Collegebesluiten 17 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

2. Beschikbaar stellen aanvullend krediet project Dordtse Mijl  - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen:

 • op basis van de maatschappelijke impact analyse (businesscase) Dordtse Mijl een aanvullend krediet van € 6.200.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Dordtse Mijl, ten laste van de deelreserve Dordtse Mijl;
 • de begroting hiertoe te wijzigen bij de 1 verzamelwijziging 2021.

4. Afdrachten reclame concessies in relatie tot Corona - Raadsvoorstel 

Besloten is:

 • geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 'Dordrecht-advies-Corona-NABB', 'Maatwerk voorstel ESH', 'Maatwerk voorstel Ocean' en 'Maatwerk voorstel C&W' en de gemeenteraad te verzoeken deze geheimhouding in zijn eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen;

De raad voor te stellen:

 • aan ESH Media compensatie te verlenen door de afdracht over het jaar 2020 te verlagen met 40%;
 • aan Ocean Outdoor Nederland BV compensatie te verlenen door de afdracht over het jaar 2020 te verlagen met 35%;
 • aan C&W Lichtmastreclame BV compensatie te verlenen door de afdracht over het jaar 2020 te verlagen met 5%.

5. Biesboschverordening - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen:

 • de Biesboschverordening Dordrecht vast te stellen; 
 • de 16 wijziging op de APV Dordrecht 2020 vast te stellen.

6. Legesverordening Biesbosch 2021 – Raadsvoorstel

Besloten is:

 • het 'Aanwijzingsbesluit Staatsbosbeheer Legesverordening Biesbosch Dordrecht' vast te stellen. 

De raad voor te stellen:

 • de Legesverordening Biesbosch Dordrecht 2021 vast te stellen.

7. Ontwerpbestemmingsplan Vlijweide, Scholenlocatie Noordendijk – Raadsinformatiebrief

Besloten is:

 • het ontwerpbestemmingsplan Vlijweide, Scholenlocatie Noordendijk ter inzage te leggen;
 • af te zien van een inspraakronde, omdat de ontwikkelaar en het projectteam reeds overleggen met omwonenden hebben gevoerd;
 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de aangepaste planontwikkeling en het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk.

9. Plan van aanpak wegafsluitingen naar aanleiding van rekenkameronderzoek - 
Raadsinformatiebrief 

Besloten is:

 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over plan van aanpak wegafsluitingen naar aanleiding van rekenkameronderzoek.

10. Invlechting Parkschap en samenwerkingsovereenkomst Biesbosch – Raadsinformatiebrief

Besloten is:

 • in te stemmen met een fasering van deze invlechting, waarin twee fasen worden onderscheiden:
  • Fase I alles wat 1-1-2021* als formele ingangsdatum heeft en waarvoor wij in de volgende beslispunten om instemming worden gevraagd. 
  • Fase II start op 1-1-2021.

(*in het liquidatieplan is een uiterste datum van 28-02-2021 genoemd voor de administratieve en financiële afwikkeling.)

 • de invlechting in de gemeentelijke organisatie op de navolgende wijze vorm te geven:
 1. gebouwen onder te brengen bij het kernteam Vastgoed van het cluster Publieksaccommodaties;
 2. gronden en erfpacht onder te brengen bij het kernteam Grondzaken van het cluster Stad;
 3. wegen, water en overige voorzieningen onder te brengen bij het kernteam Wijk, gebieds- en accountmanagement van het cluster Wijken;
 4. overige zaken (zoals (winkel)voorraden, vervoers- en communicatiemiddelen, etc.) in te vlechten op de plek waar het hiervoor verantwoordelijke Biesboschpersoneel wordt  geplaatst;
 5. alle zaken die betrekking hebben op de begroting via de eerste verzamelwijziging 2021 te verwerken;
 • in te stemmen met de aanvullingen op de sociale paragraaf en de invlechting van de functies binnen de kernteams te realiseren zoals aangegeven in de bijgaande was-wordt lijst;
 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de invlechting van het Parkschap en de nieuwe samenwerking in de Biesbosch.

11. Werkingsgebied Biesboschverordening - Raadsinformatiebrief 

Besloten is:

 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het werkingsgebied van de Biesboschverordening Dordrecht 2021.

12. Beantwoorden artikel 40-vragen CDA De historische Damiatebrug  - Antwoordbrief artikel 40/41

Besloten is:

 • de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer T.C. Oostenrijk namens de fractie CDA, betreffende de historische Damiatebrug te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

13. Bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek schuldhulpverlening – Collegevoorstel

Besloten is:

 • door middel van de bij de stukken gevoegde bestuurlijke reactie aan de Rekenkamercommissie Dordrecht kenbaar te maken in welke mate de aanbevelingen en conclusies van deze commissie worden onderschreven.

14. Brief steun gemeente Dordrecht aan uitvoering SAH-subsidie Trivire – Collegevoorstel

Besloten is:

 • ter ondersteuning aan woningcorporatie Trivire de bij de stukken gevoegde brief inzake de uitvoering van de SAH-subsidie te versturen.