Collegebesluiten 22 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen.

2. Herdenking 600 jaar Sint-Elisabethsvloed (600 SEV) en viering 800 jaar Stad (800 STAD) - Raadsinformatiebrief 

Besloten is: de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de herdenking 600 jaar Sint-Elisabethsvloed (600 SEV) en viering 800 jaar Stad (800 STAD).

3. Beantwoorden artikel 40-vragen PVV inzake zorgelijke kwartaalcijfers inzake vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer D.T.J. van Leeuwen namens de fractie PVV Dordrecht, betreffende de zorgelijke kwartaalcijfers inzake vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

4. Beantwoording artikel 40-vragen PVV de historische Damiatebrug - Antwoordbrief artikel 40/41

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer D.T.J. van Leeuwen namens de fractie PVV Dordrecht, betreffende de historische Damiatebrug te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde antwoord. 

5. Beantwoording artikel 40-vragen VVD onderzoek naar fouten bestrating - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer Kuhlmann namens de fractie VVD, betreffende onderzoek naar fouten bestrating te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.  

6. Beantwoording artikel 40-vragen PvdA Invoering woonplicht nieuwbouwwoningen 
(zelfbewoningsplicht / anti-speculatiebeding) - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de fractie van PvdA, betreffende 'Invoering woonplicht nieuwbouwwoningen' te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

7. Spoorzoneproject Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid; vervanging schuimblusvoertuigen in samenwerking met ProRail - Collegevoorstel 

Besloten is:

  • in te stemmen met het voorstel van de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid om in gezamenlijkheid met ProRail twee schuimblusvoertuigen te verwerven, waarbij ProRail voor 50% één voertuig meefinanciert;
  • in te stemmen met het voorstel van de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid om, ter dekking van het financieringstekort,  de huidige spoorzone voertuigen tegen taxatiewaarde door de VRZHZ over te laten nemen; 
  • in te stemmen met het voorstel van de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid 
  • Holland Zuid om in gezamenlijkheid met de gemeente Dordrecht, Zwijndrecht en de VRZHZ, onder auspiciën van de stuurgroep Spoorzone E.V. de mogelijkheden te exploreren voor het verkrijgen van structurele financiering voor de vervanging van de camera’s langs het spoor medio 2032 en de schuimblusvoertuigen medio 2040.
  • in te stemmen met het afnemen van een schouw om zodoende knelpunten in de infrastructuur en groenvoorziening, nabij de operationele voorzieningen vanuit het project Spoorzone, te inventariseren en hiervoor een passende oplossing te vinden. De schouw zal worden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Dordrecht en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

8. Vrijgeven voor inspraak concept Verordening starterslening gemeente Dordrecht - Collegevoorstel 

Besloten is: de concept Verordening starterslening gemeente Dordrecht vrij te geven voor het indienen van zienswijzen.