Collegebesluiten 27 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouder heeft de volgende besluiten genomen:

2

Oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s - Raadsvoorstel

De raad voor te stellen:

 • geen wensen en bedenkingen bekend te maken aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid inzake deelneming in de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's.

3

Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht - Raadsvoorstel

De raad voor te stellen:

 • de geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht vast te stellen;
 • de op 29 september 2015 vastgestelde Welstandsnota Dordrecht te laten vervallen.

4

Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030 - Raadsvoorstel

Besloten is:

 • geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage "Concept businesscase geluidsscherm Amstelwijck" en de raad te verzoeken deze opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.

De raad voor te stellen:

 • op de zeven voorgestelde programma's business cases uit te werken ten behoeve van besluitvorming door de raad in het voorjaar van 2021 over het investeringspakket vanuit de Eneco-middelen;
 • het daadwerkelijk beschikbaar stellen van middelen uit de reserve Agenda Dordt 2030 op basis van individuele kredietaanvragen, vergezeld te laten gaan van definitieve business cases;
 • kennis te nemen van de bij dit raadsvoorstel gevoegde concepten van twee business cases die een beeld geven van de wijze van aanpak van business cases en op basis daarvan eventuele aandachtspunten mee te geven voor de uitwerking van volgende business cases ten behoeve van besluitvorming over investeringen.

5

Corona-maatregelen terrassen: aanpassing van de precariobelasting 2020 en 2021 en leges tijdelijke terrasvergunning 2020 en 2021 - Raadsvoorstel

Besloten is:

 • tot tijdelijke uitbreidingen winterterrassen tot 1 april 2021;
 • tot het verlengen van de toestemming 'terrassen op de rijbaan' onder de voorwaarde dat de ondernemers aan de verplichte verlichting/afzetting die verkeer aangeeft te voldoen;
 • tot het verlengen van de vrijstelling van de precario voor de winterterrassen en tot de vrijstelling van leges voor de tijdelijke terrasvergunning (behandeling van de aanvraag). Er is geen vrijstelling van de leges voor een omgevingsvergunning;

De raad voor te stellen:

 • de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020, tweede wijziging en de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021, eerste wijziging vast te stellen;
 • de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020, vierde wijziging en de

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021, eerste wijziging vast te stellen.

6

Plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo' - Raadsvoorstel

De raad voor te stellen:

 • akkoord te gaan met het bij de stukken gevoegde plan van aanpak 'Overgang JeugdwetWmo'.

7

vv Dubbeldam / Sportpark Schenkeldijk accommodatieontwikkeling - Raadsvoorstel

Besloten is:

 • geheimhouding op te leggen ten aanzien de documenten 'Stichtingskostenraming clubgebouw', 'Kostenraming overige werkzaamheden', 'Meerjarenbegroting vv Dubbeldam dd 15 oktober 2020' en 'De toelichting meerjarenbegroting vv Dubbeldam dd 15 oktober 2020' en de raad te verzoeken deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen;

De raad voor te stellen:

 • de bijlagen, 1) Programma van Eisen clubgebouw v.v. Dubbeldam en Dordtsche Rugby Club, 2) Haalbaarheidsonderzoek en Schetsontwerp, 3) Stichtingskostenraming clubgebouw, 4) Kostenraming overige werkzaamheden, als basisdocumenten te beschouwen voor de (door de gemeenteraad aan het college gevraagde) planvorming Sportpark Schenkeldijk;
 • in te stemmen met de verplaatsing van v.v. Dubbeldam naar het centrumdeel van

Sportpark Schenkeldijk, conform de toelichting in bijgaand document Haalbaarheidsonderzoek en Schetsontwerp;

 • een bedrag van € 1.018.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van een schadeloosstelling aan v.v. Dubbeldam voor de huidige opstallen, conform de taxatie van Overwater Rentmeesterskantoor BV d.d. 13 juli 2020, en deze ten laste te brengen van de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken;
 • een aanvullend bedrag van € 700.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van een begrotingssubsidie aan v.v. Dubbeldam als incidentele bijdrage aan het nieuwe clubgebouw, en deze ten te laste brengen van de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken;
 • een garantstelling van maximaal € 1.250.000,- aan v.v. Dubbeldam af te geven ten behoeve van het verkrijgen van de benodigde aanvullende financiering voor het nieuwe clubgebouw in de vervolgfase na voorliggende besluitvorming;
 • een bedrag/krediet van € 1.575.000,- beschikbaar te stellen voor aanpassingen op Sportpark Schenkeldijk die samenhangen met de verplaatsing van v.v. Dubbeldam en optimalisatie van Sportpark Schenkeldijk (nieuw kunstgrasveld, draaien natuurgrasveld, buitenruimte gebouw, sloop bestaand en aanpassingen rugbyveld), en deze ten laste te brengen van de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken;
 • naar aanleiding van beslispunten 3, 4 en 6 de begroting te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 221001;
 • het college van burgemeester en wethouders te mandateren voor het vervolgproces, inclusief het afgeven van de daadwerkelijke garantstelling, en afspraken te maken met v.v. Dubbeldam en eventuele externe partijen, zolang dit binnen de afgesproken kaders blijft van voorliggende besluitvorming;
 • het college opdracht te geven een algemeen kader uit te werken voor het faciliteren van toekomstige (sport)accommodatie ontwikkelingen en hier Q2 2021 bij de gemeenteraad op terug te komen.

