Collegebesluiten 29 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen.

2. Beantwoorden motie Loting 191217/M6 - Raadsinformatiebrief 

Besloten is:

 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over loting en de motie M6 Loting hiermee als afgehandeld te beschouwen; 
 • samen met de woningcorporaties invulling te geven aan een 'experiment Loting'; 
 • bij de invulling uit te gaan van volgende randvoorwaarden:
  • duur van het experiment: 1 jaar;
  • aandeel woningen per corporatie: maximaal 10% van het vrijkomend (geadverteerde) aanbod.

3. Beantwoorden artikel 40-vragen VVD+VSP 'Unieke kans voor Dordt!' - Antwoordbrief artikel 40/41

Conform

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer Den Heijer en mevrouw Stolk namens respectievelijk de fractie VVD en de fractie VSP, betreffende 'Unieke kans voor Dordt' te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

4. Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Dordtpas - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer Van der Net namens de fractie VVD, betreffende Dordtpas te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

5. Beantwoorden artikel 40-vragen PvdA Verplaatsing rioolkast - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de fractie PvdA, betreffende verplaatsing rioolkast te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

6. Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Omstreden rioolkast voor woning aan de Hazelaarlaan – Antwoordbrief artikel 40/41

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer Van Leeuwen namens de fractie PVV, betreffende omstreden rioolkast voor woning aan de Hazelaarlaan te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

7. Werken aan een Actieagenda Dordrecht Europese Stad – Collegevoorstel 

Besloten is:

 • de actieagenda "Dordrecht Europese Stad" vast te stellen;
 • deel te nemen aan drie fora van Eurocities Associated Partners, Environment, Mobility en Social Affairs met ingang van boekjaar 2021 en de jaarlijkse contributie ten laste te brengen van het werkbudget Public Affairs en Subsidiecoördinatie.

8. Adhesieverklaring programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) – Collegevoorstel

Besloten is:

 • de 'Adhesieverklaring in het kader van de aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 20212024' af te geven;
 • ter uitvoering van bovenstaand besluit de heer P.H. Sleeking, wethouder Ruimtelijke Ordening en Binnenstad, Cultuur en Toerisme, Vergunningverlening en Handhaving, te machtigen de adhesieverklaring namens de gemeente Dordrecht te ondertekenen.

9. Vaststellen Subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht – Collegevoorstel

Besloten is:

 • de Subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht vast te stellen;
 • de meerkosten vanaf 2021 te dekken uit de stelpost 'Asschermiddelen' en dit te verwerken bij de eerste verzamelwijziging in 2021;
 • in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de doelgroepdefinitie;
 • een totaal subsidieplafond voor 2021 vast te stellen ter hoogte van het totale OAB-budget + de terugbetalingen van organisaties uit 2020 + de Asschermiddelen;
 • de uurtarieven peuteropvang 2021 vast te stellen op € 8,46 voor peuters zonder VVE-indicatie en € 12,87 voor peuters met VVE-indicatie;
 • de gemeentelijke ouderbijdragetabel peuteropvang 2021 vast te stellen conform de bij dit besluit behorende tabel;
 • de groepstarieven peuteropvang 2021 vast te stellen op € 9.278,- voor een horizontale groep en € 2.070,- voor een verticale groep.

10. Benoemen nieuw lid Sportraad Dordrecht – Collegevoorstel 

Besloten is:

 • Ronahi Berivan Kurt te benoemen tot lid van de Sportraad Dordrecht;
 • het hierboven vermelde besluit schriftelijk aan betrokkene mee te delen conform de bij dit voorstel gevoegde (concept)brief;
 • de 'Samenwerkingsovereenkomst B & W Dordrecht en leden van de Sportraad Dordrecht', zoals opgenomen in de bijlage, aan te gaan;
 • ter uitvoering van het hierboven vermelde besluit mevrouw H. Kromkamp, clustermanager Stad, te machtigen de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Dordrecht te ondertekenen.

11. Bestuurlijke reactie brief provincie betreffende huisvesting vergunninghouders – Collegevoorstel 

Besloten is: de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake 'Huisvestingswet: huisvesting vergunninghouders, Stand van zaken per 1 juli 2020' te beantwoorden overeenkomstig de bij de stukken gevoegde (concept)brief.

14. Truckparking Westelijke Dordtse Oever – Collegevoorstel 

Besloten is:

 • de optie voor een truckparking op DistriPark Dordrecht te laten vervallen;
 • via de innovatietafels Drechtsteden op zoek te gaan naar een grotere en/of betere locatie binnen de Drechtsteden.