Intrekken collegebesluit verlengde  toepassing hardheidsclausule Verordening ontheffingen autovrij en tijdelijk instellen venstertijden 24/7 tussen 17:00 uur en 11:00 uur ihkv COVID19 maatregelen - Raadsinformatiebrief

Besloten is:
-    in te trekken het op 13 oktober 2020 in afwijking van artikel 3 van de Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht genomen besluit om, tot uiterlijk 1 april 2021 aan te wijzen de navolgende tijdelijke Venstertijden voor de ingang Visstraat, gedurende welke het inrijden van het Autoluw gebied of de Voetgangerszone met een Voertuig is toegestaan:
-    maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 11.00 uur;
-    in te trekken het op 13 oktober 2020 genomen besluit tot het op een daartoe strekkende aanvraag kunnen verlenen van een tijdelijke, tot uiterlijk 1 april 2021 geldige, ontheffing aan de eigenaar of houder, woonachtig of gevestigd binnen de Voetgangerszone, van een Voertuig voor het binnenrijden van (een gedeelte van) de Voetgangerszone via de ingang Visstraat ten behoeve van het in- of uitstappen van passagiers of het Laden en Lossen, alsmede de geldigheid van de reeds verstrekte tijdelijke Ontheffingen te verlengen tot 1 april 2021; 
-    in afwijking van artikel 3 van der Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht aan te wijzen de navolgende tijdelijke Venstertijden voor de ingang Visstraat, gedurende welke het inrijden van het Autoluw gebied of de Voetgangerszone met een Voertuig is toegestaan:
-    maandag tot en met zondag van 17.00 uur tot 11.00 uur; 
-    de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over intrekken van het genomen besluit op 13 oktober 2020 ten aanzien van het verlengen van de toepassing hardheidsclausule Verordening ontheffingen autovrij en het tijdelijk instellen van venstertijden voor de ingang Visstraat, gedurende welke het inrijden van het Autoluw gebied of de Voetgangerszone met een voertuig is toegestaan in relatie tot COVID-19 maatregelen:
-    maandag tot en met zondag van 17.00 uur tot 11.00 uur.

11    Corona maatregelen - Raadsinformatiebrief

Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over Corona maatregelen. 

15    Vaststellen inspraakprocedure voor Beleidsnota prostitutie- en seksbranche gemeente  Dordrecht - Collegevoorstel 

Besloten is:
- het concept van de Beleidsnota prostitutie- en seksbranche gemeente Dordrecht voor inspraak vrij te geven en ten behoeve hiervan bijgaande inspraakprocedure vast te stellen. 

16    Wijziging ambtelijke topstructuur (wijzigen Regels omtrent de ambtelijke organisatie, wijzigen Algemeen mandaatbesluit, wijzigen Besluit ondertekening van documenten) - Collegevoorstel 

Besloten is:
-    de functie van Directeur Concern (later genoemd Portefeuilledirecteur Interne Organisatie) per 15 november 2020 te laten vervallen;
-    de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht vast te stellen;
-    het Algemeen mandaatbesluit gemeente Dordrecht, vierde wijziging, vast te stellen;
-    het Besluit ondertekenen van documenten gemeente Dordrecht, eerste wijziging, vast te stellen.

17    Ter inzage legging Ontwerp Omgevingsvisie Dordrecht - Collegevoorstel 

Besloten is:
- de ontwerp Omgevingsvisie Dordrecht vrij te geven voor inspraak.

18    Aanvullende waterbergingsmaatregelen bij parkeerterrein hotellocatie Vrieseplein - Collegevoorstel 

Besloten is:
-    tot aanvullende wateroverlast beperkende maatregelen bij de parkeerplaats van de Hotellocatie Vrieseplein om hiermee extra belasting van het rioolstelsel te voorkomen en overlast voor de buurt te beperken;
-    de aanvullende wateroverlast beperkende maatregelen ten laste te laten komen van het huidige GRP.