8

Lokale tussenevaluatie toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

(Wbmgp) Dordrecht ten behoeve van de Rijksevaluatie Wbmgp - Raadsinformatiebrief

Besloten is:

 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de lokale tussenevaluatie toepassing Wbmgp Dordrecht.

9

Perspectiefnota 2020 - Raadsinformatiebrief

Besloten is:

 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadinformatiebrief en Perspectiefnota te informeren over de de stand van zaken halverwege deze bestuursperiode na twee jaar coalitieakkoord en het geven van trends en ontwikkelingen die van impact zijn op de stad.

10

Beantwoorden motie 200714/M10 - Regie op bezuinigingen - Raadsinformatiebrief

Besloten is:

 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de uitvoering van motie 200714/M10 - Regie op bezuinigingen.

11

Gebiedsagenda Bereikbaarheid Drechtsteden - Raadsinformatiebrief

Besloten is:

 • de Gebiedsagenda Bereikbaarheid Drechtsteden vast te stellen;
 • opdracht te verstrekken aan de regionaal portefeuillehouder Bereikbaarheid tot het uitwerken van deze gebiedsagenda in een uitvoeringsagenda;
 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de Gebiedsagenda Bereikbaarheid Drechtsteden.

12

Beantwoorden motie 200922/M6 Niet geschoten is altijd mis - Raadsinformatiebrief

Besloten is:

 • door middel van deze raadsinformatiebrief de motie 200922/M6 Niet geschoten is altijd mis te beantwoorden.

13

Beantwoorden artikel 40-vragen BVD inzake Retzef - Antwoordbrief artikel 40/41

Besloten is:

 •  de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heren Tutupoly en Gündogdu namens de fractie Beter Voor Dordt, betreffende Stichting Retzef te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

14

Beantwoorden artikel 40 vragen VVD 'Help ondernemers de winter door' - Antwoordbrief artikel 40/41

Besloten is:

 • de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer R.R.C. den Heijer namens de fractie VVD, betreffende "Help de ondernemers de winter door" te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

15

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD over de Geldkrant - Antwoordbrief artikel 40/41

Besloten is:

 • de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer J.C. van der Net namens de fractie VVD, betreffende de Geldkrant te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

16

Beantwoorden artikel 39-vragen (Inlichtingen) PvdA + GroenLinks Wantijbad -

Antwoordbrief artikel 40/41

Besloten is:

 • het verzoek om inlichtingen ex artikel 39 Reglement van Orde namens de fracties PvdA en GroenLinks over Wantijbad te beantwoorden overeenkomstig de bij de stukken gevoegde antwoordbrief.

17

City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime  - Collegevoorstel

Besloten is:

 • de bijgevoegde overeenkomst 'City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime' aan te gaan.

18

Mandaat, volmacht en machtiging ten behoeve van toepassing last onder dwangsom wegens vervoeren inbrekerswerktuig - Collegevoorstel

Besloten is:

 • ons besluit van 28 mei 2019 (2019-0047888), om de last onder dwangsom toe te passen bij overtreding van artikel 2:44 van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht in te trekken;
 • de politiechef van de Regionale Eenheid Rotterdam en de onder hem ressorterende functionarissen in dit verband, met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2019, mandaat en volmacht te verlenen voor en te machtigen tot het uitvoeren van alle handelingen bij het toepassen van de last onder dwangsom, als bedoeld in afdeling 5.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht, waaronder in ieder geval het aanzeggen van het voornemen, het horen van belanghebbenden op grond van artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht, alsook het nemen van het besluit;
 • de politiechef van de Regionale Eenheid Rotterdam opdracht te geven om elke toepassing van machtiging, volmacht en mandaat overzichtelijk en voldoende duidelijk te registreren en daarover desgevraagd aan het college te rapporteren.

19

Machtiging voor uitwisseling persoonsgegevens ten behoeve van de Rijksevaluatie Wbmgp -

Collegevoorstel

Besloten is:

 • de teamleider Veiligheid en personen die belast zijn met de evaluatie van de screeningsmaatregel op lokaal niveau te machtigen persoonsgegevens (datum aanvraag, de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats en het burgerservicenummer) van personen die een negatieve woonverklaring hebben gekregen te verstrekken aan de Justitiële informatiedienst (Justid) op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de Rijksevaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).

20

Mandaatbesluit basisregistratie grootschalige topografie Dordrecht - Collegevoorstel

Besloten is:

 • bijgaand Mandaatbesluit basisregistratie grootschalige topografie Dordrecht vast te stellen.

21

Vaststellen Wantijoever als zetsteenoever, Stadswerven deelgebied H - Collegevoorstel

Besloten is:

 • ook bij in de toekomst vast te stellen beleid of uitvoeringsprogramma's, voor het betwiste stuk Wantijoever, geen andere invulling te geven dan een zetsteenoever.

22

Renovatie brug bij Amstelwijckweg 2 t/m 10, 11 t/m 21 - Collegevoorstel

Besloten is:

 • de bij de stukken gevoegde "OVEREENKOMST GEMEENTE DORDRECHT EN WELSTAND ONTWIKKELING B.V." aan te gaan.

Besloten is:

 • € 150.000,- (exclusief BTW) bij te dragen uit het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht aan de renovatie van de brug aan de Amstelwijckweg 2 t/m 10 en 11 t/m 21.